หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3142
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3141
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3154
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
ศธ 04258/3155
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
ศธ 04258/3156
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรื ศรีสะเกษ,กุดชุมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1
ศธ04258/2996
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/2997
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/3120
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3119
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ศธ 04258/3143,3144
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/3102
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน ขอเชิญประชุมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครีั้งที่ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศธ04258/3152
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ประสานมิตรวิทยา,บึงบูรณ์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์ ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.28 (ศรีสะเกษ)
ศธ 04258/3130
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกท่าน ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3151
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมฯ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
ศธ 04258/3131-3140
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ04258/3129
ปกติ
2 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ค้อวังวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ละทายวิทยา ส่งผลการเรียนนักเรียนได้รับทุนหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3118
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกาศในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศธ 04258/3117
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3115
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3114
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3113
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3112
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3111
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3110
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3127
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ร่วมกับ ม.ขอนแก่น)
ศธ 04258/3109
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3104
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556
ศธ 04258/3105
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3106
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ผลการประกวดคัดเลือกโครงงานจิตสาธารณะ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3101
ปกติ
1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
พิเศษ/2557
ด่วนที่สุด
1 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ขอจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความอนุเคราะห์ดาว์โหลดไฟล์ข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินการก่อนวันที่กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2557 เพื่อความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่กำหนดต่อไป
ศธ 04258/3084
ด่วนที่สุด
1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ "สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ "
ศธ04258/3083
ด่วนที่สุด
1 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์,โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม,โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาบุคลากร"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3/2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม.28 ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา) มาดำรงตำแหน่งใหม่
ศธ 04258/3080
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนคำเตยวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3067
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2557
ศธ 04258/3069
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2557
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๕๐
ด่วนมาก
30 มิ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ขับเคลื่อนพัฒนาคณูคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ศธ ๐๔๒๕๘/3049
ด่วนมาก
30 มิ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขับเคลื่อนพัฒนาครูคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ศธ04258/3070
ด่วนที่สุด
30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ผ้าใบคลุมเวทีมวย สำหรับแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/2937
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/2896
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายการ
ศธ04258/2849
ปกติ
30 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 10
ศธ 04258/3041
ปกติ
27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"เสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด" จังหวัดยโสธร
ศธ04258/3021
ปกติ
27 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอเชิญประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
ศธ 04258/3043
ปกติ
27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา
ศธ 04258/3042
ปกติ
27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/3000
ปกติ
27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายยงยุทธ บุญทวี เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/2998
ปกติ
27 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจักรพงษ์ ศรีธรรมาและน.ส.จริยาภรณ์ สำเริง เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
พิเศษ
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com