หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4342
ปกติ
18 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา ประวัติรุ่งเรือง
ศธ 04258/4340
ปกติ
17 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู\" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557
ศธ 04258/4343
ปกติ
16 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4350
ด่วนที่สุด
16 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,วรคุณอุปถัมภ์,ลมศักดิ์วิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา,จตุรภูมิพิทยาคาร,ราชประชานุเคราะห์ 29 เชิญประชุมพัฒนาโครงการ \"การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย\"
ศธ 04258/4333
ปกติ
13 ก.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพวิเตอร์
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/ ๓๕๕๒
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียนที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประเมินสถานศึกษาพอเพียงประภท ข ตามที่แจ้งแล้ว จากการประชุมวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๖
ศธ04258/4335
ด่วนมาก
13 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้คืนให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ04258/4336
ด่วนมาก
13 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ
ศธ 04258/4330
ปกติ
12 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ.2556 (ต่อ)
ศธ 04258/4330
ปกติ
12 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ.2556
4346/2556
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ
ศธ 04258/4309
ปกติ
12 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ศธ 04258/4315
ปกติ
11 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2556-2557
ศธ 04258/4288
ปกติ
11 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556 (ต่อ)
ศธ 04258/4288
ปกติ
11 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
ศธ 04258/4317
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4307
ปกติ
11 ก.ย. 2556 สพม.28 (ส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ ) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการอาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศธ 04258/4301
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/4302
ปกติ
11 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,เฉลิมพระเกียรติฯ,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา การกรอกแบบสอบถามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน
ศธ 04258/4296
ปกติ
10 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 4
ศธ 04258/4297
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนเลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน
ศธ 04258/4293
ปกติ
10 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันหุ่นยนต์ \"รักโลกรักพลังงานสะอาด\"
ศธ 04258/4292
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมภาษาและการสอนภาษาญี่ปุ่นสู่ความเป็นเลิศ ปี 2556
ศธ 04258/4289
ปกติ
10 ก.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ศธ 04258/4289
ปกติ
9 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด \"ยูไร่เค้ก\" ไทยแลนด์ บีช วอล วอลเลย์บอล 2013
ศธ 04258/4287
ปกติ
9 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโรงเรียนรับหนังสือโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล: สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นแบบอย่าง
ศธ 04258/4246
ปกติ
9 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอุปถัมภ์แจ้งให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง
ศธ 04258/4258
ปกติ
6 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4260
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ปี 2556
ศธ 04258/4234
ปกติ
6 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมปฏิบัติการ \"พัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน\" ประจำปี 2556
ศธ 04258/4248
ปกติ
6 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ04258/4247
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจองโต๊ะ
ศธ 04258/4228
ปกติ
5 ก.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ศธ 04258/4233
ปกติ
5 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง โอเน็ตพัฒนา ซึ้งค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
04258/4217
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2556 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง สรุปผลการใช้งานบัตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
ศธ 04258/4214
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ(ตามรายชื่อแนบท้าย 19 โรงเรียน) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2556
ศธ 04258/4201
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลู การขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ศธ 04258/4165
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4192
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียงระดับกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/4191
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ดำเนินการประชุมขยายผล ETV สาระคณิตศาสตร์ตามแนว สสวท.
ศธ 04258/4206
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/4196
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปี 2556
ศธ 04258/4195
ปกติ
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม,โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 ห้วยคล้า,โรงเรียนมัธยมโพนค้อ,โรงเรียนน้ำคำวิทยา,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การอบรมครู แกนนำ อย.ในโรงเรียนตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ศธ 04258/4202
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนตามรายชื่อ 7 โรงเรียน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2556 งบลงทุน
ศธ 04258/4197
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4123
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ(ตามรายชื่อดังแนบ 19 โรงเรียน) ขอความอนุเคราะห์แจ้งประสานโรงเรียน (มารับเกียรติบัตรในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/4173
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/4172
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ศธ 04258/4132
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2556
ศธ 04258/4131
ปกติ
3 ก.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com