รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1383 26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, กำแพง, โคกหล่ามวิทยา, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, พอกพิทยาคมฯ โพนงามพิทยาคาร และเมืองกลางประชานุกูล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาบยการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1378 26 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
ศธ 04258/1357 26 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ศธ 04258/1297 25 มี.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (70%)
ศธ 04258/1345 25 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
04258/1342 25 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศธ04258/1279 22 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1330 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ 04258/1331 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบนักเรียนเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ04258/1322 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคม,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนละลมวิทยา,โรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระัดับอุดมศึกษา
ศธ04258/1321 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,กระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
3451/2556 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1317 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1291 21 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ทบทวนการลงข้อมูลจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
พิเศษ/2556 21 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวสอบข้อมูลปรับเพิ่มวุฒิเพิ่มเติมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ได้ตรวจสอบดำเนินการออกคำสั่งตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ในส่วนการแก้ไขคำสั่งให้ลงข้อมูลตามไฟล์ที่ส่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ก่อน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขคำสั่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่กำหนดการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 56 ต่อไป
ศธ04258/1107 20 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ศธ 04258/1278 20 มี.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ศธ04258/1277 20 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนเลิงนกทา ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1283 19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ศธ 04258/1276 19 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าก่อสร้างเรียน ปี 2556 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
3442/2556 19 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (วันที่ 14-18 มีนาคม 2556)
ศธ 04258/1267 19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนทั่วประเทศไทย\"TOA U18 Basketball All Thailand Championship 2013\" รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พิเศษ/2556 19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบการปรับเพิ่มตามวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวสอบข้อมูลปรับเพิ่มวุฒิเพิ่มเติมสหวิทยาเขตขอความอนุเคราะห์ได้ตรวจสอบดำเนินการออกคำสั่งตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ในส่วนการแก้ไขคำสั่งให้ลงข้อมูลตามไฟล์ที่ส่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ก่อน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขคำสั่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่กำหนดการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 56 ต่อไป
ศธ 04258/1262 18 มี.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ศธ04258/1261 18 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน แนวดำเนินการก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1258 18 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ปรางค์กู่,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรารมณ์,ผักไหมวิทยานุกูล,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ศรีรัตนวิทยา,กำแพง การรายงานผลการเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิเศษ/2556 15 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบการปรับเพิ่มตามวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน ตามที่ได้กำหนดตรวจสอบการปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 นั้น ขอส่งรายละเอียด คำชี้แจงการดำเนินการพร้อมตัวอย่างเอกสาร และข้อมูลซึ่งต้องนำมาในวันประชุมมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทราบ ในการนี้ สพม.28 ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบเตรียมไว้ให้ท่านในวันประชุม แล้ว กรณีมีข้อสงสัย ขอได้รวบรวมและนำมาในวันประชุมเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการต่อไป(ขออภัยที่ได้แจ้งล่าช้า เนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการในรายการแก้ไขจำนวนมาก)
ศธ04258/1244 15 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเฉพาะโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3433/2556 15 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังเอกสารแนบ) การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ฯ
ศธ04258/1189 15 มี.ค. 2556 สพม.28 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน)รุ่นที่ 3
ศธ 04258/1128 14 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี 2556 (ต่อ)
ศธ 04258/1128 14 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี 2556
ศธ04258/1061 14 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ \"คำพ่อสอน\"
ศธ 04258/1212 14 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1226 14 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การใช้ผล o-net ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปี กศ.2556
ศธ 04258/1220 13 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ ) การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
3424/2556 13 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน
ศธ 04258/1205 13 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ฯ(Lab Boy) คร้ังที่ 2
ศธ 04258/1210 13 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ(สำหรับผู้ที่เคยส่งผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญไม่ผ่าน)
ศธ04258/1187 13 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัดทุกแห่ง โครงการประกวดภาพยนต์สารคดี\"โลกใสในจอสวย\"ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1199 12 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 4 ปี 2556
3419/2556 12 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์
ศธ 04258/1190 12 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียน การรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ศธ 04258/1175(5) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175(4) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175(3) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175(2) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2556/1
ศธ 04258/1170 11 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/1163 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com