หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4429
ปกติ
11 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/4414
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล 2557
ศธ04258/4415
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ 2557
ศธ04258/4439
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล"ศรทอง" พ.ศ 2557
ศธ04258/4438
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
ศธ 04258/4430
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และค้อวังวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)
ศธ 04258/4434
ปกติ
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน จัดส่งเค้าโครงการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัมนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน
ศธ04258/4430
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2557)
ศธ 04258/4421
ปกติ
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
ศธ 04258/4423
ปกติ
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบรมการสอนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง การสอนการอ่านกับกระบวนการติด (Reading Literacy and PISA) และการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/4424
ปกติ
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 17 โรงเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4399
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์วิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐาระเชื่ยวชาญ
ศธ 04258/4396
ปกติ
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินอบรมภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร)
ศธ 04258/4408
ปกติ
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้ง 18 "นครลำดวนเกมส์"
ศธ 04258/4395
ปกติ
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร)
ศธ 04258/4394
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/4393
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
ศธ 04258/4390
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน (๗ โรงเรียน) ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
5 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557ฯ
ศธ 04258/4375
ปกติ
5 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เบญจลักษ์พิทยา ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice ในระดับจังหวัด
ศธ 04258/4360
ปกติ
5 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ทุ่งสิมวิทยาคม เบญจประชาสรรค์ ตระกูลประเทืองวิทยา สวายพิทยาคม แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ศธ 04258/4357
ปกติ
5 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP สังกัด สพฐ. (ต่อ)
ศธ 04258/4357
ปกติ
5 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP สังกัด สพฐ.
ศธ 04258/4362
ปกติ
4 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4327
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม. 28 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ว 53)
ศธ 04258/4311
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
ศธ 04258/4350,4353
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวพัชรากร มีรสล้ำ และ นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ วัดผล และด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/4347
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศธ 04258/4341
ด่วนที่สุด
3 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/4342
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมการอบรมสัมมนาการสอนดนตรีในชั้นเรียน
ศธ 04258/4343
ปกติ
3 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปลี่ยนแปลงกำหนดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/4273
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
ศธ04258/4329
ด่วนมาก
2 ก.ย. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง และผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รุ่นที่ ๑
ศธ 04258/4301
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรในสังกัด
ศธ 04258/4304
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4303
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมการอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์"
ศธ 04258/4302
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ประจำปี 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลในร่างคำสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4300
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
ศธ 04258/4312
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา/ศิลาทองพิทยาสรรค์/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/กำแมดขันติธรรมวิทยา/ทรายมูลวิทยา/ป่าติ้ววิทยา/นาโปร่งประชาสรรค์/เลิงนกทา/ห้องแซงวิทยาคม สำรวจ/รายงานพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาเป้าหมาย
ศธ 04258/4306
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 โครงการ วมว. ระยะที่ 2
ศธ 04258/4315
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) การจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Best Practice) จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/4106
ปกติ
2 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์และโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4236
ด่วนที่สุด
1 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง Username และ Password สำหรับสถานศึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อความต่อเนื่องในการลงรายการและเกิดความสำเร็จในส่วนของสถานศึกษา กรณีไม่ปรากฏรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาทางระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งข้อมูลตามบัญชีแจ้งรายชื่อฯ ถึง สพม.๒๘ โดยด่วน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ หมายเหตุ ๑.ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แจ้งขอรหัสผ่านทาง e-mail KP7SPM28@GMAIL.COM สพม.๒๘ จะแจ้งตอบกลับและส่ง username และ password ใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป ๒.กรณีไม่สะดวกให้จัดส่งทาง e-mail หรือสามารถโทรประสาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๘๕๘๖-๐๗๒๖ ๓.ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงรายการให้ครบทุกช่อง เช่น วันลา เครื่องราชฯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
ศธ 04258/4271
ปกติ
1 ก.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ศธ 04258/4224
ปกติ
1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดสอบธรรมศึกษา
ศธ 04258/4234
ปกติ
1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศธ 04258/4233
ปกติ
1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com