รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1807 18 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 การขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1826 17 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555
ศธ 04258/1836 12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/1880 12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
ศธ 04258/1806 12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย
ศธ 04258/1805 12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขัน \"มินิวิทยสัประยุทธ์\" ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
ศธ04258/1803 12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ศธ 04258/1828 12 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/1822 12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
ศธ 04258/1799 11 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศธ 04258/1800 11 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูดนตรีและนาฏศิลป์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/1785 10 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
ศธ 04258/1786 10 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผุู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ
ศธ04258/1744 10 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ \"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์\"
ศธ 04258/1761 6 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 37 โรง ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเงินและบัญชี
ศธ 04258/1751 6 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือน เมษายน 2555
1868/2555 5 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ระนอง
1867/2555 5 เม.ย. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน ( ปรับกำหนดเวลา )
04258/7575 5 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 ทางอิเลคทรอนิกส์(e-MES)
ศธ 04258/1755 5 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ/กันทรลักษ์วิทยา/ศรีสะเกษวิทยาลัย/ยางชุมน้อย/ยโสธรพิทยาคม/ปรางค์กู่/ขุขันธ์/โนนเพ็กวิทยาคม/เฉลิมพระเกียรติฯ/สมเด็จพระญาณสังวร/มหาชนะชัยวิทยาคม/ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขออนุญาตให้เข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่าย 2
ศธ 04258/1739 5 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1740 4 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
04258/1676 3 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 ทางอิเลคทรอนิกส์(e-MES)
1859/2555 3 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ศธ 04258/1714 3 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ชม เชียร์ และร่วมโหวต TO BE NUMBER ONE IDOL
ศธ 04258/1675 3 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1713 3 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหงัดยโสธร) ขอเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ศธ 04258/1695 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1694 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. สพม.28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2555
ศธ 04258/1693 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1692 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. สพม.28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2555
ศธ 04258/1686 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1685 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2555
ศธ 04258/1681 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕) ให้โรงเรียนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างฯ ในการนี้ ได้จัดทำตัวอย่างคำสั่งและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง โดยให้ดาว์โหลดได้จากระบบ e-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เมื่อดำเนินการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จ ให้ส่งคำสั่งดังกล่าว ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จำนวน ๓ ชุด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการต่อไป
พิเศษ/2555 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ ค่าตอบแทนชดเชยและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนหากคลาดเคลื่อนขอได้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการออกคำสั่งแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
พิเศษ/2555 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ในการนี้ได้แนบไฟล์สูตรการคำนวณมาเพื่อประกอบการตรวจสอบแล้ว ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนหากคลาดเคลื่อนขอได้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการออกคำสั่งแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
04258/1680 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1674 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2555
ศธ 04258/1437 2 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Social Media โครงการ อย.น้อย
พิเศษ 2 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบขอรับงบประมาณ คราวประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
พิเศษ 1 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1460 30 มี.ค. 2555 สพม.28(การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1458 30 มี.ค. 2555 สพม.28(การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา\"
ศธ 04258/1452 30 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด 8 โรงเรียน แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
ศธ 04258/1453 30 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด 8 โรงเรียน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) และกระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/1439 30 มี.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ็งโอนเงิค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด
ศธ 04258/1438 30 มี.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2555
ศธ04258/1426 29 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูล Email ของโรงเรียน
ศธ 04258/1404 29 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ในเขตอำเภอทรายมูล,อำเภอป่าติ้ว,อำเภอกุดชุม,อำเภอไทยเจริญ,และอำเภอเลิงนกทา) โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2555
ศธ 04258/1405 29 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ในเขตอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,อำเภอค้อวัง,และอำเภอมหาชนะชัย) โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2555
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com