หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6088
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET แบบถาวร
ศธ 04258/0028
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (จังหวัดศรีสะเกษ) เลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ศธ 04258/0027
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (ศรีสะเกษ) เลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
ศธ 04258/21
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
ศธ 04258/17
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน ธันวาคม 2556
ศธ 04258/6017
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน ธันวาคม 2556
ศธ 04258/23
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ \"โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.\"
ศธ 04258/14
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศธ04258/9
ปกติ
3 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จ
ศธ04258/6
ปกติ
2 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) โรงเรียนกันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร
ศธ04258/4
ด่วนที่สุด
2 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2557
ศธ04258/6086
ปกติ
2 ม.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 17 (ประจำปี 2557)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
27 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 12/2556 ลว.26 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูฯ ตามรายละเอียดดังแนบ
ศธ 04258/6081
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6073
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เขตอำเภอเมือง กันทรารามย์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ พยุห์ วังหิน และยางชุมน้อย) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้มีจิตสาธารณะ (Service Mind) ประจำปี 2556
4846/2556
ปกติ
27 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2558
ที่ ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
27 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3)
4844/2556
ปกติ
27 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/6054
ปกติ
27 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่จังหวัดนครพนม
พิเศษ
ปกติ
26 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) แนบท้ายเอกสารการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 ลว. 26 ธันวาคม 2556
ศธ 04258/6013
ปกติ
26 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนธันวาคม 2556
ศธ 04258/6014
ปกติ
26 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนธันวาคม 2556
ศธ 04258/6058
ปกติ
26 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิง
ศธ 04258/6055
ด่วนที่สุด
26 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
ศธ 04258/6047
ปกติ
26 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557
4834/2556
ปกติ
25 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัีด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ศธ 04258/6037
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
ศธ 04258/6036
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ,ขุขันธ์ , กันทรลักษ์วิทยา , ยโสธรพิทยาคม ,เลิงนกทา เชิญครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/6006
ปกติ
25 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการ อจท.อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET (ระดับชั้น ม.3)
ศธ 04258/6004
ปกติ
25 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6003
ปกติ
25 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/6043
ปกติ
25 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/6010
ปกติ
24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2556) \"สุพรรณบุรีเกมส์\" จังหวัดสุพรรณบุรี
4826/6009
ด่วนที่สุด
24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,สิงห์สามัคคีวิทยา,โพนงามวิทยาคาร,โพนทันเจริญวิทย์,ศรีฐานกระจายศึกษา,ยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สมเด็จพระญาณสังวร,ห้องแซงวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ป่าติ้ววิทยา มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธอ 04258/5997
ปกติ
24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา\"พัซเซิลไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นนัลโอเพ่น ครั้งที่ ๕ และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทย
ศธ 04258/5996
ปกติ
24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"ครอสเวิร์ด เกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556
ศธ 04258/5995
ปกติ
24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา\"แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร?ธอีสเทิร์น ชาลเล้นจ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
5966/2556
ปกติ
23 ธ.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับการประเมินผลสถานศึกษาพอเพียงปีงบประมาณ 2556 ทุกโรงเรียน เตรียมรับการสุ่มตรวจผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2556
ศธ 04258/5977
ปกติ
23 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
ศธ 04258/5978
ปกติ
23 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา,สวายพิทยาคม และโรงเรียนละทายวิทยา การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (นักการภารโรง)
ศธ 04258/5983
ด่วนที่สุด
23 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/5956
ปกติ
23 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2556
5917/2556
ปกติ
23 ธ.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม. ๒๘ แนะนำมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยฯ
ศธ 04258/5932
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร \"หนึ่งแสนครูดี\"ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/5958
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
4812/2556
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
4811/2556
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/5951
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/5952
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)
4808/2556
ปกติ
20 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com