หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/2792
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ศธ04258/2791
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกวดออกแบบ สัญลักษณ์โชวห่วย(chohohey Mascot Contest)
ศธ 04258/2862
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
5783/2557
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ศธ 04258/2844.2
ปกติ
19 มิ.ย. 2557 สพม.28 ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ปรางค์กู่,เลิงนกทา,คำเขื่อนแก้ว,ยางชุมน้อย ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการฯ
ศธ 04258/2844
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2557 สพม.28 ผอ.โรงเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวและนักเรียนที่ปรึกษา
ศธ 04258/2840
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการประชุมสัมมนาทิศทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ04258/2842
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ให้ข้าราชการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ศธ 04258/2767
ปกติ
18 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมเชิงหฏิบัติการ "พัฒนาครูแกนนำและครูในโครงการ EIS เพื่อพัฒนาความพร้อมสู่ AEC"
ศธ 04258/2803
ปกติ
18 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษขอลาออก
ศธ 04258 /2833
ปกติ
18 มิ.ย. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ ( ด้านคุณสมบัติ )เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Billingual Education )
ศธ04258/2808
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดส่งแบบรายการปริมาณและราคา
ศธ 04258/2786
ปกติ
18 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/2807
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ศธ04258/2805
ปกติ
18 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมประกวดอ่านทำนองเสนาะ"โครงการเยาวชนใหม่ใส่ใจวัฒธรรม"
ศธ 04258/2794
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดสรรเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2557
ศธ 04258/2783
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์ , โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอตัวบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014
ศธ 04258/2777
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/2776
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2773
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2772
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2758
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)
ศธ04258/2722
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพ ติวศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว
สธ04258/2732
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศธ04258/2733
ปกติ
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
ศธ04258/2759
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา รับทุนอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี 2557-2558
ศธ04258/2770
ด่วนมาก
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามคำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ"จินตนาการ สืบสาน วรรณไทยกับอินทัช ปีที่ 8"
ศธ 04258/2767
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาครูแกนนำและครูในโครงการ EIS เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC "
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557 เรื่อง "เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน"
ศธ 04258/2713
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
ที่ ศธ 04258/2761
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557
5748/2557
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2)
ศธ 04258/2734
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/2731
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)
5745/2557
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกาาจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
5744/2557
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2738
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2726
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17
ศธ 04258/2703
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา , โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม , โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ , โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขอรายชื่อครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ศธ 04258/2704
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมขอสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศธ 04258/2699
ปกติ
16 มิ.ย. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
ศธ04258/2702
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
12 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานแบ่งปันความรู้"ร่องรอยกาลเวลา:อาเซียนศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
12 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาแบ่งปันความรู้ "ร่องรอยกาล เวลา"ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
12 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ศธ 04258/2680
ปกติ
12 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/2680
ปกติ
12 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/2678
ปกติ
12 มิ.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com