หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
8 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศ สพม.28 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัด สพม.28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/5885
ปกติ
4 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์
ศธ 04258/5876
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,มัธยมบักดองวิทย,บัวเจริญวิทยา,บุ่งค้าวิทยาคม,โคกหล่ามวิทยาและศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา"รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทน พุทธศักราช..."
ศธ 04258/5869
ปกติ
4 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา,ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ04258/5856
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
ศธ 04258/5882
ด่วนมาก
4 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ศธ04258/5839
ปกติ
4 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ศธ04258/5831
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ยกย่องผู้บริหาร ครูและนักเรียนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5838
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/5841
ด่วนที่สุด
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ศธ 04258/5817
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมในการพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ศธ 04258/5839
ด่วนมาก
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ศธ 04258/5816
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ศธ04258/5813
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ) การดำเนินโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 7/2588
ศธ 04258/5832
ด่วนที่สุด
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28,29 เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/5746
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน รายงานผลการสังเกตการสอนและนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์
ศธ04258/5825
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศธ04258/5826
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ศธ 04258/5816
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ศธ 04258/5809
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เบื้องต้น)
ศธ 04258/5818
ปกติ
3 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/5807
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบท้าย จำนวน 17 แห่ง) การจัดทำคำของบดำเนินการป้องกันยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศธ 04258/5544
ปกติ
2 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งตารางสอบ Pre-O-NET ครั้งที่ (ข้อสอบ สพฐ.)
ศธ 04258/5766
ปกติ
2 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/5795
ปกติ
2 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
ศธ 04258/5794
ปกติ
2 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,บุ่งค้าพิทยาคม,เบญจลักษ์พิทยา,มัธยมบักดองวิทยาและโรงเรียนบึงมะลูวิทยา การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ระยะที่ 1
ศธ 04258/5797
ปกติ
2 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/5801
ปกติ
2 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา,ค้อวังวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดประมาณปี 2558 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/5711
ปกติ
1 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2557
ศธ04258/5765
ปกติ
1 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5784
ปกติ
1 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/5762
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤศจิกายน 2557
ศธ 04258/5764
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤศจิกายน 2557
ศธ 04258/5710
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2557
ศธ04258/5745
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย
ศธ04258/5744
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย
ศธ04258/5723
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง
พิเศษ
ด่วนที่สุด
28 พ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค ปี 2557
ศธ 04258/5776
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การสำรวจโรงเรียนที่มีวงดนตรีไทยพร้อมรายชื่อครูฝึกดนตรีไทย
ศธ 04258/5732
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา,นำ้คำวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,โนนเพ็กวิทยาคม,สวงษ์วิทยาคม,คลีกลิ้งพัฒนาทร,พอกพิทยาคมฯ,ห้องแซงวิทยาคม การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรีรยนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
ศธ๐๔๒๖๘/๕๗๔๘
ปกติ
28 พ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ใช้เครื่องมือแนวทางการพัฒนาและประเมินพฤติกรรมตนเองในการเตรียมสอนของครูคณิตศาสตร์
6753/2557
ปกติ
28 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 68 โรงเรียน) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558
ศธ04258/5754
ด่วนที่สุด
27 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
ศธ 04258/5741
ปกติ
27 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
ศธ 04258/5736
ปกติ
27 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
ศธ 04258/5750
ปกติ
27 พ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโณงเรียนกระแชงวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ
ศธ 04258/5719
ปกติ
27 พ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/5728
ปกติ
27 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) รายชื่อโรงเรียนตามที่แนบ แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557
ศธ 04258/5729
ด่วนที่สุด
27 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/5731
ด่วนที่สุด
27 พ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประสานและรวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดศรีสะเกษ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com