หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๓๗๒๔
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2561 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV, DLIT)
ศธ 04258/3719
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน (สหวิทยาเขตพระวิหาร) ขอเชิญประชุม
19487/2561
ปกติ
14 ก.ค. 2561 กลุ่มนิเทศฯ หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ แบบกรอกข้อมูลติดตามฯ
ศธ 04258/3714
ปกติ
13 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบ แจ้งท้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3702
ปกติ
13 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ แจ้งท้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ ขอแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3699
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเข้ารับรางวัลผลงานการที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ ศธ 04258/ว3701
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3696
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561
ศธ 04258/ว3695
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2018
ศธ 04258/ว3697
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3698
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเอแม็ท (A-MATH)
ศธ 04258/3672
ปกติ
12 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3685
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด สร้างสรรค์จินตนาการ เรียนรู้ดาราศาสตร์
ศธ 04258/3574
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3573
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3627
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16/2561 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3651
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3646
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3644
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3640
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐาน ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3638
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผูอำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3639
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3674
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robotic Olympiad 2018
ศธ 04258/3665
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง”
ศธ 04258/3673
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/358
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3677
ปกติ
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3667
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ศธ 04258/3666
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ศธ 04258/3670
ปกติ
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน
ศธ 04258/3636
ปกติ
12 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)
ศธ 04258/3653
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2
ศธ 04258/3655
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษารักดี สพฐ. ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3669
ปกติ
11 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว3645
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10
ศธ 04258/ว3642
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน INternational ฯ
ศธ 04258/ว3638
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี
ศธ 04258/ว3629
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3656
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/ว3649
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/3633
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยาคม,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,ยางชุมน้อยพิทยาคม การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เนื่องจากผู้ได้รับจัดสรรรายเดิมไม่ประสงค์รับจัดสรร
ศธ 04258/3609
ปกติ
11 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อดังแนบ) ขอความอนุเคราะห์เข้าจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัตืการ หัวข้อ "สิทธิของเราเรียกร้องได้"
ที่ ศธ 04258/ว3637
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การดำเนินการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เลขที่ 26/2561
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา (รร.กุดชุมวิทยาคม)
ที่ ศธ 04258/ว3632
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย 10 % รายชื่อดังแนบ) ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน(Best Practice) การดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่ ศธ 04258/ว3630
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ ศธ 04258/ว3628
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม, โนนค้อวิทยาคม, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, ทุ่งสิมวิทยาคม, น้ำคำวิทยาคม, บัวน้อยวิทยา, โนนกระสังวิทยาคม, นครศรีลำดวนวิทยา, บึงบูรพ์, สิงห์สามัคคีวิทยา, มัธยมโพนค้อ, โพนทันเจริญวิทย์, และโรงเรียนน้ำคำวิทยา การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้กระบวนการ PLC
ศธ 04258/3618
ปกติ
11 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/ว3624
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
ที่ ศธ 04258/ว3623
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ติดตามการตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา(ออนไลน์)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com