หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8234
ปกติ
3 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
ศธ04258/8219
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) [รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, รร.เลิงนกทา]
ศธ 04258/8239
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและประธานศูนย์จัดการแข่งขันทุกศูนย์ การประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6๗ ประจำปีการศึกษา 25๖๐
ศธ 04258/ว8217
ปกติ
2 พ.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง หนังสือรับรองเลขที่บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนของโรงเรียน
ศธ04258/8221
ปกติ
2 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ ๑๕ ประเทศอังกฤษ
ศธ 04258/8228
ปกติ
2 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวทางการดำเนินการรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรม Boot Camp รุ่นที่ 13-20
ศธ 04258/8198
ปกติ
2 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาลูกจ้างนักพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ 04258/8195
ปกติ
1 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8202
ปกติ
1 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8198
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดและประธานศูนย์จัดการแข่งขันทุกศูนย์ การมาปฏิบัตรที่ตามคำสั่งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำการศึกษา 2560
ศธ 04258/8176
ปกติ
1 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 โรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนที่จัดการศึกษาในโครงการสานฝันการศึกษา (การศึกษาทางเลือก)
ศธ 04258/8177
ปกติ
1 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8175
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8178
ปกติ
31 ต.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ศธ 04258/8160
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8161
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 และอนุญาติให้ข้าราชการไปราชการ
ศธ 04258/8150
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/8169
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ศธ04258/8158
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา และโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา การเสริมสร้างทักษะชีวิต และระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ศธ04258/8163
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
ศธ 04258/8151
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8156
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา, โรงเรียนละทายวิทยา, โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม, โรงเรียนบัวน้อยวิทยา และโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ การขออนุญาตให้นักเรียนทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด พร้อมครูผู้ดูแลออกนอกสถานที่
ศธ 04258/8154
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ 04258/8155
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การรับสมัครเเหล่งเรียนรู้โครงการเเหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ศธ 04258/8146
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่มีรายชื่อดังแนบ) ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์" ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศธ 04258/8147
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8141
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8148
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8144
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนผู้ฝึกสอนฟุตบอล สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการ "Carabao-Chelsea Coach the Coaches"
ศธ04258/8135
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำชับย้ำเตือนให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด
ศธ 04258/8152
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8107,8108,8109,8110,8111
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ส้มป่อยพิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,สวงษ์วิทยาคมและบัวเจริญวิทยา แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/8088
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8123
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูนำนักเรียนไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8131
ปกติ
27 ต.ค. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.และเกื้อกูลฯ
ศธ 04258/8116
ด่วนที่สุด
27 ต.ค. 2560 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งแนวปฏิบัติและปฏิทินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8126
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9
ศธ04258/8129
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ศธ04258/8127
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษาประวัติรุ่งเรือง" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/8114
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์,เบญจลักษ์พิทยา,บึงมะลูวิทยา,กำแพง,ขุขันธ์ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/8113
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/8113
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (ตามรายชื่อดังแนบ) การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/8083
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/8086
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/8094
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/8088
ปกติ
25 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8003
ปกติ
25 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เบญจประชาสรรค์,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,ตูมพิทยานุสรณ์,สวายพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ละลมวิทยา ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
พิเศษ
ปกติ
25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ศธ 04258/8074
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8072
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่) [รร.กุดชุมวิทยาคม, รร.กันทรลักษ์วิทยา]
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com