หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5114
ปกติ
5 พ.ย. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5154
ด่วนที่สุด
5 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มรภ.ศรีสะเกษ (แก้ไขใหม่)
ศธ 04258/5136
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชย รัชมังคลาภิเษก การสรรหาพนักงานราชการ
ศธ 04258/5134
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ม.พะเยา
ศธ 04258/5154
ปกติ
5 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มรภ.ศรีสะเกษ
ศธ 04258/5131
ด่วนที่สุด
4 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5117
ปกติ
4 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
ศธ 04258/5113
ปกติ
4 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อนุญาตการสรรหาพนักงานราชการ แทนตำแหน่งว่าง
ศธ 04258/5087
ปกติ
1 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ศธ 04258/5086
ปกติ
1 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ศธ 04258/5091
ปกติ
1 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ศธ04258/5094
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2556
04258/5099
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center เทอม 2
ศธ 04258/5079
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/5061
ปกติ
31 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน ตุลาคม 2556
ศธ 04258/5059
ปกติ
31 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน ตุลาคม 2556
ศธ 04258/5083
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ด่วนที่สุด/พิเศษ
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับหนังสือโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
ศธ04258/5049
ปกติ
31 ต.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ\"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\"และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์นิสิตและพระภิกษุอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเวลา 7 เดือน
ศธ04258/5050
ปกติ
31 ต.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนใในสังกัด โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557
ศธ04258/5058
ปกติ
31 ต.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
ศธ04258/5021
ปกติ
31 ต.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น
ศธ 04258/5037
ปกติ
30 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รังมังคลาภิเษก อนุญาตสอบพนักงานราชการ แทนตำแหน่งว่าง
ศธ 04258/5056
ปกติ
30 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ศธ 04258/5057
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมและจัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/5052
ปกติ
30 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5044
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
พิเศษ
ปกติ
29 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการแข่งขันเยาวชนคนดนตรี : คนเก่งเมืองศรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/5018
ปกติ
29 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5014
ปกติ
28 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/5010
ด่วนที่สุด
29 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/4904
ปกติ
29 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ศธ 04258/5025
ปกติ
29 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5017
ปกติ
29 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมืองดการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน
ศธ 04258/5005
ปกติ
28 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดกิจกรรมเรื่อง \"วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต\"
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
28 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลร่างคำสั่ง ก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อกลับภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ก่อนเวลา 12.00 น.
4535/2556
ปกติ
28 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัด สพม 28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ศธ๐๔๒๕๘/๔๘๕๙
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การเฝ้าระวังและตรวจทานการลงข้อมูลจุดเน้นออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๖
ศธ04258/4976
ด่วนมาก
25 ต.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปีงบประมาณ 2556 ทุกโรงเรียน การเฝ้าระวังผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/4978
ปกติ
25 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ยางชุมน้อยพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม, ยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/4971
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/4975
ปกติ
24 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานลูกเสือ
ศธ 04258/4966
ปกติ
24 ต.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2556
ศธ 04258/4925
ปกติ
22 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
ศธ 04258/4884
ปกติ
22 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ,ห้วยทับทันวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคมและโรงเรียนเลิงนกทา ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
ศธ 04258/4664
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 2 รอบสอบข้อเขียน
ศธ 04258/4895
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ประธานสหวิทยาเขตรัตวงษา , ขุขันธ์ , ปรางค์กู่ , ยศสุนทร ,เลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ การดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดนฃยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
4523/2556
ปกติ
21 ต.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รอบโควตา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/4853
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศธ 04258/4883
ปกติ
21 ต.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com