หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3517
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกษ,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภัคดีวิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,น้ำคำวิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,มัธยมโพนค้อ,ศรีสะเกษวิทยาลฃัย 2 ห้วยคล้า,ราชประชานุเคราะห์ 29 ขอความร่วมมือประสานให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ศธ 04258/3529
ปกติ
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) สมัครคัดเลือกครูโครงการเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศธ04258/3514
ปกติ
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร(ดังแนบ) จัดสรรและอุนุมัติเงินงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
ศธ 04258/3520
ปกติ
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้่ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผุู้กำกับลูกเสือ
ศธ0425/3519
ปกติ
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน
ศธ04258/3513
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,นครศรีลำดวนวิทยา แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนดีเด่น เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3504
ปกติ
22 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ศธ04258/3503
ปกติ
22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการสัมนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ04258/3403
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 สนับสนุนงานเทศกาลเงาะ และของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557
ศธ 04258/3497
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
ที่ ศธ 04258/3437
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและเหรียญจักรพรรดิลา
6002/2557
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเตียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ศธ04258/3398
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสรางสรรค์สิ่งประเดิษฐ์ขากวัสดุุเหลือใช้ปี 2557
ศธ04258/3496
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การนำเสนอสื่อการเรียนการสอน
ศธ04258/3487
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พ.ศ 2557
ศธ 04258/3454,3455
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) ปี 2557
ศธ 04258/3452
ปกติ
21 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
ศธ 04258/3435
ปกติ
20 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร(ดังแนบ) แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/3459
ปกติ
18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการแข่งขันกีฬา"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4 " ประจำปี 2557
ศธ 04258/9070
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ตุณสูลานนท์ ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3458
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/3463
ปกติ
18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูวิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 1 - 31 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 2
ศธ 04258/3465
ปกติ
18 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน
ศธ 04258/3462
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับจัดสรร
ศธ 04258/3443
ด่วนมาก
18 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา,ปรางค์กู่,ยางชุมน้อยพิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,ค้อวังวิทยาคม และศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3436
ปกติ
18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ
ศธ 04258/3425
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น
ศธ 04258/3430
ปกติ
18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกาา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3409
ปกติ
17 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ศธ 04158.41/458
ปกติ
17 ก.ค. 2557 โรงเรียนปรางค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้พั้ืนฐานภาษาจีน
ศธ04258/3362
ด่วนที่สุด
17 ก.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ร่วมกิจกรรมงานอาเซียน
ศธ 04258/3404
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ
ศธ 04258/3401
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจ ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/3402
ด่วนที่สุด
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจ ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/3383
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรีรยนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
ศธ04258/3384
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557(30%)
ศธ04258/3396
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวดยอด กศน. เพื่อรับประกาศเกียรติคุณบัตร
ศธ04258/3395
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์โครงการค่ายเยาวชนคณิตศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Power Green Camp)รุ่นที่ 9
ศธ 04258/3394
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗
5974/2557
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3391
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิยประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
5972/2557
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3391
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3390
ปกติ
16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง , สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
ศธ 04258/3269
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานอาเซียน
ศธ 04258/3378
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ศธ 04258/3380
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระกนักในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน
ศธ 04258/3381
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ(PISA)
ศธ 04258/3361
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโ่รงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 14 โรงเรียน เชิญประชุมจัดทำแผนแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ 04258/3372
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานภาวะโภชนาการนักเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com