รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4947 19 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
ศธ 04258/4944 19 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรฯ
พิเศษ/2555 18 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
2625/2555 18 ก.ย. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด บัญชีหมายเลข 1-5
พิเศษ/2555 18 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนในฝัน 36 โรงเรียน) เพ่ิมเติมการส่งคำขอต้ังงบประมาณ โรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/4927 18 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม การจัดสรรงบประมาณปี 2555 รายการค่าเช่าบ้าน
ศธ04258/4924 18 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกวารสารยุวกาชาด
ศธ 04258/4924 17 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์\" 2555 ระดับจังหวัด
ศธ 04258/4766 17 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติมกำหนดการและแผนที่)
ศธ 04258/4383 17 ก.ย. 2555 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือคำชี้แจงการเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ
พิเศษ/2555 17 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/4865 17 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม(ศึกษา เขต 28 รายงานข้อมูลข้อมุูลปริมาณการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า-น้ำมัน)
ศธ04258/4864 17 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555
ศธ 04258/4891 17 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกันเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4868 14 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555
ศธ 04258/4843 14 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ,กุดชุมวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,ปรางค์กู่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.ต้น รุ่นที่ 5
ศธ 04258/4842 14 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร 14 โรงเรียน ดังแนบ) แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมทางไกล(ETV) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หลักสูตร 2
ศธ 04258/4841 14 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ 18 โรงเรียน ดังแนบ) แจ้งรายช่อผู้เข้าอบรมทางไกล (ETV)กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หลักสูตร 2
ศธ04258/4846 14 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
ศธ04258/4847 14 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ศธ04258/4848 14 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ รุ่นที่8
ศธ 04258/4850 14 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ศธ04258/4838 13 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือร่วมโครงการประกวดนิทานคุณธรรมฯ
ศธ 04258/4837 13 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4822 13 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 5 ภาคเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/4821 13 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
ศธ04258/4826 12 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งเปลี่ยนแปลงและขอเชิญประชุมครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4817 12 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 งบลงทุน
ศธ 04258/4819 12 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี2556(ทุนระดับมัธยมศึกษา)
ศธ04258/4816 12 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) กำหนดให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นงานในภารกิจ
ศธ04258/4816 12 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) กำหนดให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นงานในภารกิจ
ศธ 04258/4808 12 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกังกัด ซ้อมความเข้าใจ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4811 12 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน(รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) การจัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ศธ 04258/4810 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนห้วยทับทันฯ และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าครุภัณฑ์คลังทฤษฏีความรุ้
ศธ 04258/4801 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนตามรายชื่อ 10 โรงเรียน กรอบการดำเนินการของการจัดสรรงบประมาณฯ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระ
ศธ 04258/4792 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4800 11 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
ศธ 04258/4790 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ ฯ
ศธ 04258/4793 11 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Focus Group) ระดับภูมิภาค จุดที่ 5
ศธ 04258/4786 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ศธ 04258/4756 11 ก.ย. 2555 สพม.28(นโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สำรวจความต้องการหลอดไฟฟ้า
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/๔๗๓๔ 10 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการการสอนโครงงานขั้นก้าวหน้า
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/๔๖๔๔ 10 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการการสอนโครงงานขั้นก้าวหน้า
ศธ 04258/4769 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 มอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ศธ 04258/4781 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนในฝัน 36 โรงเรียน) จัดสรรโอนงบประมาณปี 2555 ตามกลยุทธ์โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/4701 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงงเรียน และ ราชประชานุเคราะห์ 28, 29 เปลี่ยนแปลงสถานที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
ศธ 04258/4700 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา จัดสรรงบประมาณฯ
ศธ 04258/4777 10 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอเลื่อนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2555
ศธ 04258/4776 10 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเลื่อนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2555
ศธ 04258/4768 10 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(1 ตุลาคม 2555)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com