หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4132
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2556
ศธ 04258/4131
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4130
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4129
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนุทุ่งไชยพิทยาฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4128
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2556
ที่ ศธ 04258/4088
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมสัมมนา\"เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2556\"
ที่ ศธ 04258/4137-4151
ปกติ
2 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อดังแนบ 13 โรงเรียน การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ศธ 04258/4167
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ศธ 04258/4166
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกำแพง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าก่อสร้าง
ศธ 04258/4127
ปกติ
2 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/4125
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต
ศธ 04258/4122
ด่วนมาก
2 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2556-2557
ศธ 04258/4066
ปกติ
2 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2556
ศธ 04258/4064
ปกติ
2 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2556
ศธ 04258/4077
ปกติ
2 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ศธ 04258/4078
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4090
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งไฟล์เอกสารประกอบการประชุมซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (1 ตุลาคม 2556) โดยโรงเรียนสังกัดจังหวัดยโสธรสามารถดาว์โหลดและดำเนินการตามที่ได้ซักซ้อมความเข้าใจฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ในส่วนโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถดาว์โหลด์ไฟล์เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมในวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ (ฝั่งสนามกีฬา) จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4085
ปกติ
30 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ขอความอุปถัมภ์แจ้งให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/4063
ปกติ
30 ส.ค. 2556 สพม.28 (ส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ \",มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐาน ฯ \"
ศธ 04258/4067
ด่วนมาก
30 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, บึงมะลูวิทยา , กันทรารมณ์ , ขุขันธ์ , ปรางค์กู่ , สตรีสิริเกศ , ศรีสะเกษวิทยาลัย , ยางชุมน้อยพิทยาคม , ศรีรัตนวิทยา , ห้วยทับทันวิทยาคม และโรงเรียนกำแพง ขอความร่วมมือในการดำเนิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ภายใต้มาตรา ๘๐ แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ศธ04258/4050
ปกติ
30 ส.ค. 2556 สพม.28 ผ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนโครงการสร้างบ้าน ปันน้ำใจ บรรเทาทุกข์อัคคีภัย
ศธ 04258/4052
ปกติ
30 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต\" รุ่นที่ 16/2557 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
ศธ04258/4026
ปกติ
30 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมอนุโทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556
ศธ 04258/3988
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนสิงหาคม2556
ศธ 04258/3987
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนสิงหาคม2556
ศธ 04258/3900
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกพนง.ราชการ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/4038
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
ศธ 04258/4028
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/4037
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 5 (My Little Farm ปี 5)
ศธ 04258/4021
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/4013
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) ประกาศรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มสูงที่มีสิทธิได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ศธ 04258/4010
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมสัมมนา
ศธ 04258/4017
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28(กล่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ จัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Inspiring science 15 โรงเรียน การเก็บข้อมูลการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรีรยนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ศธ 04258/4023
ปกติ
29 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม
ศธ 04258/4024
ปกติ
28 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน (1ตุลาคม 2556)
ศธ 04258/4018
ปกติ
28 ส.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมนักบินน้อย)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมภาษาอังกฤษ)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมการศึกษาพิเศษ)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมการงานและคอมพิวเตอร์)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมดนตรีไทย)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมทัศนศิลป์)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมสุขศึกษาฯ)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมสังคมศึกษาฯ)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมดนตรีท้องถิ่น)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมคณิตศาสตร์)
ศธ 04258/4001
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมภาษาไทย)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com