หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3359
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประกวดละครสั้นเกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง
ศธ 04258/3364
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2,น้ำคำวิทยา,บัวน้อยวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,สวงษ์วิทยาคม ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการวิจัย
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17
ศธ 04258/3366
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการประชุม อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสภายุโรป (CEFR)
ศธ 04258/3338
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนพยุห์วิทยา,โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม,โรงเรียนสิริเกศเกล้า,โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม,โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,โรงเรียนกระแชงวิทยา คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบเลื่อนขั้นและระบบทะเบียนประวัติ(แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/3334
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
ศธ 04258/3333
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
ศธ 04258/3332
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
ศธ 04258/3335
ปกติ
15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัมนธรรมดีเด่น (ด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) ประจำปี 2557
5953/2557
ปกติ
10 ก.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มงานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,กำแพง, ยโาธรพิทยาคม,เลิงนกทา การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถ ทางภาษาของสหภาพยุโรป( CEFR )
ศธ04258/3306
ปกติ
10 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
พิเศษ
ปกติ
10 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,คำเตยวิทยา,เลิงนกทา,ทรายมูลวิทยา,ป่าติ้ววิทยา,กุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3298
ปกติ
10 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ปรางค์กู่,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรสะเกษ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ(English Debate)
ศธ04258/3316
ปกติ
10 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม"ผลิตสื่อความดี"ปีที่ 7
ศธ 04258/3314
ปกติ
10 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งครูเข้าอบรม
ศธ04258/3300
ด่วนที่สุด
10 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,กันทรลักษ์,นครศรีลำดวนวิทยา,ขุขันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/3285
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558
ศธ 04258/3284
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
ศธ 04258/3283
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3282
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการข่ายระบบทดสอบประเมินผลและวัดผลในชั้นเรียน
ศธ 04258/3274
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3238
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน ขอเชิญประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3276
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3275
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา , สิงห์สามัคคีวิทยา , ศิลาทองพิทยาคาร , กำแมดขันติธรรมวิทยา ,กุดชุมวิทยาคม , โพนงามพิทยาคาร สำรวจข้อมุุลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ศธ 04258/3257
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ข้อหารือการขอคืนเงินค่าปรับและขอยืนยันจะเข้าดำเนินการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี
ศธ 04258/3256
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
ศธ 04258/3255
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ศธ 04258/3255
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ศธ04258/3232
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสงักัด โครงการสะพานฝันเยาวชน นักประดิษฐ์ รุ่นที่ 7
ศธ04258/3233
ปกติ
9 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง"วันเข้าพรรษาคคือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
ศธ 04258/3240
ปกติ
8 ก.ค. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3249
ปกติ
7 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2558-2559
ศธ 04258/3248
ปกติ
7 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)
ศธ 04258/3084
ด่วนที่สุด
7 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/3205
ปกติ
7 ก.ค. 2557 สพ28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับการศึกษาขั้นพ้นฐนและระดับเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเนคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258/3234
ปกติ
7 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(ยโสธร) ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/3235
ปกติ
7 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/3193
ปกติ
7 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กิจกรรม “จังหวัดประหยัดไฟ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มครัวเรือน
ศธ 04258/3207
ปกติ
4 ก.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ศธ 04258/3208
ด่วนที่สุด
4 ก.ค. 2557 ผอ.สพม.28 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม/โรงเรียนทรายมูลวิทยา การมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/3171
ปกติ
4 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตรงหนักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น"โลกในจอสวย"ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3170
ปกติ
4 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูวิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 1 - 31 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 1
ศธ 04258/3196
ด่วนที่สุด
4 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ศธ 04258/3183
ปกติ
3 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯป ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ศธ 04258/3173
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ศธ 04258/3182
ปกติ
3 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ 53
ศธ 04258/3084
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/3103
ปกติ
3 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
3 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
ศธ04258/3145
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันรารมณ์,กันทรลักษ์,กำแพง,ขุขันธ์,รวมสินวิทยา,ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนบาสเกตบอล สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com