รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
LT04258/4062 15 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งเปลี่ยนแปลงบางกิจกรรมและการสมัครเข้าแข่งขันใหม่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
พิเศษ/2555 15 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เลื่อนระดับ/เปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ หากมีปัญหาในการดำเนินการสามารถสอบถามกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372
ศธ 04258/4104 15 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด( ๕ โรงเรียน งบเงินอุดหนุน (30 %)
ศธ 04258/4075 15 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์,บุ่งค้าวิทยาคม,ละทายวิทยา การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน
ศธ04258/4061 15 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ 04258/4050 15 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/4055 14 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานการประกวดหนังสั้น\"ไอซ์!เสพไฮโซ...?\"
ศธ04258/4023 14 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน การรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน และการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 2555
ศธ04258/4018 14 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
ศธ04258/4011 14 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จำนวน 10 โรงเรียน) การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค?กร(ระยะที่ 2)
ศธ 04258/4015 14 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษา และสุขศึกษา
ศธ 04258/4014 14 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ) การจัดอบรมผู้นำเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพครูฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/4012 12 ส.ค. 2555 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,บึงมะลูวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ04258/4010 10 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศธ04258/4009 10 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างหลักสูตรโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ04258/4008 10 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารองรับรูปแบบการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพและคุณภาพชีวิต
ศธ04258/4007 10 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนในสังกัดทั้ง 18 โรงเรียน แจ้งครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 ม.3(inspiring Science)
ศธ 04258/4004 10 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซินฯ
พิเศษ/2555 10 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3737 9 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นกรรมการคนที่ ๒ ได้ประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลและลงนามในแบบสรุปผล การประเมินบุคคล (คนที่ ๒) โดยให้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งฯ รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย(๒) หากคลาดเคลื่อนประการใด ขอให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยด่วน
ศธ 04258/3996 9 ส.ค. 2555 สพม.28 ผกลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนค้อวังวิทยาคม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค
ศธ 04258/3979 8 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบทดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3985 8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบทดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2555 และข้อสอบ LAS
ศธ 04258//3974 8 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ \"ทุนสร้างคน สร้า15 /2556 (มูลนิธิดำดรงธรรม)บัณฑิต\" รุ่นที่
ศธ 04258/3955 8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2555
ศธ 04258/3954 8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3952 8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3951 8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3950 8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2555
ศธ04258/3972 7 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรระเบียบแถว
ศธ 04258/3960 7 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศธ 04258/3949 7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์ และมาตรการปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/3948 7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการ \"MILO ENERGY CEREAL FUTSAL 2012\"
ศธ04258/3943 7 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ
ศธ 04258/3956 7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ \"การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี 2555\"
- 7 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิตั้งตั้งแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตำแหน่ง ครู
ศธ04258/3941 7 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2555
ศธ 04258/3926 7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสั งกัด การจัดสรรงบประมาณฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555( 30 % )
ศธ 04258/3939 7 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค
ศธ 04258/3921 6 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฎิบัติ
- 6 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตำแหน่ง ครู
ศธ 04258/3894 6 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งผลการจัดกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด(Best Practices) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนและการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ศธ04258/3871 1 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนละทายวิทยา,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณฯ
ศธ 04258/3864 1 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์/เขื่อนช้างวิทยาคาร/ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า/ประสานมิตร/คลีกลิ้งพัฒนาทร การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนดี ศรีตำบล
ศธ04258/3866 1 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3865 1 ส.ค. 2555 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต การดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสหวิทยาเขต ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3754 1 ส.ค. 2555 สพม.๒๘ โรงเรียน สังกัด สพม.๒๘ ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
พิเศษ/2555 31 ก.ค. 2555 สพม.28(การเงิน) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล
ศธ 04258/3850 31 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาแนะแนว
พิเศษ/2555 31 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com