หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5880
ปกติ
16 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมสัมมนาวิชาการฯ และขอรับการสนับสนุน
ศธ 04258/5865
ด่วนมาก
16 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/5882
ด่วนมาก
16 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 20 โรงเรียน ขอเชิญประชุมชี้แจงแ ละมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับโรงเรียนที่ขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
ศธ 04258/5849
ปกติ
16 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ04258/5835
ปกติ
16 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด\"ทำความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด\"
4785/2556
ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
ศธ 04258/5830
ปกติ
13 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/5815
ปกติ
13 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโนบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี2556 โครงการคืนครูให้นักเรียน(เงินปรับเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว)
ศธ04258/5816
ปกติ
13 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ค่าจ้างครูและบุคคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
13 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5817
ปกติ
13 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/5792
ปกติ
12 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งผลงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่ชนะเลิศระดับประเทศ และผลงานนักเรียนที่ไปแสดงและแข่งขันที่ต่างประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานค่ายส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ศธ 04258/5813
ปกติ
12 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์,บุึงมะลูวิทยา,บึงบูรพ์,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,คำเตยวิทยา,นาโปร่งประชาสรรค์,มัธยมโพนค้อ,ประสานมิตรวิทยา,ดงมะไฟพิทยาคม แจ้งกำหนดการเข้าประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 2
ศธ 04258/5790
ปกติ
12 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวนการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่งมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักเรียนค่ายส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
ศธ 04258/5802
ปกติ
12 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
ศธ 04258/5773
ปกติ
11 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 0225/533
ปกติ
11 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
ศธ 04258/5794
ปกติ
11 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์
ศธ 04258/5793
ปกติ
11 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนค่ายวิชาการเตรียมสอบโควตา มข. รุ่นที่ 4
ศธ 04258/5784
ปกติ
11 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงกระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,สวงษ์วิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาระดับจังหวัด
ศธ 04258/5760
ปกติ
11 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พลังงานสีเขียว Greeneducation
ศธ 04258/5765
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5725
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤศจิกายน 2556
ศธ04258/5761
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สมพ.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/5762
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษและโรงเรียนราชประานุเคราะห์ 28 ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต28
ศธ04258/5762
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ประชุมสมัมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 28
ศธ 04258/5764
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/5746
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ,บัวเจริญวิทยา,บุ้งค้าวิทยา,น้ำคำวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณจ้างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557(1 ตุลาคม 2556-31 มีนาคม 2557)
ศธ 04258/5756
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒
ศธ04258/5733
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)จำกัด
ศธ04258/5696
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุมอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการช้างเผือก เฉลอมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 5 (รับทุนการศึกษาถึงปริญญาเอก)
ศธ 04258/5740
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5739
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
ศธ 04258/5738
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิิริเกศ โรงเรียนกันทรารมณ์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติการสอนรายวิชาเกาหลี
ศธ04258/5743
ปกติ
9 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน การแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/5724
ปกติ
6 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา,โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา,โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาระดับจังหวัด
ศธ 04258/5716
ปกติ
6 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ศธ 04258/5720
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการคืนครูให้นักเรียน (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ศธ 04258/5708
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร 10 โรงเรียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
ศธ 04258/5717
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5709
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมและโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การพิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์
ศธ 04258/5706
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล ประจำปี 2556
4745/2556
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.28 ปีการศึกษา 2557
4744/2556
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียนของ สพม.28 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5699
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
ศธ 04258/5688
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/5687
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/5654
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดส่ง CD ข้อสอบภาษาไทยชั้น ม.6 โปรแกรมการหาคุณภาพข้อสอบ(ปรับปรุง)และตัวอย่างข้อสอบอ่านเอาเรื่อง
ศธ 04258/5569
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศธ 04258/5683
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com