รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
1180/2556 11 มี.ค. 2556 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างรับเงินที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีไม่ได้
ศธ04258/1162 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบแข่งขันและคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนรุ่นที่๔
พิเศษ 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษที่ยังไม่ส่งวุฒิบัตรการผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ศธ 04258/1003 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
ศธ04258/1161 11 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/1144 11 มี.ค. 2556 สพม.28 (ส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการในสังกัด จำนวน 41 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2555
ศธ 04258/1147 8 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งอนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2556 รายการครุภัณฑ์โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว
ศธ 04258/1146 8 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
ศธ 04258/1136 8 มี.ค. 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู
ศธ 04258/1137 8 มี.ค. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/1138 8 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1094 8 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา โครงการพัฒนาศักยภาพครูเครือข่าย(บุคลากรตัวคูณ) เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนนาโนเทคโนโลยีสู่อาเซียน
ศธ04258/1124 8 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา,ขุขันธ์,สมเด็จพระญาณสังวร,ยโสธรพิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กุดชุมวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ส้มป่อยพิทยาคม,กันทรารมณ์,ทรายมูลวิทยา,ยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์รถตู้เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/1123 8 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1095 8 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วมและนำมาตรฐานเรียนร่วมสู่การปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพ
ศธ04258/1072 7 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ 2556
ศธ04258/1116 7 มี.ค. 2556 สมพ.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ทุกโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ Pre-o-Net ชั้น ม.3 และข้อสอบ Las ชั้น ม.1,2,4,,5
ศธ 04258.1120 7 มี.ค. 2556 ผอ สพม 28 (นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
พิเศษ/2556 6 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว962 ลววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง มาเพื่อประกอบการดำเนินการออกคำสั่งปรับเพิ่มวุฒิ ต้องขออภัยมา ณ โอกาส นี้
ศธ 04258/1111 6 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จัดสรรโอนงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพฯ
ศธ04258/1110 6 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/1090 6 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาีรศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2)
ศธ 04258/1098 6 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หนังสือแจ้งพร้อมตัวอย่างคำสั่งปรับเพิ่มวุฒิ
ศธ04258/0931 6 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ทุกโรงเรียน การอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดี ศรีตำบล
ศธ 04258/1098 6 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สหวิทยาเขตได้ดำเนินการส่งถึงแล้ว ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและดำเนินการออกคำสั่งในส่วนของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจัดทำตัวอย่างคำสั่งและปฏิทินการดำเนินการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่มาด้วย
ศธ 04258/1073 5 มี.ค. 2556 ผอ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย สิริเกศน้อมเกล้า คูซอดประชาสรรค์ ไกรภักดีวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิยาลัย 2 ห้วยคล้าฯ มัธยมโพนค้อ พยุห์วิทยา โนนเพ็กวิทยาคม ยางชุมน้อยพิทยาคม ลิ้นฟ้าพิทยาคม กันทรารมณ์ ละทายวิทยา บัวน้อยวิทยา ประสานมิตรวิทยา บัวเจริญวิทยา เขื่อนช้างพิทยาคาร โนนค้อวิทยาคม นครศรีลำดวนวิทยา น้ำเกลี้ยงวิทยา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ศธ04258/0931 5 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ขอเชิญเป็นประธานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีประจำอำเภอ
ศธ 04258/0932 4 มี.ค. 2556 สพม.28 คณะกรรมการ Roving Team การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ
ศธ 04258/1031 4 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1032 4 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0945 4 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0944 4 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐาะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/1054 4 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ครั้งที่ 3 /2556
ศธ04258/1053 4 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปีัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ครั้งที่ 3 / 2556
ศธ 04258/1037 4 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมใหญ่สามาญประจำปี 2556 และสัมมนาเชิงวิชาการ
ศธ 04258/1038 4 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ติดต่ิอขอรับเอกสารเพื่อแก้ไข (ค่ารักษาพยาบาลแลการศึกษาบุตร)
ศธ 04258/0994 4 มี.ค. 2556 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2556
ศธ 04258/0993 4 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0991 4 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/0990 4 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์์ใช้สถานที่
ศธ 04258/0989 4 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2556
พิเศษ 1 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ 1 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0935 28 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สรุปการส่งรายงานการจัดสอบ Pre-O-NET
ศธ 04258/0983 28 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ศธ 04258/0938 28 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทบทวนแนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/0981 28 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ผู้มีรายชื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ศธ 04258/0948 28 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ประเภททีม
ศธ 04258/0963 28 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/0937 28 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๖) ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com