หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1385
ปกติ
27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติเก็บบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1375
ด่วนที่สุด
27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1373
ปกติ
27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ศธ 04258/1374
ด่วนที่สุด
27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม , โรงเรียนศรีตระกูวิทยา , โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนละลมวิทยา การสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีพ้นจากตำแหน่ง วาระที่ 3 (พ.ศ.2557-2559) ตามกฎกระทรวง
ศธ04258/1372
ปกติ
27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/1366
ปกติ
26 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศธ04258/1349
ปกติ
26 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด กำชับย้ำเตื่อนการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557
ศธ 04258/1363
ปกติ
26 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/1258
ปกติ
26 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการดรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพระบายสีและคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก
ศธ04258/1319
ปกติ
26 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ประสานมิตรวิทยา,ลมศักดิ์วิทยาคม,สวายพิทยาคม เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1317
ปกติ
26 มี.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
5297/2557
ด่วนที่สุด
25 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/1322
ปกติ
24 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
ศธ 04258/1342
ปกติ
24 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ชม เชียร์ และร่วมโหวต TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/1326
ปกติ
24 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1320
ปกติ
24 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)
5292/2557
ด่วนที่สุด
24 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อดังแนบ โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการรับนักเรียนรายวัน
ศธ 04258/1290
ปกติ
24 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ศธ 04258/1315
ปกติ
24 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยา , โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนป่าติ้ววิทยา , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ขอเชิญประชุมผู้บังคับบัญชากองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
5289/2557
ปกติ
23 มี.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม 28 ทุกโรง การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2557 ( จำนวนนร. และ ศูนย์จัดอบรม)
ศธ 04258 /1307 ศธ 04258 /1307 04258/1307
ปกติ
23 มี.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2557
ศธ 04258/1280
ปกติ
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครู ประจำ 2557
ศธ 042581279
ปกติ
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1294
ปกติ
21 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1228
ปกติ
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการคัดเลือกเครือข่ายนันทนาการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๗ (การกำหนดจำนวนสาขาและจำนวนรางวัล)
ศธ๐๔๒๕๘/๑๑๔๔
ด่วนมาก
21 มี.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง
ศธ 04258/1228
ปกติ
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการคัดเลือกเครือข่ายนันทนาการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศกรมพลศึกษา)
ศธ 04258/1296
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC สิ้นปีการศึกษา
ศธ 04258/1261
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (ใบสมัคร)
ศธ 04258/1261
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น)
ศธ 04258/1247
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1246
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1259
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนกาศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1262
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
ปกติ
20 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ค่าตอบแทนจ้างพนง.ราชการและลูกจ้าง (ก.พ.57)
ศธ 04258/1251
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน
ศธ 04258/1235
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซ้อมความเข้าใจในการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ศธ 04258/1233
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1232
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ
ศธ 04258/1245
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558
ศธ 04258/1238
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1252
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557(70%)
ศธ04258/1200
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ศธ 04258/1229
ปกติ
19 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/1223
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา
ศธ 04258/1222
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1215
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/1214
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1002
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน
ศธ04258/1210
ปกติ
18 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศอละนักบินน้อย สพฐ ประจำปี 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com