หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/445
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
ศธ 04258/460
ปกติ
29 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ศธ 04258/466
ด่วนที่สุด
29 ม.ค. 2557 สพม.28 ผกลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาคม และสวงษ์วิทยาคม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรหนุนเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
ศธ 04258/455
ปกติ
28 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานความเสียหายท่ีเกิดจากการชุมนุม
ศธ 04258/446
ปกติ
28 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
4989/2557
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนโควตา เข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศธ04258/413
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน การแจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/443
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งทีมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
ศธ 04258/438
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ 40 โรงเรียน) ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/420
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร 15 โรงเรียน) ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/440
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/400
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2557
ศธ04258/401
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายการธรรม ประจำปี 2557
ศธ 04258/404
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557
ศธ 04258/416
ปกติ
27 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2556
ศธ04258/398
ปกติ
23 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ความไม่สะดวกการติดต่อราชการ
ศธ 04258/392
ด่วนที่สุด
23 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การเตรียมความพร้อมกรณีการชุมนุมปิดล้อมศาลากลางจังหวัดและสถานท่ีราชการ
ที่ ศธ 04258/393
ด่วนที่สุด
23 ม.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ศธ 04258/363
ด่วนที่สุด
23 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ขอส่งไฟล์รูปแบบ word และ excel สามารถดาว์โหลด์ ตรวจสอบสูตร หรือคัดลอกเพื่อใช้ในการแก้ไขคำสั่งได้ หากมีข้อคำถามในเรื่องการกำหนดคุณวุฒิฯ ตามแนวปฏิบัติ สามารถส่งข้อคำถามได้ที่ e-mail:join1432@gmail.com โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง\"คำถาม ว21\" เพื่อจะได้รวบรวมคำถาม แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามปฏิทินการดำเนินการต่อไป
4975/2557
ปกติ
23 ม.ค. 2557 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง แจ้งบัญชีรายชื่อครูคุมสอบเพื่อการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ก่อนประกาศเป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
ศธ 04258/368
ปกติ
22 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
ศธ 04258/363
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ04258/381
ปกติ
22 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ศธ 04258/384
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ศธ04258/273
ปกติ
22 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
ศธ 04258/343
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูวิกฤต , ครูธุรการ , ครู ร.ร.พักนอน , นักการภารโรง (ปกติ) , นักการภารโรง (คืนครูให้นร.) , LAB BOY
ศธ 04258/298
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 1.5 ขั้น (รวมทั้งปี) เพิ่มเติม จากเลขที่ 217-225
ศธ 04258/348
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
2/2557
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สำนักงานสมาคมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร ขออนุญาตให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/349
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้านิทรรศการทางศิลปะวิพิธทัศนาบูรณาการและประกวดภสพวาดระบายสี ประกวดเยาวชนดนตรี ประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ศธ 04258/298
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 1.5 ขั้น (รวมทั้งปี)
4963/2557
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
4962/2557
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/346
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/286
ปกติ
21 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 21 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/261
ปกติ
20 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ \"ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้\"
4957/2557
ด่วนที่สุด
20 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ 04258/274
ปกติ
20 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจการขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิทีได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ศธ 04258/265
ด่วนที่สุด
17 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ศธ 04258/168
ปกติ
17 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งไฟล์ตรวจสอบเงินรางวัล ปี 55 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 และ5 อีกครั้งหนึีง เนื่องจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนในสังกัดว่าไม่สามารถดาว์โหลดได้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 และ5
ศธ 04258/263
ปกติ
17 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมพฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
ศธ04258/258
ปกติ
16 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งครูดนตรีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฎศิลป์)
ศธ04258/257
ปกติ
16 ม.ค. 2557 สพม.28(ลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2557
ศธ04258/200
ปกติ
16 ม.ค. 2557 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/168
ปกติ
16 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3 และ5
ศธ 04258/168
ปกติ
16 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
พิเศษ/2557
ด่วนที่สุด
16 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อ จำนวน 11 โรงเรียน ตรวจสอบการดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ 1.5 ขั้นทั้งปี ( 1 ตุลาคม 2556 ) โรงเรียนในสังกัดที่ยังมิได้ส่งคำสั่ง (ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) หากได้นำส่งแล้วต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้และขอได้โปรดประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.045-613372 ต่อ 14หรือจัดส่งทางอีเมล์ :join1432@gmail.com
ศธ 04258/250
ปกติ
15 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ประจำปี 2557
ศธ04258/251
ด่วนมาก
15 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิทเศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ในงานจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมบ้านนานาช่ต
ศธ 04258/222
ปกติ
15 ม.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางประนอม ชาวสุรินทร์ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com