หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5724
ปกติ
6 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา,โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา,โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาระดับจังหวัด
ศธ 04258/5716
ปกติ
6 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ศธ 04258/5720
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการคืนครูให้นักเรียน (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ศธ 04258/5708
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร 10 โรงเรียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
ศธ 04258/5717
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5709
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมและโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การพิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์
ศธ 04258/5706
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล ประจำปี 2556
4745/2556
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.28 ปีการศึกษา 2557
4744/2556
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียนของ สพม.28 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5699
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
ศธ 04258/5688
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/5687
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/5654
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดส่ง CD ข้อสอบภาษาไทยชั้น ม.6 โปรแกรมการหาคุณภาพข้อสอบ(ปรับปรุง)และตัวอย่างข้อสอบอ่านเอาเรื่อง
ศธ 04258/5569
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศธ 04258/5683
ปกติ
4 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ04258/5678
ปกติ
3 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบท้าย) การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5672
ด่วนมาก
3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
ศธ 04258/5673
ด่วนมาก
3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
ศธ 04258/5634
ปกติ
3 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1
ศธ 04258/5639
ด่วนมาก
3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
ศธ04258/5672
ปกติ
3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการขออนุญาตจัดทำเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิเศษ
ปกติ
3 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ แต่งบทกลอนและวาดภาพระบายสีระดับภาค
ศธ 04258/5657
ปกติ
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5649
ปกติ
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2556
ศธ 04258/5648
ปกติ
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/5647
ปกติ
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5646
ปกติ
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5645
ปกติ
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2556
ศธ 04258/5635
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขอให้แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อทราบ และดำเนินการส่งคืนเครื่องราชฯ ชั้นรอง รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย โดยให้ผู้มีรายชื่อมารับเหรียญตราด้วยตนเอง ในวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (เนื่องจากไฟล์ข้อมูลมีจำนวนมาก จึงขอส่งเอกสารใหม่อีกครั้งหนึ่ง) เพื่อความถูกต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโทร 083-7965875
4722/2556
ปกติ
1 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แก้ไขประกาศผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ปี 2556
ศธ 04258/5635
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์และโรงเรียนกำแพง การเข้าร่วมโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
ศธ 04258/5620
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 53
ศธ04258/5630
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
04258/5614
ปกติ
29 พ.ย. 2556 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน การเสนอชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET และกรรมการดำเนินการสอบ
ศธ 04258/5611
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ( 28 โรงเรียนดังแนบ) ขอเรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5618
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/5627
ด่วนที่สุด
29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามคำสั่งดังแนบ) ขอเชิญประชุมจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5601
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5600
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5607
ปกติ
29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโณงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5595
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5598
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5597
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/5607
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5582
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, กันทรารมณ์ และกันทรลักษ์วิทยา แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
ศธ 04258/5549
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ศธ 04258/5550
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศธ 04258/5545
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลนัำเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการอ่านการเขียนไม่คล่อง
พิเศษ
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 13
ศธ 04258/5593
ปกติ
28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทึกแห่ง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ \"การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบทางเคมี\"
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com