หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4809
ปกติ
6 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/4778
ปกติ
6 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายมงคล เพประโคน เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/คำสั่งที่ 489/2557
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/คำสั่งที่ 514/2557
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4789
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน ดังแนบ ขอเชิญประชุมเตรียมการวางแผนการจัดทำแบบทดสอบวัดผลประเมินผล แนวการคิดวิเคราะห์
ศธ 04258/4801
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมครูตามโครง "Classroom management of the 21 Century for Developing Learners' English Language Skills"
ศธ 04258/4798
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/4799
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4790
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ศธ 04258/4788
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ศธ 04258/4775
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก
ศธ 04258/4776
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
ศธ04258/4772
ปกติ
3 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ฯ(ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.28 ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
ศธ04258/4697
ปกติ
2 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบท้าย ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าต่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาตร์
ศธ04258/4696
ปกติ
2 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เชิญประชุมเตรียมงานจัดค่ายของนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/4738
ปกติ
2 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งจัดสรรสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/4739
ปกติ
2 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำวยการโรงเรียนมหาชนะชัย การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 รายการผูกพันดิม (ค่าก่อสร้าง)
ศธ 04258/4744
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ศธ04258/3674
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/3671
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/3672
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/3673
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ 04258/4701
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/4700
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/4722
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานหลายโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/4743
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัด การชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งที่ ๓ ของสโมสรลูกเสือกรุงเทพในพระอุปถัมภ์
ศธ 04258/4721
ปกติ
1 ต.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสมัครแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุฯ)
ศธ 04258/4716
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2557
ศธ 04258/4718
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2557
พิเศษ/2557
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ เป็นหมายเหตุ 1. หากมีความประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งให้ดำเนินการอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 28 ภายใน 30 วัน หลังจากรับทราบคำสั่ง 2. ขอรับรองว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีสองขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 และจำนวนวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้น เงินเดือน ไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
ศธ 04258/4720
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การอบรมครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมือง
ศธ๐๔๒๕๘/๔๐๗๔
ปกติ
30 ก.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ๒๘ ทุุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลขับเคลื่อนครูคณิตศาสตร์ไม่ตรงเอก ครั้งที่ ๒
ศธ04258.23/ว4704
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ส่งครูเข้าอบรม
ศธ 04258/4712
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการจัดองค์ความรู้"ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์"รุ่นที่2 และรุ่นที่ 3
พิเศษ/2557
ปกติ
30 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งตัวอย่างหน้าเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , คำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ และคำสั่ง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ โดยโดยกำหนดตรวจสอบบัญชีรายละเอียด ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 จะได้แจ้งหนังสือราชการเพื่อดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินการต่อไป
ศธ 04258/4682
ด่วนที่สุด
29 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มงาน ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียน(เฉพาะโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการ) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสรุปผลการติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/4627
ปกติ
26 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนกันยายน 2557
ศธ 04258/4628
ปกติ
26 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกันยายน 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
26 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตัวอย่างแบบประเมินฯ, คำสั่งจ้าง, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/4667
ปกติ
26 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี ๒๕๕๘
ศธ 04258/4657
ด่วนที่สุด
26 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วครราว
ศธ 04258/4654
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/4637
ปกติ
25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกท่าน และประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
ศธ 04258/4637
ปกติ
25 ก.ย. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
ศธ 04258/4637
ปกติ
25 ก.ย. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
ศธ04258/4647
ปกติ
25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ"แข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล"
ศธ04258/4648
ปกติ
25 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
ศธ 04258/4640
ปกติ
25 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com