รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/- 18 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 23 โรงเรียน ดังแนบ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งข้อมูลความต้องการครู ปีการศึกษา 2555 โดยด่วน
04258/2934 18 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 (Data Management Center)
LT 04258/2931 18 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด /ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28,29 /ประธานสหวิทยาเขต การประกวดห้องสมุดในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น
ศธ 04258/2911 18 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ) การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ศธ 04258/2903 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2555
ศธ 04258/2910 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมอบรมด้านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ศธ 04258/2909 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมอบคมครูด้านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ศธ 04258/2907 15 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการส่งเสริมศีลธรรมทั่วไทย
ศธ 04258/2897 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสร้างความเข้าใจเครื่องมือติดตามและประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ Education Hub ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/2874 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ศธ 04258/2875 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต การแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิทินการนิเทศสหวิทยาเขต ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
พิเศษ/2555 15 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2891 15 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2879 15 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,กันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ,กำแพง,มหาชนะชัยวิทยาคม,ประสานมิตรวิทยาและยางชุมน้อยพิทยาคม ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบริหารโครงการของศูนย์เครือข่ายและสื่อสารวิทยากรแกนนำประจำปี 2555
2120/2555 15 มิ.ย. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สวายพิทยาคม และสวงษ์วิทยาคม การส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ที่ไม่มีวิทยฐานะ
ศธ04258/2890 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
ศธ 04258/2880 15 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอข้อมูลการบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2839 15 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ศธ 04258/2748 14 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/2747 14 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/2869 14 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2868 14 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/2850 14 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/2864 14 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีถัย
ศธ 04258/2838 13 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2837 13 มิ.ย. 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพม.28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2555
ศธ 04258/2835 13 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2834 13 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2833 13 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2555
ศธ 04258/2647 13 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การดำเนินงานโครงการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2555 จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2810 13 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ซักซ้อมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ้ปองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/2822 13 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสถานศึกษาร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2823 13 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมประกวดภาพวาด โครงการโอวัลติน gift for mom ปีที่ 10
ศธ 04258/2824 13 มิ.ย. 2555 สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สากล (High Performing School)
พิเศษ/2555 12 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2815 12 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/2764 8 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะอำเภอภูสิงห์,ปรางค์ และขุขันธ์) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2775 8 มิ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ศธ 04258/2779 8 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2555
ศธ 04258/2780 8 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถครั้งที่ 9 พ.ศ.2555
ศธ 04258/2774 8 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth Initiative Thailand
ศธ 04258/2760 8 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/2758 7 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา โครงการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555
ศธ 04258/2757 7 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผูัอำนวยการโรงเรียนในสังกัด(26 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูท้้ังระบบ
LT 04258/2755 7 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ \"พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้าานฉัน\"
ศธ 04258/2746 6 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติระดับพื้นที่
พิเศษ/2555 6 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2734 6 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดสื่อวีดีทัศน์ หัวข้อ \"เราจะครองแผ่นดินโดยะรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม\"
ศธ 04258/2733 6 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งโครงงาน/ผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศธ 04258/2732 6 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 12 โรงเรียนตามรายชื่อ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com