หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3004
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งกำหนดการ ประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 12
ศธ04258/2434
ปกติ
26 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ขอความอนุเคราะห์จัดเครื่องบินบังคับ ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากร"สพม.28 เกมส์" 2557 ครั้งที่ 4
ศธ 04258/2980
ปกติ
26 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมิถุนายน 2557
ศธ 04258/2981
ปกติ
26 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมิถุนายน 2557
ศธ 04258/2992
ปกติ
26 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
ศธ 04258/2988
ปกติ
25 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ประชุมโครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ศธ04258/2989
ปกติ
25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ ๑๔ ปี "โฟรโมสไทยแลนด์คัพ"
ศธ 04258/2977
ปกติ
25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดสกลนคร
ศธ04258/2984
ปกติ
25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศธ 04258/2963
ปกติ
25 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนในฝัน) การดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2955
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
ศธ 04258/2967
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2557 กลุ่มส่งเสริม ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศธ 04258/2966
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/2964/2965
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศํธ04258/2962
ด่วนที่สุด
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำประมาณราคาวัสดุประกอบการขอรับงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) ปี 2557
ศธ04258/2940
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอคำชองงบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดส่งเอกสารการประมาณราคา
ศธ 04258/2960
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04118/2957
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดตามผลการดำเนินงานระบบเลื่อนเงินเดือนฯ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา
ศธ 04258/2930
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/2919
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมมารยาทไทย
ศธ04258/2934
ปกติ
24 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2557 (10 มิถุนายน 2557) ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
ส.ร.ยส.ว.9/2557
ปกติ
23 มิ.ย. 2557 สำนักงานสมาคมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยโรงเรียนสังกัด สพม.28 ขอสนับสนุนถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร
5814/2557
ปกติ
23 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ , การประกวดแต่งกลอน,การประกวดวาดภาพระบายสี
ส.ร.ยส.ว.8/2557
ปกติ
23 มิ.ย. 2557 สำนักงานสมาคมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการดรงเรียนสังกัด สพม.28 ขอสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร
ส.ร.ยส.ว.10/2557
ปกติ
23 มิ.ย. 2557 สำนักงานสมาคมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.28 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/2927
ปกติ
23 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน ขอข้อมูลเขตพื้นที่บริการและข้อมูลเครือข่ายรองรับการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/2831
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ศธ 04258/2918
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ปรางค์กู่ ศรีตระกูลวิทยา ลมศักดิ์วิทยาคม สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สวงษ์วิทยาคม ละลมวิทยา ตูมพิทยานุสรณ์ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ พอกพิทยาคม หนองคูวิทยาสวายพิทยาคม และโรงเรียนกระสังข์วิทยาคม การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
5809/2557
ปกติ
22 มิ.ย. 2557 สพม 28 ( กลุ่มนิเทศฯ ) ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แบบฟอร์มการสรุปรายงานผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด 2
5808/2557
ปกติ
22 มิ.ย. 2557 สพม 28 ( กลุ่มนิเทศฯ ) ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แบบฟอร์มการสรุปรายงานผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
5807/2557
ปกติ
22 มิ.ย. 2557 สพม 28 ( กลุ่มนิเทศฯ ) ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ศธ04258/2904
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ศธ 042858/2754
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/2879
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ04258/2876
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 "สพม. 28 เกมส์ 2557 ครั้งที่ 4"
ศธ 04258/2843
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อย.น้อย ปี ๒๕๕๗
ศธ04258/2875
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2557 "สพม.28 เกมส์ 2557 ครั้งที่ 4"
ศธ04258/2878
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสั่งจองโต๊ะอาหารงานแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/2870
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/2892
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด นโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2867
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสัมมนา เรื่อง "แนวทางปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย"
ศธ 04258/2784
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าประชุมสัมมนาการวิเคราะห์ข้อสอบระดับชาติ (O-NET)
ศธ 04258/พเิศษ
ปกติ
20 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านฯ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ จาก สพม.28 เป็นห้องประชุมกิจเจริญไทย ร.ร.ศ.ก.ว.
ศธ 04258/2854
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน
ศธ 04258/2865
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ
ศธ04258/2849
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 10
ศธ04258/2836
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ04258/2838
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 68 ปี ผ่านแอพลิเคชั่น WAVEYE
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com