รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3437 24 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2021/2555 24 พ.ค 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องราชอิริยาภรณ์ ประจำปี 2552
ศธ 04258/2426 24 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม : Educational Innovation Symposium 2012
ศธ 04258/2419 23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2555
ศธ 04258/2291 23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปรายงานผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศธ 04258/2408 23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555
พิเศษ/2555 23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2404 22 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมพัฒนาความเข้มแข็งนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor-YC) ขยายโอกาสทางการศึกษา
ศธ 04258/2401 22 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2555
ศธ04258/2394 22 พ.ค 2555 ผอ.สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรเงรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศะ04258/2384 21 พ.ค 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนเมษายน 2555
ศธ04258/2383 21 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในช้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - 30 กันยายน 2555
ศธ04258/2354 21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติปี2555
ศธ04258/2355 21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ4ภูมิภาค
ศธ04258/2353 21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดปีงบประมาณ2555
ศธ 04258/2368 21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร/เลิงนกทา/ยโสธรพิทยาคม/มหาชนะชัยวิทยาคม/ทรายมูลวิทยา/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/ค้อวังวิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม เชิญเข้าร่วมประชุมในโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพื่อพัฒนา
ศธ 04258/2351 21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.ปลาย
ศธ 04258/2327 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ศธ.04258/๒๓๔๗ 18 พ.ค 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ( จังหวัดยโสธร ) การดาวน์โหลดโปรแกรม Student 51 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา
ศธ 04258/2339 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โครงการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์
ศธ04258/2335 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามโครงงานคุณธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2332 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 25 โรงเรียน การขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/2330 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ศธ 04258/2329 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
04258/2311,2313,2312,2314,2315 18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และ ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ, ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ผอ.โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ผอ.โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555
พิเศษ/2555 17 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด32โรงเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555
พิเศษ/2555 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี55
พิเศษ/2555 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2293 17 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/2306 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การดาวน์โหลดโปรแกรม Studen 51 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล GPA นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา ทุกระดับชั้น
ศธ04258/2308 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจวุฒิทางลูกเสือ
ศธ04258/2301 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2555
ศธ04258/2302 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการดำเนินงานเป็นสมาชิกสมาคมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/2299 17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2304 17 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อให้สามารถบันทึกบัญชี
ศธ 04258/2298 16 พ.ค 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ 04258/2292 16 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โครงการฟื้นฟูภาษาอังกฤษด้วยการสอนเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2294 16 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2555
ศธ 04258/2294 16 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2555
ศธ04258/2286 16 พ.ค 2555 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง รยงานผลการสอบ NT นักเรียนชัน ม.2 ปีการศึกษา 2554
พิเศษ/2555 15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
1967/2555 15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เสนอระบบ EOL System เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัด ต้อนรับเปิดเสรีอาเซียน
ศธ 04258/2264 15 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , กันทรารมณ์, เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ , สตรีสิริเกศ, ขุขันธ์, กันทรลักษ์วิทยา, ศรีรัตนวิทยา, กำแพง , ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, เขื่อนช้างวิทยาคาร , น้ำเกลี้ยงวิทยา, ยางชุมน้อยพิทยาคม และโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 \"ภูเก็ตเกมส์\" ณ จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/2264 15 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ,กันทรารมณ์ , เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ , สตรีสิริเกศ, ขุขันธ์ , กันทรลักษ์วิทยา , ศรีรัตนวิทยา ,กำแพง, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, เขื่อนช้างวิทยาคาร , นำเกลี้ยงวิทยา , ยางชุมน้อยพิทยาคมและโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 \"ภูเก็ตเกมส์\" ณ จังหวัดภูเก็ต
ศธ 04258/2270 15 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ศธ 04258/2264 15 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2555
ศธ04258/2253 15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดทำฐานข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/2252 15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม/ศรีแก้วประชาสรรค์ มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดทำฐานข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/2251 15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับประชุมจัดทำฐานข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/2250 15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดทำฐานข้อมูล GPA ประจำปีการศึกษา 2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com