หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3941
ด่วนมาก
13 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
พิเศษ/2557
ปกติ
13 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ศธ04258/3909
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝันในสังกัด
ศธ04258/3928
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ศธ04258/3899
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนกรรม ณ.ประเทศนิวซีแลนด์
ศธ04258/3921
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อที่แนบ 3 โรงเรียน) ส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3902
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนกันทรามณ์,พยุห์วิทยา,กำแพง,นครศรีลำดวนวิทยาและกันทรลักษ์วิทยา แจ้งแผลการปวดตามโครงการยุวชนประกันภัย
ศธ 04258/3911
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3910
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3908
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษเป็นการชั่วคราว
ศธ04258/3900
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ศธ04258/3865
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ศธ04258/3869
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3929
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เสริมสร้างภูมิกันเด็กไทยด้วยหัวใจ Y.C.
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 57 เวลา 17.00 น.)
ศธ 04258/พเิศษ
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขเพิ่มเติม : แบบตอบรับ-กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/3925
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (รายการค่าวัสดุประกอบห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน)
ศธ 04258/3895
ปกติ
8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
8 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมูล P-OBEC (ข้อมูล ณ 8 ส.ค. 57 เวลา 10.30 น.)
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการส่งข้อมุล P-OBEC
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557
ศธ 04258/3883
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศธ04258/3766
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/3842
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามาถด้านภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวPISA(เพิ่มเติม)
ศธ04258/3885
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258/3874
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง
ศธ 04258/3873
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนคำเตยวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ร่วมกับ สพฐ.) ปีการศึกษา 2557
6155/2557
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมครูบรรณารักษ์ และวัดผล รอบที่ 2 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สพม.เขต 28 จะส่งรายชื่อให้ สพฐ.ทราบเพื่อแจ้งรายชื่อและกำหนดการอบรมต่อไป โรงเรียนที่ไม่ส่งรายชื่อจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการอบรม หรือส่งรายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อขึ้นให้ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน
ศธ04258/3862
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอโครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร ดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม"
ศธ04258/3868
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3867
ปกติ
7 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้นและมาสคอต
ศธ 04258/3856
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยหัวใจ Y.C.
ศธ 04258/3855
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ และคณะกรรมการดำเนินการจัดค่าย ฯ
1
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปการส่งข้อมูล P-OBEC (ณ 6 ส.ค. 57)
ศธ 0572/ว02232
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2557
ศธ 04258/3844
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
ศธ 04258/3839
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (25 โรงเรียน) การจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557)
ศธ04258/3834
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดโครงการ Thailand Go Green ปี 2557
ศธ04258/3833
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21(พ.ศ.2557)ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ศธ04258/3836
ด่วนมาก
6 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคักเลือกโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3835
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ศธ04258/3841
ด่วนมาก
6 ส.ค. 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3826
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศธ 04258/3825
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3823
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2557
ศธ 04258/3822
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3821
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3820
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3819
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2557
ศธ04258/3791
ปกติ
6 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,บึงมะลูวิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ศรีตระกูลวิทยา คืนสิ่งของฝากไว้ ณ ที่ทำการคลังจังหวัดศรีสะเกษ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com