หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1261
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (ใบสมัคร)
ศธ 04258/1261
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น)
ศธ 04258/1247
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1246
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1259
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนกาศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1262
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ค่าตอบแทนจ้างพนง.ราชการและลูกจ้าง (ก.พ.57)
ศธ 04258/1251
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน
ศธ 04258/1235
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซ้อมความเข้าใจในการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ศธ 04258/1233
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1232
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ
ศธ 04258/1245
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558
ศธ 04258/1238
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1252
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557(70%)
ศธ04258/1200
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ศธ 04258/1229
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/1223
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา
ศธ 04258/1222
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1215
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/1214
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1002
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน
ศธ04258/1210
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศอละนักบินน้อย สพฐ ประจำปี 2557
ศธ04258/1211
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ ประจำปร 2557
ศธ 04258/1209
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,ประธานสหวิทยาเขต,เลขานุการสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/1183
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ04258/1179
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารณีภาคฤดูร้อน
ศธ04258/1181
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
ศธ04258/1176
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ04258/1187
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2
ศธ 04258/1196
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1) แจ้งการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2557
ศธ04258/1186
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความ
ศธ04258/1180
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสุจริต ประจำปี 2557
ศธ 04258/1195
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristics Assessment)
ศธ 04258/1194
ปกติ
17 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน (Classroom and Diagnostic Assessmen) สำหรับครูและศึกษานิเทศก์
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)
ศธ 04258/1151
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/1146
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1157
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1142
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
ศธ04258/1133
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญชวนจัดส่งผลงานร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัย
ศธ04258/1143
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school
ศธ 04258/1166
ปกติ
14 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศธ04258/1152
ด่วนที่สุด
13 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/1148
ปกติ
13 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(10 โรงเรียน) ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/1154
ปกติ
13 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานแอนิเมชั่น หัวข้อ เพศศึกษาน่ารู้
ศธ 04258/1153
ปกติ
13 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง แนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ04258/1126
ด่วนที่สุด
12 มี.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1089
ปกติ
11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง แจ้งมติที่ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1088
ปกติ
11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1129
ปกติ
11 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com