รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ที่ ศธ 04258/3667 22 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ประธานสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ ,สหวิทยาเขตรัตนวงษา ,สหวิทยาเขตขุขันธ์ และสหวิทยาเขตพระวิหาร ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ \"สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕\"
ศธ 04258/3650 21 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3649 21 ก.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียน 15 โรง การประชุมจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3620 20 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ04258/3624 20 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 16 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำวงดการจ้างครูหรือการจ้ายค่าตอบแทนวิทยากรชางต่างประเทศของโรงเรียน
ศธ04258/3648 20 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พิเศษ/2555 20 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
พิเศษ/2555 20 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดการ์ตูน Animation หัวข้อ นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน
ศธ 04258/3639 19 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา บรรณารักษ์ และแนะแนว
04258/3613 19 ก.ค. 2555 ผอ. สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
ที่ ศธ 04258/3627 18 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา
พิเศษ/2555 18 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) โรงเรียนในฝัน 36 โรงเรียน งบประมาณของโรงเรียนในฝัน
ศธ04258/3616 18 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,ขุขันธ์,ศรีรัตนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรณ์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์ โอนเงินทุนเฉลิมราชกุมารีฯ
ศธ04258/3607 18 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ปรางค์กู่ โอนเงินทุนการสึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ
ศธ 04258/3603 18 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5
พิเศษ/2555 18 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/3584 17 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่4
ศธ 04258/3583 17 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมระดับชาติ
2314/2555 17 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (เดิม) การรับใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547-2548
ศธ 04258/3585 17 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2555
พิเศษ/2555 17 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3568 17 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
ศธ 04258/3579 17 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณปี 2555 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐาน
ที่ ศธ 04258/3578 17 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชน (โครงการปล่อยของ ๑)
ศธ 04258/3572 16 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555
ศธ 04258/3546 16 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15
ศธ 04258/3546 16 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15
ศธ 04258/3001 16 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258 3545 16 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการ \"ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม\"
ศธ.04258/3521 13 ก.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3533 13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3532 13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ศธ 04258/3531 13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก \"\"นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ\"
ศธ 04258/3499 13 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555
2294/2555 13 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคค โรงเรียนมัธยมสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (เดิม) การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547 และ 2548
ศธ04258/2508 13 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ที่ ศธ 04258/3498 13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ 3 (โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า)
พิเศษ/2555 13 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเปลี่ยนแปลงแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง( บสพ.1 ) ข้อ 3กรณีเสนอขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ ก.ค.ศ.มีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
2290/2555 13 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เดิม) การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547 และ 2548
พิเศษ/2555 13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3175 12 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/3492 12 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3415 12 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู \"ครั้งที่ 7\" พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3472 12 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3457 12 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถให้บริการเด็กพิการทุกประเภทได้ตามระบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ที่ ศธ 04258/3463 12 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการประกวดการ์ตูน Animation หัวข้อ \"หัวข้อนิทาานพื้นบ้านภาคอีสาน\"
ศธ04258/3453 11 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3379 11 ก.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ04258/3461 11 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ศธ04258/3460 11 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com