หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/575
ปกติ
6 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การให้เงินสนับสุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
5 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/584
ปกติ
5 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 21 โรงเรียน การกำกับ ติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6
ศธ 04258/507
ด่วนที่สุด
5 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/574
ปกติ
5 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/573
ปกติ
5 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
ศธ 04258/572
ปกติ
5 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/500
ปกติ
4 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/462
ปกติ
4 ก.พ. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/461
ปกติ
4 ก.พ. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/532
ปกติ
4 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/544
ปกติ
4 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 19 โรงเรียน การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ \"โรงเรียนสุจริต\" รุ่นที่ 2
ศธ 04258/535
ปกติ
4 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมผู้สังเกตการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556
ศธ ๐๔๒๕๘/ ๕๓๗
ปกติ
3 ก.พ. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มงานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม 28 ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปรับ ณ วนที่ 3 มค 2557 )
ศธ04258/546
ปกติ
3 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/545
ปกติ
3 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/543
ด่วนที่สุด
3 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้ัอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/541
ด่วนที่สุด
3 ก.พ. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , สตรีสิริเกศ , กันทรารมณ์ , ขุขันธ์ และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
ศธ04258/542
ด่วนมาก
3 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้ัอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2557
ศธ 04258/503
ปกติ
3 ก.พ. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญารพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/529
ปกติ
3 ก.พ. 2557 สพม.28 ผกลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง พวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด พบโรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้เด้กนักเรียน
ศธ 04258/452
ด่วนที่สุด
3 ก.พ. 2557 สพม.28 (ส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานสถานการณ์ผลกระทบการชุมนุมทางการเมือง
ศธ04258/480
ปกติ
3 ก.พ. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
ศธ 04258/485
ปกติ
31 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/483
ปกติ
31 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2557
ศธ 04258/526
ปกติ
31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาดในโครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนปี 2557
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
31 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและสรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 1/2557
ศธ04258/515
ปกติ
31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง ยกรัดับโอเน็ต ค้นหาเพชรอีสาน ดูงานศิลป์ถิ่นเวียงจันทร์
ศธ04258/502
ปกติ
31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ศธ 04258/510
ด่วนที่สุด
31 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) ปี 2557 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/490
ด่วนที่สุด
30 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายละเอียดดังแนบตามคำสั่ง สพม.28) เชิญประชุมคณะทำงานฯ
ศธ 04258/489
ด่วนที่สุด
30 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และยโสธรพิทยาคม ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุม
ศธ 04258/488
ด่วนที่สุด
30 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/475
ปกติ
30 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดในวาระครรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/476
ด่วนที่สุด
30 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ04258/471
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดงานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระฆราชสกลมหสสังฆปรณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
ศธ 04258/457
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมกราคม 2557
ศธ 04258/456
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมกราคม 2557
ศธ04258/445
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
ศธ 04258/460
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ศธ 04258/466
ด่วนที่สุด
29 ม.ค. 2557 สพม.28 ผกลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาคม และสวงษ์วิทยาคม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรหนุนเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
ศธ 04258/455
ปกติ
28 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานความเสียหายท่ีเกิดจากการชุมนุม
ศธ 04258/446
ปกติ
28 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
4989/2557
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนโควตา เข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศธ04258/413
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน การแจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/443
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งทีมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
ศธ 04258/438
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ 40 โรงเรียน) ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/420
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร 15 โรงเรียน) ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/440
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/400
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com