รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1294 21 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ \"ทางก้าวหน้า\"ครั้งที่ ๓๑
ศธ 04258/1269 20 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1226 20 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าบำบัดรักษาตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
1780/2555 19 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
1779/2555 19 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านโปรแกรมการรับนักเรียน
ศธ 04258/1226 16 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยขอให้ดาว์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางระบบ e-office สพม. ๒๘ อนึ่ง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานราชการในครั้งนี้ สพม.๒๘ จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนเงินที่เหลือย้อนหลังสำหรับผู้มีสิทธิ์จากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายหลัง หากคลาดเคลื่อนประการ ขอได้แจ้ง สพม.๒๘ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยด่วน
พิเศษ 16 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2555 (ในรอบครึ่งปีแรก)
1776/2555 16 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเปิดห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์
1775/2555 16 มี.ค. 2555 สพม.28(งานวัดและประเมินผลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลสอบ Las ม.2 ปีการศึกษา 2553
ศธ04258/1229 16 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/1219 15 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1216 15 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถบัสปรับอากาศของโรงเรียน
ศธ 04258/1211 15 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555
ศธ 04258/1213 14 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/1212 14 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการประกวดภาพวาด Peace and Cooperation School Award 2012
ศธ 04258/1156 14 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555
ศธ04258/1197 14 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 (Data Center)
ศธ 04258/1195 14 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/1180 14 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1179 14 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากล
ศธ04258/1178 14 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554
ศธ 04258/1175 13 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2555
1756/2555 13 มี.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัดและพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (เพิ่มเติม)
1755/2555 13 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1754/2555 13 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ศธ 04258/1124 12 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
ศธ 04258/1063 12 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1062 12 มี.ค. 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครู (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2555
ศธ 04258/1060 12 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1059 12 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1058 12 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2555
ศธ 04258/1118 9 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับ เงินเพิ่มการชีพชั่วคราวฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว โดยขอให้ดาว์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ หากคลาดเคลื่อน เช่น พ้นทดลองราชการ (ครูผู้ช่วยเป็นครู) , ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ หรือปรับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิ ฯลฯ ที่มีผลให้ได้รับการปรับเงินเพิ่ม ในช่วงใด หากตรวจสอบแล้วขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ภายในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการออกคำสั่งฯ และเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ต่อไป
ศธ 04258/1073 9 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการรายงานข้อมูลตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ดาว์โหลดแบบฟอร์มทางระบบ e-office และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนำส่งไฟล์ excel บันทึกในแผ่น CD ภายในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เพื่อนำส่ง สพฐ.จัดกรอบพนักงานต่อไป
ศธ04258/1047 9 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1092 9 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอมอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/1091 9 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอมอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPA)
ศธ 04258/1096 8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/1094 8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอมอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPA)
ศธ04258/1095 8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอมอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน(GPA)
1735/2555 8 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ
ศธ 04258/1082 8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา/ยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1733/2555 8 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1026 8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโควตาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1731/2555 7 มี.ค. 2555 สพม 28 โรงเรียนในสังกัดสพม.28 เอกสารประกอบการสอบ NT สำหรับกรรมการกลาง
1730/2555 7 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28(จังหวัดยโสธร) การประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล GPA
ศธ 04258/1044 6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน(GPA)
ศธ 04258/1038 6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ศธ 04258/1043 6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบ NT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554(คำสั่งปรับใหม่)
6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการดำเนินการสอบ NT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
1725/2555 6 มี.ค. 2555 สพม 28 โรงเรียนในสังกัดสพม 28 ส่งตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT เพื่อให้นักเรียนฝึกระบายก่อนสอบ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com