หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/201
ปกติ
14 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม(Inclusive school) เพิ่มเติม
ศธ 04258/203
ปกติ
14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวชิสาพัชร์ นีลธัญนันท์ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/202
ปกติ
14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกุลทิวา นนทพจน์ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/160
ปกติ
14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/158
ปกติ
14 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/187
ด่วนมาก
14 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
ศธ 04258/186
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , ขุขันธ์ , ยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (กรณียุบสภาปี 2556 )
ศธ 04258/189
ปกติ
14 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน
ที่ศธ๐๔๒๕๘/๑๖๙
ด่วนมาก
13 ม.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการสุ่มตรวจทานสถานศึกษาพอเพียง/โรงเรียนมาตรฐานสากล นิเทศสถานศึกษา
ศธ 04258/164
ปกติ
13 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ที่ ศธ๐๔๒๕๘/๑๖ ๙
ด่วนมาก
12 ม.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการุส่มตรวจทานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียมาตรฐานสากลฯ นิเทศสถานศึกษา
ศธ 04258/134
ปกติ
10 ม.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
ศธ 04258/153
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศธ 04258/161
ปกติ
10 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
ศธ04258/133
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือ
ศธ 04258/147
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย๒ (บัญชีหมายเลข ๖)
ศธ 04258/147
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556 ) 1.5 ขั้น (รวมทั้งปี)
ศธ 04258/134
ปกติ
9 ม.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
ศธ04258/129
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดสถานที่่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศธ04258/129
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดสถานที่่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศธ04258/98
ปกติ
8 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
8 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การทำบัตรประจำตังเจ้าหน้าที่ของรัฐและ สพฐ.ได้ส่งแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้แล้ว
ศธ 04258/105
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรยนในสังกัด สพม.28 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
ศธ04258/109
ปกติ
8 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านพักครูประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/104
ปกติ
8 ม.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/93
ปกติ
8 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจ
ศธ 04258/103
ปกติ
8 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,ประธานสหวิทยาเขต,เลขานุการสหวิทยาเขต (ตามรายชื่อดังแนบ) ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ศธ 04258/56
ปกติ
7 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล \"ครูดีในดวงใจ\" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
ศธ04258/6061
ปกติ
7 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6
ศธ 04258/63
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ก,1 ก.พิเศษ)
ศธ 04258/68
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนตระกลูประเทืองวิทยาคม,โรงเรียนคลี้กลิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2557
ศธ 04258/67
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จตุรภูมิพิทยาคาร ตูมพิทยานุสรณ์ กันทรารมณ์ และโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล) ตัวอย่างสัญญาจ้าง
ศธ 04258/64
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา
ศธ 04258/61
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/60
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรลักษ์วิทยา,พยุห์วิทยา,โนนค้อวิทยาคม,ศรีสะเกษ 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์),ทุ่งสิมวิทยาคม โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/62
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ที่มีนักเรียนทุน EDF จำนวน 26 โรงเรียนรายชื่อดังแนบ ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา (ทุน EDF) ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/53
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน IESO และ IJSO
ศธ 04258/52
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/0037
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/0036
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0035
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/0034
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0033
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/0032
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/0031
ปกติ
6 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2557
ศธ04258/48
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลาการทางการศึกษา ประจำปี 2557
ศธ04258/39
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ\"โรงเรียนสุจริต\"รุ่นที่ 2
ศธ04258/29
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน แจ้งการเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมปีที่ 3
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com