หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2941
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตั้งศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร
ศธ 04258/2901
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/2900
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/2968
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แบบประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาค (Education Hub)
ศธ 04258/2917
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2918
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2907
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/ว2967
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,กำแพง,ห้วยทับทันวิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและศูนย์อื่น
ที่ ศธ 04258/ว2962
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเรียนเชิญประชุม
ศธ 04258/2872
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ศธ 04258/2872
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ศธ 04258/2872
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ศธ 04258/2959
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/2951
ด่วนที่สุด
10 มิ.ย. 2561 สพม.28 (ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ 04258/ว2957
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 182/2561) การแข่งขันภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
ศธ 04258/ว2950
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 179/2561 ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/2913
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2954
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง , ห้วยทับทันวิทยาคม , บึงบูรพ์ ,วรคุณอุปถัมภ์ , ขุขันธ์ , เบญจประชาสรรค์ ภูมิซรอลวิทยา, ศรีรัตนวิทยา , ปรางค์กู่ และโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕61
ศธ 04258/2954
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
ศธ 04258/2953
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
ศธ 04258/2944
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีแนบท้าย) แจ้งประชุมการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ ศธ 04258/2938
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ที่ ศธ 04258/2926
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนละลมวิทยา การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน (เด็กชายขอบ)
ศธ 04258/2935
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/2936
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/2923
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมบจูเนียร์สัญจร
ศธ 04258/2924
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ04258/2906
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0 )
ศธ04258/2920
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลและผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เยี่ยมเสริมพลัง กิจกรรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว และมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศธ 04258/2919
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนเแปลงรายละเอียดหลักสูตรอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/ว1313
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ สิริเกศน้อมเกล้า ไกรภักดีวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีสะเกษเกมส์" ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2916
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
ที่ ศธ 04258/ว2914
ปกติ
8 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตในสังกัดทุกสหวิทยาเขต การจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว2910
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"
ศธ 04258/ว2909
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge)
19047/2561
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน เชิญประชุมผ่านระบบ conference เรื่องการปฏิบัติงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/2885
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนเข้าร่วม "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561" (ประชาสัมพันธ์ ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/2902
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย
ศธ 04258/2904
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/2905
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่และโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว2903
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ศธ 04258/2897
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรีนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2893
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การจัดสรรโอนเงินงบประมาณสำหรับจัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๒
ศธ 04258/ว2892
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/2888
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) เลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Ichitan Road to University
ศธ 04258/2888
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Ichitan Road to University
ศธ 04258/2887
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2886
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 2)
ศธ 04258/2873
ปกติ
7 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
19033/2561
ปกติ
6 มิ.ย. 2561 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com