หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5523
ปกติ
22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา, กำแพง และมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 รายการผูกพัน
4699/2556
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/5562
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตลาออก
ศธ 04258/5563
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตขอลาออก
ศธ 04258/5573
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/5571
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/5564
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
ศธ 04258/5565
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ครูดีไม่มีอบายมุข\"เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
04258/5557
ด่วนที่สุด
26 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5561
ปกติ
26 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา , ศรีรัตนวิทยา ,น้ำเกลี้ยงวิทยา ,บึงบูรพ์ , วรคุณอุปถัมภ์ ,มัธยมบักดองวิทยา ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลภิเษก ,จตุรภูมิพิทยาคาร และโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5551
ด่วนที่สุด
26 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์,นาโปร่งประชาสรรค์,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,เมืองกลางประชานุกูล,บุ่งค้าวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,คำเตยวิทยา,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
ศธ 04258/5522
ปกติ
25 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556
ศธ 04258/5528
ด่วนที่สุด
25 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5521
ปกติ
22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จ
ศธ04258/5518
ปกติ
22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)
ศธ04258/5490
ปกติ
22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อ 19 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 5,290 อัตรา
ศธ 04258/5492
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สอนแก้วว่องไววิทยา,ศรีรัตนวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา การร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree)
ศธ 04258/5472
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับฟังนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5473
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) เชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการถือศีลปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติสุขฯ
ศธ 04258/5491
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4(4th ASEAN Scout Jamboree)
ศธ04258/5486
ปกติ
21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศธ 04258/5463
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สพม.28) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
พิเศษ
ด่วนที่สุด
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/5455
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (จำนวน 22 โรงเรียน) การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5456
ด่วนที่สุด
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , บึงมะ,ุวิทยา และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5454
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตเลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ มอบหมายให้เตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมผู้บริหารโรงเรียน
ศธ 04258/5453
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตปรางค์กู่ มอบหมายให้เตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมผู้บริหารโรงเรียน
ศธ 04258/5444
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
ศธ04258/5397
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
ศธ 04258/5442
ด่วนมาก
20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,มหาชนะชัยวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\"
ศธ 04258/5432
ด่วนมาก
20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด 12 โรงเรียน เชิญประชุมเตรียมงานจัดนิทรรสการโครงงานของนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 4
ศธ 04258/5387
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือก IESO และ IJSO
ศธ 04258/5386
ปกติ
20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง การประุชุมแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.
ศธ 04258/5429
ปกติ
19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม, ค้อวังวิทยาคม และศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 รายการค่าก่อสร้าง
ศธ 04258/5347
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
4660/2556
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ื,มหาชนะชัยวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ 8 ปีการศึกษา 2556 (6 ค่าย 8 ภูมิภาค)
ศธ 04258/5358
ด่วนที่สุด
15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร 67 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5390
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตการกุศลและการส่งคืนเงินค่าบัตร
ศธ 04258/5395
ปกติ
19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ศธ 04258/5396
ปกติ
19 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัยและสายอาชีพ ประจำปี 2557
ศธ 04258/5388
ด่วนมาก
19 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/5357
ปกติ
15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5356
ปกติ
15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5355
ปกติ
15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/5361
ด่วนที่สุด
18 พ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ทุกโรงเรียน ขยายเวลารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
ศธ 04258/6570
ปกติ
18 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั้งให้ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศธ 04258/5354
ปกติ
18 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการ Pre O-NET
ศธ 04258/5337
ปกติ
15 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์,คำเตยวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมเปี้ยนปี 3
ศธ 04258/5350
ด่วนที่สุด
15 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/5348
ด่วนที่สุด
15 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com