หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
7 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ,การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเนื่องจากครบ หกสิบปีบริบูนณ์ และคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4628
ด่วนที่สุด
7 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือคัดสรรสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๕๓๙
ด่วนมาก
6 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชุมปฏิบัติ ทบทวนชี้แจงและลงข้อมูลจุดเน้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๖๒๙
ด่วนมาก
6 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง(๑๐ ก.ย.-๒ ต.ค.๕๖) ส่งข้อมูลประกอบผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบปรัมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
ศธ04258/4620
ปกติ
4 ต.ค. 2556 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ
ศธ 04258/4624
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4609
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย
ศธ 04258/4610
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2545 - 2547
ศธ 04258/4619
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกดัทุกแห่ง ขอเชิยเข้วร่วมโครงการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/4612
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2556 สพม 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2/2556 (1 ตุลาคม 2556)
ที่ ศธ 04258/4582
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือ สถานศึกษาประสบอุทกภัยจังหวัด
ศธ 04258/4607
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2556
ศธ 04258/4584
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี
ศธ 04258/4606
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4605
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2556
ศธ 04258/4604
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4603
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4602
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4601
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2556
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 30 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครู (สายผู้สอน) รับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด ไปดำรงตำแหน่งใหม่
ศธ 04258/4587
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/4597
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/4598
ปกติ
4 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4589
ปกติ
3 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งหนังสือและแผ่นโปสเตอร์
ศธ 04258/4583
ปกติ
2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มสูงที่มีสิทธิได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ศธ 04258/4578
ปกติ
2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4579
ด่วน
2 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกตัวแทนบุคลากรเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/4540
ปกติ
2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/4545
ปกติ
2 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/4559
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน การขอระดมทรัพยากรและเก็บค่าใช้จ่ายการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/4550
ปกติ
1 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554(บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง)
ศธ 04258/4552
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2556)
ศธ 04258/4550
ปกติ
1 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ04258/4563
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ศธ04258/4558
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาปี2556
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๔๖๐
ด่วนมาก
1 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมอาเซียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๔๕๙
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามเอกสารแนบ ประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖
ศธ 04258/4537
ปกติ
30 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2556
ศธ 04258/4535
ปกติ
30 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2556
4407/2556
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและอันดับสำรอง เข้าศึกษา ม.อุบลฯ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ศธ 04258/4519
ปกติ
27 ก.ย. 2556 สมพ.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการต่อสัญญาจ้าง
ศธ 04258/4512
ปกติ
27 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการ \"PTT Inspiration 2 ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับชาติ\"
ศธ 04258/4513
ปกติ
27 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/4495
ปกติ
26 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกันยายน 2556
ศธ 04258/4496
ปกติ
26 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกันยายน 2556
ศพบ.1459/ว571
ปกติ
26 ก.ย. 2556 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/4482
ปกติ
26 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4492
ปกติ
25 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การอบรมสัมมนาหัวข้อ \"การพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา\"
ศธ 04258/4491
ปกติ
25 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา \"สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน\" ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2556
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
25 ก.ย. 2556 สพม.28กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศุึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com