หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3566
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ lnspiring Science
ศธ 04258/3655
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,พยุห์วิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม ขอเชิญประุชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/3654
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,มัธยมบักดองวิทยา การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พิเศษ/2557
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ. เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ศธ 04258/3649
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
ศธ 04258/3647
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ การพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/3648
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์
ศธ 04258/3643
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชิ่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ศธ04258/3639
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28(หน่วยตรวจสอบภายใน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล บัญชีรายชื่อส่งแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3606
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติงาน
ศธ04258/3641
ปกติ
29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ศธ 04258/3627
ปกติ
28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3628
ปกติ
28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3625
ด่วนที่สุด
28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศธ 04258/3619
ปกติ
28 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ
ศธ04258/3626
ปกติ
28 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ห้องแซง,มัธยมโพนค้อ,จุตรภูมิพิทยาคาร,และโคกหล่ามวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ 2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ
ศธ 04258/3617
ปกติ
28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3602
ปกติ
25 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย บัญชี่รายชื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/3605
ปกติ
25 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
ศธ 04258/3578
ปกติ
25 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การแข่งขันหุ่นยนต์ Inter-City Robotic Olympiad 2014
ศธ 04258/3602
ปกติ
25 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3593
ปกติ
25 ก.ค. 2557 สพม.28(กล่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ศธ 04258/3598
ปกติ
25 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,บึงบูรพ์,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,กุดชุมวิทยาคม ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนทีจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ดีเยี่ยม
ศธ 04258/3599
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ที่ได้รับค่าตอบแทน สำหรับตำแหน่งที้่มีเหตุพิเศษ "ค.ค.ศ."ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ"พ.ค.ศ."ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
ศธ 04258 /3600
ปกติ
25 ก.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง การอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ( CEFR )
ศธ04258/3544
ด่วนที่สุด
24 ก.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2557
ศธ04258/3594
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ
ศธ04258/3594
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคาะห์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ
ศธ 04258/3560
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 11 โรงเรียนดังแนบ) อบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/3559
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนดีประจำตบล 14 โรงเรียน อบรมครูการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ04258/3561
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยกรมนุษย์เพื่อรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ศธ04258/3588
ด่วนที่สุด
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ศธ04258/3575
ด่วนที่สุด
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ยโสธรพิทยาสรรค์,กู่จานวิทยาคม,พยุห์วิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,กันทรารมณ์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ไกรภัคดีวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,บึงมะลูวิทยา ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่าอาเซี่ยน 2557
ศธ 04258/3577
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
ศธ 04258/3576
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557
ศธ04258/3584
ด่วนที่สุด
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ"แนะนำหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประการศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/3574
ปกติ
24 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่อ งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
ด่วนที่สุด
24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยาการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมุทิตาจิตสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 28 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2557
ศธ 04258/3558
ปกติ
23 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ศธ 04258/3394
ปกติ
23 ก.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน สำรวจความพร้อมยกระดับสู่ศูนย์อาเซียน
ศธ 04258/3557
ปกติ
23 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 1.โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ รับรหัสในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโสธร(ชั้น 3)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2.โรงเรียนในจังหวัดยโสธร รับรหัสในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2557เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโสธร(ชั้น 3)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และกรอกข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิคให้แล้วเสร็จภายใน 25 สิงหาคม 2557
ศธ 04258/3492
ปกติ
23 ก.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมอาเซียน
ศธ04258/3549
ด่วนที่สุด
23 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรเรียน รับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ศธ 04258/3543
ปกติ
23 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการครูฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
ศธ 04258/3535
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3535
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ศธ04258/3518
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผลการประกวดโครงงานนักเรียน มุลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3542
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ชนูปถัมภ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมชินีนาถ พ.ศ. 2557 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com