หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2502
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด
ศธ 04258/2595
ปกติ
4 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔
ศธ 04258/2491
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรประชุมชี้แจงการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศธ 04258/2494
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม สำหรับประชุมการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศธ 04258/2503
ปกติ
4 มิ.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกั สพม.28 การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10”
ศธ 04277/125
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวปฏิบัติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
ศธ 04258/2419
ปกติ
3 มิ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1และรุ่น 2 ทุกโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานการสอน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/2468
ด่วน
3 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน เลิงนกทา, ยโสธรพิทยาคม, เบญจลักษ์พิทยา, บึงมะลูวิทยา, ขุขันธ์, ปรางค์กู่, คลีกลิ้งพัฒนาทร, ไกรภักดีวิทยาคม, สมเด็จพระญาณสังวร แจ้งปฏิทินการประกวดโครงงานจิตสาธารณะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2471
ปกติ
3 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคคลกร "สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔"
ศธ 04258/2478
ปกติ
3 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ
ศธ 04258/2480
ด่วนที่สุด
3 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ศธ 04258/2464
ปกติ
3 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,ตูมพิทยานุสรณ์,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์ การประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools)
ศธ 04258/2435
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์จัดพลุประกอบพิธีการเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2557 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4"
ศธ04258/2447
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผ้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/2446
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2406
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ
ศธ 04258/2405
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/2402
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมชี้แจง"โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ของส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา
ศธ 04258/2403
ปกติ
2 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย
ศธ 04258/2412
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2557
5650/2557
ปกติ
31 พ.ค 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557 เรื่องการย้ายฯ
5649/2557
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557 เรื่องผลการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2428
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์
ศธ 04258/2410
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่
ศธ 04258/2384
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2557
ศธ 04258/2386
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2557
ศธ04258/2387
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี"
ศธ04258/2395
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
ศธ04258/2399
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/2400
ปกติ
30 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2407
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) มอบอำนาจให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติการเดินทาง
ศธ 04258/2401
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) แจ้งแนวทางปฏิบัติในห้วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศธ 04258/2330
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ หลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศธ 04258/2330
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 หลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/2329
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ศธ 04258/2373
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศธ 04258/2375
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รับสมัครการรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
ศธ 04258/2396
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
ศธ04258/2389
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญเป็นประธานเปิดการอบรม
ศธ 04118/2383
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556
ศธ 04258/2323
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2557
ศธ 04258/2321
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2557
ศธ 04258/2379
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม , โรงเรียนป่าติ้ววิทยา การเยี่ยมติดตามเยาวชนได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/2380
ปกติ
29 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศธ 04258/2372
ด่วนที่สุด
28 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งคำขวัญและแนวทางการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ศธ 04258/2376
ปกติ
28 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาปกติ) สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ
ศธ 04258/2287
ปกติ
28 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4"
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
28 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่2) แนบท้ายฯในการประชุมครั้งที่ 3/2557ฯ
ศธ 04258/2369
ปกติ
28 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2371
ด่วนมาก
28 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com