หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ.04258/2413
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2556
ศธ04258/2411
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสัญญากู้ยืมและ/หรือแบบยืนยันที่สถานศึกษายังไม่ได้นำส่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554
ศธ04258/2384
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556
ศธ04258/2293
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ
ศธ04258/2350
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/2401
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน) การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \" สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ04258/2407
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2368
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ ) แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้\" (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/2349
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แบบกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ศธ 04258/2200
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทุกโรงเรียน) การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิเศษ
ปกติ
3 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2324
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2322
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2326
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556 (ครูขาดแคลน)
ศธ 04258/2317
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, คำเขื่อนแก้วชนุูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง)
ศธ 04258/2316
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กำแพง, ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1)
ศธ 04258/2343
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ประชุมการดำเนินการแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยให้ส่งตัวแทนสหวิทยาเขตละ ๒ท่าน ร่วมประชุม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.๒๘ โดยขอให้ดาว์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาก่อนวันประชุมได้จากระบบ e-office
ศธ 04258/2342
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,บึงบูรพ์และปรางค์กู่ ประชุทคณะทำงานวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/2332
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gift For Mom ปีที่ 11
ศธ 04258/2331
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ศธ 04258/2310
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3733/2556
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.25(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 10 โรงเรียน แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการโปรแกรม Inspiring Science เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศธ 04258/2309
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 04258/2292
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2291
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/2197
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/2197
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2235
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ศธ 04258/2274
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2263
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2262
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556
พิเศษ
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมปฏิบัติการพัมนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 คศ.4
ศธ 04258/2267
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การส่งโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ\"มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9\"
ศธ 04258/2266
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค
ศธ 04258/2246
ปกติ
28 พ.ค 2556 สมพ.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/2254
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง เชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/2243
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2253
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศธ04258/2255
ด่วนที่สุด
28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/2550
ปกติ
28 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน รายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2556
ศธ 04258/2221
ปกติ
27 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ\"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย\"ประจำปี 2556
ศธ 04258/2174
ปกติ
27 พ.ค 2556 สพม.28กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2556
ศธ 04258/2161
ปกติ
27 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
04258/2111
ปกติ
27 พ.ค 2556 ที่ ศธ 04258//2111 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำชับ กรณีนักเรียนติดอยู่ในรถรับ - ส่งนักเรียน
ศธ 04258/2229
ด่วนที่สุด
27 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องนำส่งเอกสารเพิ่มในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ศธ 04258/2227
ปกติ
27 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2225
ปกติ
27 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๑๑๔
ด่วนมาก
26 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบศูนย์อาเซียนฯ
ศธ ๐๔๒๕๘/๒๒๐๗
ปกติ
23 พ.ค 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน กำแพง/ห้วยทับทันวิทยาคม/โคกหล่ามวิทยา/จตุรภูมิพิทยาคาร/คลีกลิ้งพัฒนาทร/ เบญจประชาสรรค์/ส้มป่อยพิทยาคม/ไผ่งามพิทยาคม/ผักไหมวิทยานุกูล/วรคุณอุปถัมภ์/บึงบูรพ์/ ทุ่งสิมวิทยาคม / ทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน
ศธ 04258/2200
ด่วนที่สุด
23 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com