หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1875
ด่วนที่สุด
28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการในสังกัด 36 โรงเรียน,โรงเรียนราษ๊ไศล,โรงเรียนพราบวิบูล ผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการเดินทางเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1874
ปกติ
28 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1863
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศธ 04258/1862
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1856
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ศธ 04258/1855
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1854
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1853
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1852
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557
5437/2557
ปกติ
25 เม.ย. 2557 การเงิน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง แจ้งโอนเงินรางวัล ปี 2555
ศธ 04258/1828
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ศธ 04258/1849
ปกติ
25 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนค้อวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา และมัธยมโพนค้อ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/2342
ปกติ
24 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
ศธ 04258/1848
ปกติ
24 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/1724
ปกติ
23 เม.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฯบูรณาการอาเซียน
ศธ 04258/1825
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษาดีเด่น
ศธ 04258/1824
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1819
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ชุดที่ 9
5424/2557
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลการรับไว้ (ผ่านเว็บไซต์การรับนักเรียน)
ศธ 04258/1810
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1818
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครืื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสบระดับนานาชาติ(PISA)
ศธ 04258/1817
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,มหาชนะชัยวิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์,ยโสธรพิทยาสรรค์,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,นำ้คำวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ขุขันธ์,ผักไหมวิทยานุกูล การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/1812
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ KUBOTA Smart Kids
ศธ 04258/1806
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์,กุดชุมวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,ปรางค์กู่ ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศธ 04258/1803
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,กุดชุมวิทยาคม,สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,กันทรารมณ์ ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศธ 04258/1809
ปกติ
23 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ
ศธ 04258/1747
ปกติ
22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014กิจกรรม "Thailand lnnovative Leadership Awards 2014"
ศธ 04258/1799
ปกติ
22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ประเพณีลูกจ้างสัมพันธ์ ครองถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ครั้งที่ 3
ศธ 04258/1798
ปกติ
22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ04258/1706
ปกติ
22 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การใช้ตราสัญลักษณ์(LOGO)ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศธ04258/1705
ปกติ
22 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ศธ04258/1760
ปกติ
22 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1797
ด่วนที่สุด
22 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 238/2557) ขอเชิญประชุม
04258/1723
ปกติ
22 เม.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/1697
ปกติ
21 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำการศึกษา 2557
ศธ04258/1707
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(นโบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1701
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557
ศธ04258/1702
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกดรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การประร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง ประจำปี 2557 จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 จังหวัดยโสธร
5400/2557
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/1710
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
ศธ 04258/1710
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
ศธ 04258/1704
ปกติ
18 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/1703
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ
พิเศษ/2557
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามที่ สพม.28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14
ศธ 04258/1690
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1676
ปกติ
17 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีแนบ ขอเชิยประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่น
ศธ 04258/1679
ปกติ
17 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
17 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดรับสมัครการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16
ศธ 04258/1647
ปกติ
17 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
17 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ศูนย์ประสานงานฯ ขอเชิญเป็นเกียรติให้ผู้บริหารโรงเรียนรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีงานสงกรานต์ปี 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com