หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5286
ปกติ
13 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงรียนในสังกัดทุึกแห่ง ขอเชิญประฃุมรับข้อสอบ Pre-O-NET
ศธ 04258/5285
ปกติ
13 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า),จตุภูมิพิทยาคาร,กันทรารมณ์,เฉลิมพระเกียรติฯ,ราชประชานุเคราะห์ 29 การคัดเลือกข้อสอบของศูนยืพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศธ 04258/5284
ปกติ
13 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางภัสราภรณ์ พินิจ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
พิเศษ
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมเรื่อง\"วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต\"
ศธ 04258/5281
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556-31 มีนาคม 2557
ศธ 04258/5280
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานติดตามผลการคืนเงินคงค้างจากสถานศึกษา
ศธ 04258/5279
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ \"โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา\" ระยะที่ 2
ศธ04258/5273
ด่วนที่สุด
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ประสานมิตร,ละทายวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,บัวเจริญวิทยาและบัวน้อยวิทยา ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/5274
ด่วนที่สุด
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5265
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การยกเลิกคำสั่งและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ศธ04258/5255
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556 เพิ่มเติม
ศธ04258/5253
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์\"นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด\"
ศธ04258/5252
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ-มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ครั้งที่ 17
ศธ04258/5245
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ 2557
ศธ04258/5245
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ 2557
ศธ04258/5244
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/5251
ปกติ
12 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2
4607/2556
ปกติ
11 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการลดสัดส่วนสายสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5237
ปกติ
11 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระัดับนานาชาติ (เอกสารแนบ)
ศธ 04258/5237
ปกติ
11 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระัดับนานาชาติ
ศธ 04258/5253
ปกติ
11 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2556
ศธ 04258/5248
ปกติ
11 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดสอบธรรมศึกษา
ศธ 04258/5225
ด่วนที่สุด
11 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ศธ04258/5195
ปกติ
8 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง การประชุมปฏบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น
04258/5221
ปกติ
8 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต,คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกท่าน ขอเชิญประชุมติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/5207
ปกติ
8 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอให้ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ศธ 04258/5116
ปกติ
8 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยซอฟต์แวร์ TELL ME MORE
ศธ 04258/5115
ปกติ
8 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
4596/2556
ปกติ
8 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และไต้หวัน
ศธ 04258/5198
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา,ศรีรัตนวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,บึงบูรพ์,จตุรภูมิพิทยาคาร,วรคุณอุปถัมภ์,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5204
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งสัญญาจ้าง
ศธ 04258/5196
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/6579
ปกติ
7 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
ศธ 04258/5167
ปกติ
7 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/5181
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ศธ 04258/5150
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5149
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/5148
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5147
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5146
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5187
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
ศธ 04258/5159
ด่วนที่สุด
6 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สาระการเรียนรู้ 8 ศูนย์ ขอเชิญประชุมพิจารณาการคัดเลือกข้อสอบ และส่งคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ศธ 04258/5163
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนตุลาคม 2556
ศธ 04258/5161
ปกติ
6 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
04258/5177
ด่วนที่สุด
6 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2557
ศธ 04258/5174
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรชมการแสดงมายากล
ศธ04258/5162
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฒโน)สิ้นพระชนม์
ศธ 04258/5126
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือราชการ
ศธ 04258/5134
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ม.พะเยา (แก้ไขประกาศ)
ศธ 04258/5141
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com