หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/798
ปกติ
21 ก.พ. 2557 สมพ.28(กล่มอำนวการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ\"กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว\"
ศธ 04258/824
ปกติ
20 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ 04258/825
ปกติ
20 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2) แจ้งการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2557
ศธ 04258/828
ปกติ
20 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา และข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/800
ปกติ
20 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศธ 04258/810
ปกติ
20 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน
ศธ 04258/795
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/793
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/785
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/784
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/792
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557
ศธ 04258/778
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ทุนการศึกษาเสริมสมอง
ศธ04258/705
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
ศธ 04258/768
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/761
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
ศธ04258/711
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรทุกโรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์)
ศธ04258/758
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557
ศธ04258/746
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ ประจำปี 2557
ศธ04258/724
ปกติ
19 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(30%)
ศธ 0514.5/ว050
ปกติ
18 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
ศธ 0917.10/ว135
ปกติ
18 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ศธ 0572/ว0589
ปกติ
18 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/753
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ศธ 04258/745
ปกติ
18 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันและพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ Thailand Go Green
ศธ04258/725
ปกติ
18 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
ศธ 04258/738
ด่วนมาก
18 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
ศธ 04258/340
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งสัญญาจ้าง (บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ศธ 04258/731
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนขุขันธ์ การติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/724
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ,ประธานสหวิทยาเขต,เลขานุการสหวิทยาเขตทุกท่าน งดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ศธ 04258/725
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูล IEP ของคนพิการเรียนร่วมในปีการศึกษา 2556
ศธ04258/709
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร 27 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนร่วม)
ศธ 04258/696
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/695
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2557 มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ศธ 04258/693
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปต่างประเทศ
5096/2557
ปกติ
17 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเีรียนชั้น ม.1/ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ศธ 04258/701
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/671
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ขอความกรุณาข้าราชการครูฯที่มีรายชื่อส่งวุฒิบัตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ)
ศธ 04258/649
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1) แจ้งการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2557
ศธ04258/657
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการติวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ศธ 04258/655
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/654
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ศธ 04258/669
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิิริเกศ โรงเรียนกันทรารมณ์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติการสอนรายวิชาเกาหลี
ศธ 04258/656
ด่วนมาก
11 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธรทุกโรงเรียน โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/659
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗
5085/2557
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
5084/2557
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
5083/2557
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด
5082/2557
ปกติ
11 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5081/2557
ปกติ
10 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำสั่่งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com