รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/3628 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเผยแพร่ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เล่มที่ 9 เล่มที่ 10 และเล่มที่ 11
ศธ04258/3629 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมรำลึกและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
ศธ04258/3630 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับทุน Antoni de Montserrat 2012
ศธ04258/3611 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนสั่งซื้อโปโลสีส้มประดับตราสัญลักษณ์ 7 รอบ 84 พรรษา
ศธ04258/3612 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประดับตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
ศธ 04258/3620 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
1059/2554 13 ก.ย. 2554 ผอ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดศรีสะเกษสังกัด สพม 28
ศธ 04258/3608 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ศธ04258/3614 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศธ04258/3599 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามกลยุทธ์ที่ 4 แบบติดตามทางอิเลคทรอนิกส์ เรื่องการพัฒนาครู
ศธ04258/3609 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การนำภาพถ่ายของผู้บริหารระดับสูงไปใช้ในโอกาสต่างๆ
ศธ 04258/3610 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศธ 04258/3589 13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (24 โรงเรียน) แจ้งรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ระดับเขตพื้นที่
ศธ 04258/3532 12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ศธ04258/3490 12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 ยโสธร เขต 1-2 ขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ(ในฝัน) รุ่นที่ 3
ศธ04258/3585 12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(42 โรงเรียน) ประชุมส่งงานการแลกเปลี่ยนถอดประสบการณ์โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ตามจุดเน้น สพฐ.
ศธ 04258/3586 12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา,โรงเรียนพอกพิทยาคม,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ศธ 04258/3588 12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ประชุมกรอกข้อมูลกลยุทธ์ สพฐ.
ศธ 04258/3587 12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ประชุมกรอกข้อมูลกลยุทธ์ สพฐ.
ศธ 04258/3564 9 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/3519 9 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 25 โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระหลัก(สังคมศึกษาฯ) ระดับเขตพื้นที่
ศธ 04258/3528 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษามืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558
ศก51008/ว4020 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง) ขอเชิญครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมฯ
ศธ04258/3518 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนกันทรลักษิวิทยา,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนประสานมิตรวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ04258/3517 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ04258/3516 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ04258/3515 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ศธ 04258/3509 8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17
ศธ 04258/3508 7 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 โรงเรียน ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/3493 6 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
ศธ04258/3471 6 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูภาษาไทย
ศธ04258/3486 6 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจการจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔)
1029/2554 6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง แจ้งรหัสโรงเรียนสำหรับสอบ NT ม.3
1028/2554 6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ม. 3 ปีการศึกษา 2554
1027/2554 6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน บัญชีลงเวลากรรมการดำเนินการสอบ NT
1026/2554 6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ NT ตามห้องสอบ
พิเศษ/2554 5 ก.ย. 2554 สพม.28 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก หัวยทับทันวิทยาคม วรคุณอุปถัมภ์ มัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารประกอบการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยด่วน
ศธ 04258/3462 5 ก.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก
ศธ04258/3459 5 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)
ศธ 04258/3444 2 ก.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3441 2 ก.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
ศธ04258/3448 2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต การขับเคลื่อนนโยนายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/3432 2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 5 กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่
ศธ 04258/3405 2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนเลิงนกทา เชิญคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง)
ศธ04258/3396 2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ) การร่วมสนับสนุนเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ศธ 04258/3450 2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,โรงเรียนกำแพง การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับภาคสงฆ์ 10
ศธ04258/3392 1 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามการดำเนินงานกรอกข้อมูล DATA CENTER 2010 TERM 2
ศธ 04258/3385 1 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3374 1 ก.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้งานอาชีพฯ
1006/2554 31 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com