รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/2033 28 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในการรับวัคซีน
ศธ04258/2034 28 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม การนำส่งสัญญากู้ยืมเงินฯ
ศธ04258/6051 28 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การคัดเลือกผลงานการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน โดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ครั้งที่ 2
ศธ04258/6057 28 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเรียกร้องผลประโยชน์จากบุคคลที่แอบอ้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
2906/2555 27 พ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง แก้ไขเฉลยข้อสอบศิลปะ ม .3
ศธ04258/6053 27 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเลิงนกทา ที่ประสบอัคคีภัย
๐๔๒๕๘/๖๐๒๔ 27 พ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ ๒๑(วทร.๒๑)
ศธ 04258/2029 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลมืออาชีพ ปี 2556 (ต่อ)
ศธ 04258/2029 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลมืออาชีพ ปี 2556
ศธ 04258/5985 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา และโรงเรียนค้อวังวิทยาคม นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/6042 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
ศธ 04258/6041 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานทุกโรงเรียน การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ศธ 04258/6040 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/6039 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น
ศธ 04258/2030 27 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/6017 26 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดสรรผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2555
ศธ 04258/6012,6013 26 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)
ศธ04258/6015 26 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนเพื่อออกร้านจำหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ศธ๐๔๒๕๘/๕๙๘๓ 26 พ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินยกระดับสถานศึกษาพอเพียงประเภท ง-ข ทุกโรงเรียน สำรวจความต้องการสถานศึกษารับการประเมิน ยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ 04258/6014 26 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางกีฬาของชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
ศธ 04258/5953 26 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ศธ 04258/5990 23 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2555
ศธ 04258/5992 23 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุแห่ง ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ \"วัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัยยาเสพติด\" ประจำปีงบประมาณ 2556
2886/2555 23 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/5987 23 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดโลกการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อความเป็นอาชีวสากล
ศธ 04258/5976 22 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (14 โรงเรียน) โครงการออมทรัพย์รายเดือนข้าราชการครูสังกัด สพม.28
ศธ 04258/5988 22 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต
2882/2555 22 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
2881/2555 22 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ศธ04258/5870 21 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ศธ04258/5959 21 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่11
ศธ04258/5945 21 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคัับชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือฯ
ศธ 04258/5964,5965 21 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษาทุกเขต ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5952 21 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำ 2012
ศธ 04258/5950 20 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ศธ 04258/5930 20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/5929 20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรยนในสังกัด สพม.28 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ศธ 04258/5928 20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบ
ศธ 04258/5927 20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ศธ 04258/5947 20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดฯ
ศธ 04258/5941 20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือก IESO ครั้งที่ 7 และ IJSO ครั้งที่ 10
ศธ 04258/5939 20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบท้าย) ขอเอกสารหลักฐาน
ศธ04258/5926 20 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 2. มหาชนะชัยวิทยาคม 3. ค้อวังวิทยาคม 4. สมเด็จพระญาณสังวร 5. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 6. กู่จานวิทยาคม 7. ศรีฐานกระจายศึกษา 8. โพนทันเจริญวิทย์ การเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
ศธ 04258/5904 20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,คูซอดประชาสรรค์,ยางชุมน้อยพิทยาคม,คลีกลิ้งพัฒนาทร,เบญจลักษ์พิทยา,พยุห์วิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ Pre-O-NET เข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/5906 20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/5874 20 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2556
2863/2555 19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาอบรมของศูนยืภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/5910 19 พ.ย. 2555 สพม.28 iร.ร.มัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การตรวจทานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จุดเน้น ปี ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๑ โดยเขตพื้นที่ฯ
2859/2555 19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผลให้กับศึกษานิเทศก์และครู
ศธ 04258/5917 19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา รายงานการจ้างจริง ปีงบประมาณ 2556 โครงการคืนครูให้นักเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com