หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3827
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ ขอเชิญประชุม
ศธ 04258.63/ว 334
ปกติ
6 ส.ค. 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิญปฏิบัติการ "การสร้างเกม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม KODU"
6127/2557
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อเข้ารับการพัฒนาครูด้านการวัดผล บรรณารักษ์ ส่งรายชื่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนดังแนบ
ศธ 0571.06/ว.106
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557
ศธ 04258/3809
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2557) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ศธ 04258/3808
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาทางวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2557
ศธ04258/3792
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์/ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ขอเชิญร่วมงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศธ04258/3723
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มบริหารการเงินการสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร้จรับเงิน
ศธ04258/3724
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ 04258/3794
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/3789
ปกติ
5 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม, โรงเรียนกันทรารมณ์, โรงเรียนบัวน้อยวิทยา, โรงเรียนละทายวิทยา, โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม, โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา, โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม, โรงเรียน- ห้วยทับทันวิทยาคม, โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, โรงเรียนกระแชงวิทยา, โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา, โรงเรียนบึงมะลูวิทยา และโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ และโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษท่ีสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ 04258/3781
ด่วนมาก
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/3780
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล 14 โรงเรียน และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน) อบรมการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/3775
ด่วนมาก
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน เปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุมการตรวจข้อสอบภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
ศธ 04258/3763
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสกล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA(เพิ่มเติม)
ศธ04258/3779
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศธ04258/3768
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสำรองข้อมูลแผนต้องการ งบลงทุนค่าครุถัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/3714
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,และโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557(รายการค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง)
พิเศษ/2557
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ. เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศธ 04258/3771
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3770
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3769
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตตถกรรมนักเรีน ปีการศึกษา 2557 ทุกศูนย์ ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล (เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)
ศธ 04258/3773
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น
ศธ 04258/3728
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3754
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,มัธยมโพนค้อ,จตุรภูมิพิทยาคาร,และโคกหล่ามวิทยา เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ
ศธ04258/3757
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ศธ 04258/ กค 57
ปกติ
4 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน กรกฎาคม 2557
6100/2557
ปกติ
2 ส.ค. 2557 สพม28 โรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ แนว PISA
ศธ 04258/3753
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ศธ04258/3747
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3746
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญชวนร่วมโครงการประกวดพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Award)
ศธ 04258/3736
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ศธ 04258/3745
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/3731
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
ศธ 04258/3699
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3701
ปกติ
1 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2557
ศธ04258/3725
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ความสามาถด้านภาษาไทนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
ศธ 04258/3623
ด่วนมาก
31 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557
ศธ04258/3691
ปกติ
31 ก.ค. 2557 สพม.28( กลุ่มนิเทศฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สหวิทยาเขตด้านการปฏิบัติงานที่ดี ด้านงานประกันคุณภาพภายใน 22 โรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258/3693
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%) และงบเงินอุดหนุน:ปัจจัยพื้นที่สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน 1
ศธ 04258/3664
ปกติ
30 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/3677
ด่วนที่สุด
30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรม (P-OBEC)
ศธ 04258/3674
ปกติ
30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.)รุ่นที่ 2
ศธ 04258/3675
ปกติ
30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมสัมมนา
ศธ 04258/3672
ด่วนที่สุด
30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3664
ปกติ
30 ก.ค. 2557 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
ศธ 04258/3637
ปกติ
30 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา, โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร, โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม, โรงเรียนทรายมูลวิทยา, โรงเรียนป่าติ้ววิทยา และโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งกำหนดการการตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ04258/3661
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,มัธยมโพนค้อ,จุตรภูมิพิทยาคาร,และโคกหล่ามวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ)
ศธ04258/3545
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
ศธ04258/3556
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศาสตร์ศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com