หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2157
ด่วนมาก
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2157
ด่วนมาก
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2182
ด่วนมาก
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสำรวจข้อมูลการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
ศธ 04258/2122
ปกติ
19 พ.ค 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ศธ04258/2123
ปกติ
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/2140
ปกติ
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ"ชีวิตใหม่ 2"
ศธ04258/2144
ปกติ
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ดครงการ e-learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นให้กับครู-นักเรียน
ศธ 04258/2124
ปกติ
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ04258/2135
ปกติ
19 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันฟิสิกส์ผ่านทางเน็ต
ศธ 04258/2147
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การประชุมปฏิบัติการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษาและนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2148
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ การประชุมปฏิบัติการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษาและนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2096
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดจังหวัดยโสธร เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/2135
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันฟิสิกส์ผ่านทางเน็ต
ศธ04258/2134
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
ศธ042558/2119
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2120
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด แจ้งคะแนนขีดจำกัดล่างในตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/2117
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ู้ผู้อำนวยการโรงเรียน พยุห์วิทยา , ยางชุมน้อยพิทยาคม , กันทรารมณ์ , กำแพง , บึงบูรพ์ , ขุขันธ์ , ปรางค์กู่ , เบญจลักษ์พิทยา , ยโสธรพิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , และกุดชุมวิทยาคม ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
5534/2557
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผังเลขที่ห้องสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
ศธ 04258/2113
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
ศธ 04258/2116
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด
ศธ 04258/2115
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557
ศธ 04258/2114
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
ศธ 04258/2094
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประเมินผลและรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554 ปีการศึกษา 2557
5527/2557
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลตามแนว PISA
ศธ 04258/2092
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งเอกสารแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/2093
ปกติ
16 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,คำเตยวิทยา,ลิ้นฟ้าวิทยาคม,เขื่อนช้างวิทยาคาร,เบญจลักษ์พิทยา,ตูมพิทยานุสรณ์,ศรีตระกูลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(Inclusive shool)
ศธ 04258/2086
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่าตอบแทนจ้างครูวิกฤติ เดือนเมษายน 2557
ศธ 04258/2079
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศธ 04258/2081
ด่วนที่สุด
15 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการจ้างครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศธ 04258/2077
ด่วนมาก
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/2060
ด่วนที่สุด
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลครูภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ศธ04258/2062
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ04258/1948
ด่วนที่สุด
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
ศธ 04258/2075
ด่วนมาก
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2074
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมชี้แจง"โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ของส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคลังเขต 3 นครราชสีมา"
ศธ 04258/2072
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการพิจารณาครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557
ศธ04258/2058
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังก้ดทุกแห่ง ขอความร่วมมือสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาส ในปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2057
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5511/2557
ด่วนที่สุด
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,ประสานมิตรวิทยา,กันทรารมณ์ การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPA) นักเรียน ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/2046
ด่วนที่สุด
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 14 โรง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ04258/2036
ปกติ
15 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(lEP)ทางออนไลด์
ศธ 04258/2043
ด่วนที่สุด
14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี ปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น
ศธ 04258/2044
ด่วนที่สุด
14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมจัดทำฐานข้อมูล GPA นักเรียนขั้น ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี ปีการศึกษา 2556 ทุกระดชั้น
5505/2557
ปกติ
14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
ศธ04258/2023
ปกติ
14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน เก็บข้อมุลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(เพิ่มเตฺิม)
ศธ04258/1996
ปกติ
14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ศธ04258/1997
ปกติ
14 พ.ค 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ศธ 04258/2027
ปกติ
14 พ.ค 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวัี บุญยเกตุ ประจำปี 2557
ศธ 04258/2029
ด่วนที่สุด
14 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ .4258/2028
ด่วนที่สุด
14 พ.ค 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com