รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ว1484
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนกำแพง,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ศธ 04258/1483
ปกติ
19 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
ศธ04258/1479
ปกติ
19 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธ) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561
ศธ. 04258/1448
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
ศธ04258/1469
ปกติ
19 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผูัอำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1476
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง (รายชื่อตามแนบ) การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ระดับศึกษาธิการจังหวัดยโสธร)
ศธ 04258/1467
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ศธ 04258/1473
ปกติ
16 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1471
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำ นักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)
ศธ 04258/1457
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04258/ว1463
ปกติ
16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าที่พักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ศธ04258/1450
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ขุขันธ์)
ศธ04258/1443
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2560(ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/1462
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกาณโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/1460
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/1451
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ศธ 04258/1449
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2561
ศธ 04258/ว1452
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนกันทรารมย์,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนน้ำคำวิทยา,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS
ศธ 04258/1447
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตามผลการสอบ
ศธ 04258/1444
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตามผลการสอบ
18323/1441
ปกติ
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/1439
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
ศธ 04258/1442
ปกติ
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1428
ปกติ
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1429
ปกติ
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1406
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (function) และนโยบาย (Agenda)
ศธ 04258/1424
ปกติ
15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1423
ปกติ
15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1425
ปกติ
15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1437
ปกติ
15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/1438
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
ศธ04258/1426
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561(รร.กำแพง)
ศธ04258/1420
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)
ศธ 04258/1376
ปกติ
15 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขออนุญาตบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินทิสโก้
ที่ ศธ 04258/1431
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจาณาความดีความชอบ เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561)
ที่ ศธ 04258/1427
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรารมณ์, ยางชุมน้อยพิทยาคม, นครศรีลำดวนวิทยา, กำแพง, บึงบูรพ์, ปรางค์กู่, กันทรลักษ์วิทยา, เบญจลักษ์พิทยา, ศรีรัตนวิทยา, ขุขันธ์ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่า ขั้นสูงของอันดับ
ที่ ศธ 04258/1421
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด ารมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
ศธ04258/1419
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/1418
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/1417
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1409
ปกติ
14 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/1416
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, สิริเกศน้อมเกล้า, กันทรลักษ์วิทยา, บึงบูรพ์, ยโสธรพิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม, เมืองกลางประชานุกูล, ป่าติ้ววิทยา, ศรีสะเกษวิทยาลัย, กันทรารมณ์, ลมศักดิ์วิทยาคม, ส้มป่อยพิทยาคม, กำแพง, ห้วยทับทันวิทยาคม, ค้อวังวิทยาคม, บุ่งค้าวิทยาคม, คูซอดประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ละทายวิทยา, ขุขันธ์, สัมป่อยพิทยาคม, จตุรภูมิพิทยาคาร, ทุ่งสิมวิทยาคม, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, เบญจลักษ์พิทยา, สิงห์สามัคคีวิทยา, ห้องแซงวิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ. 04258/1413
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ขาดและมีครูสอนไม่ครบตามวิชาเอก
ศธ.04258/1412
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน เชิญประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการครู (ตำแหน่งว่าง) สายงานการสอนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดไปกำหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
14 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่
ศธ04258/1368
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)
ศธ. 04258/1397
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,กระแชงวิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ละลมวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, การประเมินด้านที่ 1 ด้านี่ 2 และด้านี่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ. 04258/1396
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา,สตรีสิริเกศ,โนนเพ็กวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,วรคุณอุปถัมภ์,ศรีตระกูลวิทยา,ศรีรัตนวิทยา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาี่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1388
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com