หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ว3802
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศธ04258/3799
ปกติ
18 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/3796
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561
เลขที่ 28/2561
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา (รร.สะเดาใหญ่ประชาสรรค์)
เลขที่ 27/2561
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา (รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม)
ศธ 04258/ว3797
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ยโสธรพิทยาคม กันทรลักษ์ว ิทยา สตรีสิริเกศ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว3795
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการไกรภักดีวิทยาคม ทุ่งสิมวิทยาคม นาโปร่งประชาสรรค์ น้ำคำวิทยา บัวเจริญวิทยา บึงมะลูวิทยา ประสานมิตรวิทยา ไผ่งามพิทยาคม โพนงามพิทยาคาร เมืองกลางประชานุกูล ศรีแก้วประชาสรรค์ สิริเกศน้อมเกล้า กำแมดมขันติธรรมวิทยาคม โคกหล่ามวิทยา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สวายพิทยาคม สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/3744
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3743
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3785
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศธ 04258/ว3780
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 12
ศธ 04258/3779
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ04258/3775
ด่วนที่สุด
17 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ (ทุกโรงเรียน)
19513/2561
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/3765
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผูอำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา, หนองคูวิทยา, ขุขันธ์, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, ห้วยทับทันวิทยาคม, บึงบูรพ์, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, พยุห์วิทยา, สตรีสิริเกศ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3762
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ศรีรัตนวิทยา, กันทรารมณ์, เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ, สตรีสิริเกศ, น้ำเกลี้ยงวิทยา, พยุห์วิทยา, โนนกระสังวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา, กันทรลักษ์วิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3760
ปกติ
16 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3774
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3761
ปกติ
17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร
ศธ 04258/3726
ปกติ
17 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3728
ปกติ
17 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3771
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/3753
ปกติ
17 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประปี2561
ศธ 04258/ว3759
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ศธ 04258/3752
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning Academy
ศธ 04258/3716
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประยุทธ บุญมา เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ศธ 04258/3748
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนเลิงนกทา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/3721
ด่วนที่สุด
17 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนพักนอนเฉพาะนักเรียนที่พักนอนประจำที่โรงเรียน เพื่อจัดสรรงบประมาณรายการค่าล่วงเวลาครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน ประจำปี พ.ศ.2561 (รร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ)
ศธ 04258/3740
ปกติ
17 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบ แจ้งท้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดยโสธรจำนวน 7 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3741
ปกติ
16 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ศธ 04258/3732
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (หลักสูตรทดลอง) ภาคกลาง
ศธ 04258/3729
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/3676
ปกติ
16 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/3671
ปกติ
16 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๓๗๒๔
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2561 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV, DLIT)
ศธ 04258/3719
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน (สหวิทยาเขตพระวิหาร) ขอเชิญประชุม
19487/2561
ปกติ
14 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศฯ หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ แบบกรอกข้อมูลติดตามฯ
ศธ 04258/3714
ปกติ
13 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบ แจ้งท้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3702
ปกติ
13 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ แจ้งท้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ ขอแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3699
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเข้ารับรางวัลผลงานการที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ ศธ 04258/ว3701
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3696
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561
ศธ 04258/ว3695
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2018
ศธ 04258/ว3697
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3698
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเอแม็ท (A-MATH)
ศธ 04258/3672
ปกติ
12 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3685
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์
ศธ 04258/3574
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3573
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3627
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16/2561 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทมัธยมศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com