หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2601
ด่วนที่สุด
22 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมรับมอบสื่อการเรียนการสอน
ศธ 04258/2578
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค้่าสาธารณุูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ศธ 04258/2608
ด่วนที่สุด
22 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ”
ศธ 04258/ว2591
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2591
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) นายเชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2591
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2591
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2591
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2598
ปกติ
22 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
ศธ 04258/2600
ด่วนที่สุด
22 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญร่วมโครงการ จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 " จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2602
ด่วนที่สุด
22 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอเชิญร่วมโครงการ จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 " จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2603
ด่วนที่สุด
22 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอเชิญร่วมโครงการ จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 " จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จดหมายข่าวคุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2593
ปกติ
22 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย
ศธ 04258/2569
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 17 - 20
18885/2561
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18884/2561
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนายการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18883/2561
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18881/2561
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว2590
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2590
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2590
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว2590
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/2552
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/2564
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอภิชัย ลิลาด, นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์, นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล, นางสาวพิมพ์ศิริ จันทร์เหลือง เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
04258/2572
ด่วนที่สุด
21 พ.ค 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม)
18870/2561
ด่วนที่สุด
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงาน ของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/2565
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 02458/2567
ปกติ
21 พ.ค 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
18868/2561
ปกติ
19 พ.ค 2561 ศน.กัญญาภัค ผู้เข้าประชุมสังเคราะห์SAR รายงานสังเคราะห์ปี2559
18867/2561
ปกติ
19 พ.ค 2561 งานประกัน ผู้เข้าประชุมสังเคราะห์SAR 60 แบบสังเคราะห์SAR 60
ศธ04258/2558
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/2546
ปกติ
18 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2561
ศธ 04258/2545
ปกติ
18 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขยายเวลาประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
ศธ 04258/2510
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2509
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2508
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2507
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2506
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2505
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนญาณสังวรฯ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/2537
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/2536
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561
ศธ 04258/2531
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ต่อใบอนุญาตทำงาน
ศธ04258/2524
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561
ศธ 04258/2502
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2523
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561
ศธ 04258/2500
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2501
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2503
ปกติ
18 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๕๒๒
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2561 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนกำแพง โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม และโรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com