หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4091
ปกติ
22 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤต ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสถานศึกษาสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ)
ศธ 04258/4093
ปกติ
22 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4090
ปกติ
22 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/4090
ด่วนที่สุด
22 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/4082
ปกติ
22 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการดำเนินการโครงการ "เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา"
ศธ 04258/4076
ปกติ
21 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/4069
ปกติ
21 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/4045
ปกติ
21 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
ศธ 04258/4068
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือสำรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาเป้าหมาย
พิเศษ/2557
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ,โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย ด้วยหัวใจ Y.C.
ศธ๐๔๒๕๘/๔๐๔๓
ปกติ
19 ส.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน สรุปผลการสำรวจความพร้อมยกระดับสู่ศูนย์อาเซียน
ศธ 04258/4032
ปกติ
19 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4033
ปกติ
19 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4027
ปกติ
19 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4030
ด่วนที่สุด
19 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในช่วง 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
พิเศษ/2557
ปกติ
18 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4012
ปกติ
18 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือกในระบบ (จำนวน 25 โรงเรียน การจัดการศึกษาทางเลือกในระบบ
ศธ 04258/4013
ปกติ
18 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPA) ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3998
ปกติ
18 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2557
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 17.45 น.)
ศธ 04258/พเิศษ
ปกติ
15 ส.ค. 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 (สำหรับผู้ขอ เครื่องราชฯ กรณีพิเศษ ชั้น ป.ม. ปี 2557)
ศธ 04258/3996
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร้องเรียนการแต่งกายที่ผิดระเบียบของนักเียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศธ 04258/3980
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
ศธ04258/3994
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การติดตามข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/3993
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กำหนดการจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค
ศธ04258/3988
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดสุนทรพจน์
ศธ04258/3987
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ04258/3986
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกพ่อตัวอย่างประจำปี 2557
ศธ04258/3989
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศธ04258/3991
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการ
ศธ 04258/3971
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ศธ 04258/3983
ปกติ
15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมจัดทำประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 11.00 น.)
ศธ 04258/3985
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2557 สพม28(กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 14 ส.ค.57 เวลา 17.30 น.)
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 14 ส.ค. 57 เวลา 10.00 น.)
ศธ 04258/3952
ปกติ
14 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/3952
ปกติ
14 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
04258/พิเศษ
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 13 ส.ค. 57 เวลา 17.00 น.)
ศธ04258/3937
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
ศธ 04258/39345
ด่วนมาก
13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/3934
ด่วนมาก
13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/3948
ด่วนที่สุด
13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ศธ 04258/3947
ด่วนที่สุด
13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
ศธ 04258/3943
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6189/2557
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ และหลักภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย
6186/2557
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กำแพง, แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA (เพิ่มเติม)
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางภาษาไทย "ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทย"
ศธ 04258/3941
ด่วนมาก
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com