หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3599
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3603
ปกติ
11 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ศธ 3613/2561
ปกติ
10 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3586
ปกติ
10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2561
04258/ว3601
ปกติ
10 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (10 โรงเรียน ตามบัญชีแนบ)
ศธ 04258/3600
ปกติ
10 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3598
ปกติ
10 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/3612
ด่วนที่สุด
10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ พิธีรับโล่รางวัลเสมา ปปส. ประเภทผลงานระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/3606
ด่วนที่สุด
10 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ศธ 04258/3592
ปกติ
10 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 39
ที่ ศธ 04258/3605
ด่วนที่สุด
10 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การนนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
ศธ 04258/3604
ด่วนที่สุด
10 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศธ 04258/3571
ด่วนที่สุด
10 ก.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานและเลขาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ, ประธานและเลขาสหวิทยาเขต, ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ และผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้มรงคุณวุฒิ
ว3595/2561
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/ห้องแซงวิทยาคม/ค้อวังวิทยาคม/เมืองกลางประชานุกูล มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ 04258/3589
ปกติ
9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ ศธ 04258/ว3590
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/3572
ปกติ
9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ศธ 04258/3587
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา , โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม , โรงเรียนพยุห์วิทยา , โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร , โรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนบุ้งค้าวิทยา , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1
ศธ 04258/3571
ปกติ
9 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/3554
ปกติ
9 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโอนข้อมูลผลการเรียนจาก Bookmark เข้าสู่ระบบ SGS
ศธ 04258/3578
ปกติ
9 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3575
ปกติ
9 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3569
ปกติ
6 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว3562
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามคำสั่ง การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ศธ 04258/3548
ปกติ
5 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายยงยุทธ ภูมิแสน, นายสินชัย เจริญทรัพย์, นายเชษฐา ค้าคล่อง, นายเทวิน ชินบุตร, นายสุกิจ จันทะบาล, นายกมล ณ รุณ การแสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3523
ปกติ
5 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนด วัน เวลา ในการฝึกอบรม
ศธ 04258/3538
ปกติ
5 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญคณะทำงานและวิทยากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
04258/3535
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ปี 2561
ศธ04258/3454
ด่วนที่สุด
4 ก.ค. 2561 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนกำแพง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3530
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามแนบ) ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/3537
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/3536
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/3531
ปกติ
4 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ศธ 04258/3524
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) อบรมและศึกษาดูงานโครงการ " ก่อน 15 ไม่ขี่"
ศธ 04258/3446
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3442
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3526
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และนักเรียนแขวนลอย
ศธ 04258/3474
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/3519
ปกติ
4 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , สตรีสิริเกศ และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วคล้า) ขอเชิญบุคลากรร่วมออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวังเหตุของนักเรียนและนักศึกษา
ศธ 04258/3466
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การลงนามรับรองแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ศธ 04258/3465
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การอนุมัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเดินทางไปราชการ
ว3503/2561
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร การฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร “ลูกเสือคุณธรรม” (เข้าร่วมประชุม)
ว3501/2561
ด่วน
3 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร การฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร “ลูกเสือคุณธรรม” (กำหนดการ)
ศธ 04258/3468
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3467
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3480
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3477
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/3483
ปกติ
3 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรฎาคม ๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/ว3327
ปกติ
26 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง)มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เพิ่มเติม)
ว3473/2561
ปกติ
2 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์ประสานงาน สพม.ยโสธร ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com