หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2545
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำแพง,ขุขันธ์,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ\"
3782/2556
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/สตรีสิริเกศ/ขุขันธ์/กันทรลักษ์วิทยา/กันทรารมณ์/เฉลิมพระเกียรติฯ/กำแพง/ปรางค์กู่/ยางชุมน้อยพิทยาคม/ห้วยทับทันวิทยาคม/ศรีรัตนวิทยา/ศรีตระกูลวิทยา/ยโสธรพิทยาคม/เลิงนกทา/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์/มหาชนะชัยวิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ครูเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu)และโต้วาที ( English Debate )
ศธ 04258/2559
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ประจำปี 2556
ศธ 04258/2560
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน (งบประมาณเหลือจ่าย) กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2557
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/2537
ปกติ
11 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2518
ปกติ
11 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ 19 โรงเรียน แจ้งยกเลิกจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ฯ และแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ฯ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๒๑๑
ปกติ
10 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน สรุปสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ 04258/2510
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ครั้งที่1-2 แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ศธ 04258/2373
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพรญาณสังวร,ยโสธรพิทยาสรรค์,ศรีแก้วประชาสรรค์,คำเตยวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,กันทรารมณ์,สวงษ์วิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ศธ 04258/2336
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ\"ครูดีในดวงใจ\"ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
ศธ 04258/2497,2498
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2501
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปี 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ04258/2481
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/2464
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการ 2013 SEAMEO-Japan ESD Award ภายใต้หัวข้อ การศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์
ศธ 04258/2480
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย รอบที่ 2
ศธ 04258/2347
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแข่วงขันการพูด \"พาทีสร้างสรรค์\"
ศธ 04258/2345
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน และจัดนิทรรศการภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
พิเศษ
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2451
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/2449
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/2442
ด่วนที่สุด
5 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
ศธ.04258/2413
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2556
ศธ04258/2411
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสัญญากู้ยืมและ/หรือแบบยืนยันที่สถานศึกษายังไม่ได้นำส่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554
ศธ04258/2384
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556
ศธ04258/2293
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ
ศธ04258/2350
ปกติ
5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/2401
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน) การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \" สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ04258/2407
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2368
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ ) แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้\" (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/2349
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แบบกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ศธ 04258/2200
ปกติ
4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทุกโรงเรียน) การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิเศษ
ปกติ
3 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2324
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2322
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2326
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556 (ครูขาดแคลน)
ศธ 04258/2317
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, คำเขื่อนแก้วชนุูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง)
ศธ 04258/2316
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กำแพง, ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1)
ศธ 04258/2343
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ประชุมการดำเนินการแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยให้ส่งตัวแทนสหวิทยาเขตละ ๒ท่าน ร่วมประชุม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.๒๘ โดยขอให้ดาว์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาก่อนวันประชุมได้จากระบบ e-office
ศธ 04258/2342
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,บึงบูรพ์และปรางค์กู่ ประชุทคณะทำงานวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/2332
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gift For Mom ปีที่ 11
ศธ 04258/2331
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ศธ 04258/2310
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3733/2556
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2556 สพม.25(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 10 โรงเรียน แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการโปรแกรม Inspiring Science เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศธ 04258/2309
ปกติ
31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 04258/2292
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2291
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/2197
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/2197
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2235
ปกติ
29 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com