หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1669
ปกติ
11 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่ 2
ศธ04258/1650
ปกติ
11 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วิชาคณิตศาสตร์
ศธ 04258/1629
ปกติ
10 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ศธ 04258/1631
ปกติ
10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ศธ 04258/1630
ปกติ
10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Pro-O-NET ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1611
ปกติ
10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ 04258/1628
ปกติ
10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน นิทรรศการโครงการ Eduzones Expo 2014 "Future Focus ชี้ชัดอนาคต" ครั้งที่ 11
ศธ 04258/1627
ปกติ
10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การพิจารณคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/1591
ปกติ
9 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ปรำจำปี 2557
ศธ04258/1592
ปกติ
9 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน สถานการณ์เมืองในปัจจุบัน
ศธ04258/1585
ปกติ
8 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ และคลิปวีดีโอประกอบเพลงในหัวข้อ"ทุกวัน เป็นวันของครอบครัว"
ศธ 04258/1576
ปกติ
8 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายทศวร ผ่องใส เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (วิชาเอกเกษตร)
ศธ 04258/1545
ปกติ
8 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557)
5373/2557
ด่วนที่สุด
5 เม.ย. 2557 ผอ. สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ปรับปรุงข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ( โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบ )
ศธ 04258/1570
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนไกรภักดีวิทยา , โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ หัวยคล้า , โรงเรียนมัธยมโพนค้อ , โรงเรียนน้ำคำวิทยา , โรงเรียนจตุรภูมิวิทยา การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
ศธ 04258/1564
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผุู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,เบญจลักษ์พิทยา,บึงมะลูวิทยา,ส้มป่อยพิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ขุขันธ์,ทุ่งสิมวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,สิริเกศน้อมเกล้า,บึงบูรพ์, เชิญประชุมจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ศธ04258/1509
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ดังแนบ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ04258/1546
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สมพ.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประชุมชี้แจงและทบทวนการดำเนินการของคณะกรรมการของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ศธ04258/1462
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/1551
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557
ศธ 04258/1496
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
ศธ 04258/1547
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ04258/1540
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ) ขอให้รายงานข้อมูลการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1542
ปกติ
4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีกรศึกษา 2557
ศธ 04258/1532
ปกติ
3 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557
ศธ 04258/1531
ปกติ
3 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการพัฒนาครูตามโครงการความร่วมมือ Thailand - Australia BRIDGE Project
ศธ 04258/1535
ปกติ
3 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1529
ปกติ
3 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน การประชุมเพื่อชี้แจงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
ศธ 04258/1494
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1493
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1491
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2557
ศธ 04258/1490
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1489
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2557
ศธ 04258/1488
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้ารวมประชุม
ศธ 04258/1487
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1486
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอความอนุเคราาะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1485
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน 2557
ศธ 04258/1517
ด่วนที่สุด
2 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
ศธ 04258/1515
ปกติ
2 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน ตามรายละเอียดดังแนบ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/1479
ด่วนที่สุด
1 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ศธ04258/1498
ปกติ
1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/1505
ปกติ
1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้น อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1467
ด่วนมาก
1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1462
ด่วนมาก
1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ04258/1460
ด่วนที่สุด
1 เม.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1 ทุกโรงเรียน เชิญประชุม
ศธ 04258/1479
ด่วนที่สุด
1 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
ศธ 04258/1448,1449
ปกติ
1 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/1416
ปกติ
1 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2557
ศธ 04258/1414
ปกติ
1 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2557
ศธ04258/1419
ปกติ
31 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานสถานะการดำเนินงาน รายการงบลงทุน งบประมาณปี 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com