หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8529
ปกติ
20 พ.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (งบผูกพันใหม่) รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ 04258/8554
ปกติ
20 พ.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561(งบผูกพันเดิม)รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ 04258/8520
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/8571
ปกติ
21 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/8568
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุญาตนำนักเรีียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/8570
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี และขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว8567
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินการทดสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งข้อมูลตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ศธ 04258/8562
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8561
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8519
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ศธ04258/8547
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อตามแนบ) พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560
ศธ04258/8556
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/8546
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งพนักงานราชการตามรายชื่อดังแนบ เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ศธ04258/8553
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเสร้างเสริมสุขภาพ
ศธ04258/8552
ปกติ
21 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
ศธ 04258/7674
ปกติ
26 ก.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/8545
ปกติ
20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2561
ศธ 04258/8544
ปกติ
20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
ศธ 04258/ว8528
ด่วนที่สุด
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
ศธ 04258/8481
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ 04258/8483
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8497
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8487
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/8493
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561
ศธ 04258/8496
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโณงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8516
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ) การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
ศธ 04258/8512
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8505
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/8501
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/ว8472
ด่วน
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามคำสั่ง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ศธ๐๔๒๕๘/๘๕๒๕
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์ สิ่งของในการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ ๐๔๒๕๘/๕๔๕๘
ปกติ
20 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ศธ04258/8517
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการและนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ04258/8518
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ04258/8507
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560
ศธ04258/8473
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 (รร.เบญจลักษ์พิทยา)
ศธ 04258/8502
ปกติ
20 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศธ 04258/8499
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขาสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เชิญประชุมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8494
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อตามแนบ) การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560
ศธ 04258/8491
ปกติ
17 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO และ IESO
ศธ 04258/8489
ปกติ
17 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
ศธ04258/8488
ปกติ
17 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศธ 04258/ว8431
ด่วนมาก
16 พ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ศธ 04258/8485
ปกติ
17 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”
ศธ 04258/8437
ปกติ
17 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/8438
ปกติ
17 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/8468
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อตามแนม) การมอบทุนการศึกษามุลนิธิเปรม ตอณสูลานนท์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/8442
ปกติ
16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8441
ปกติ
16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com