หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4003
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G)
ศธ 04258/4000
ด่วน
26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3998
ด่วนมาก
26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3992
ปกติ
26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับภาคสงฆ์๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3993
ด่วนที่สุด
26 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2554
4241/2556
ปกติ
26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ศธ 04258/3991
ด่วนมาก
26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การเข้าประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์และครู ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3961
ปกติ
26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (2 ท่อน)
ศธ 04258/3967
ปกติ
23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3963
ปกติ
23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2556
ศธ04258/3960
ปกติ
23 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนในฝัน การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค(อีสานตอนล่าง)
ศธ 04258/3964
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2556 (ทุนการศึกษานานมี)
ศธ 04258/3966
ปกติ
23 ส.ค. 2556 สพม.28(นิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร การนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/3943
ปกติ
23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้นวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/3942
ปกติ
23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งคู่พัก-ขึ้นรถตามโครงการศึกษาดูงานฯและจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2556
ศธ 04258/3936
ปกติ
22 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กการสมัครสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3933
ปกติ
22 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้กำหนดการประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2556 (5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ศธ 04258/3898
ปกติ
21 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3898
ปกติ
21 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2556
ศธ 04258/3801
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคู่พักตามโครงการศึกษาดูงานฯ และแจ้งผู้ประสานงานประจำคันรถ
ศธ 04258/3866
ปกติ
20 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน \"วันภาษาไทยแห่งชาติ\" ปี 2556
ศธ04258/3865
ปกติ
20 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทัน ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ของทางราชการ
4222/2556
ปกติ
20 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศธ04258/3847
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกและพอกพอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/3855
ปกติ
20 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2556
ที่ศธ04258/3519
ด่วนมาก
20 ส.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สมพ.๒๘ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประเภท ข ทุกโรงเรียน ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ 04258/2801
ด่วนที่สุด
19 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการและคู่พักตามโครงการศึกษาดูงานฯและจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ศธ 04258/3844
ปกติ
19 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2556 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ศธ 04258/3836
ปกติ
19 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า Red Champion Season 4
ศธ 04258/3788
ปกติ
15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย
ศธ 04258/3835
ด่วนที่สุด
19 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการประกวดเรียงความ เรื่องป่าไม้ในใจของหนู
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ \"เทคนิคการเขียนประเมินค่างานและงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์
ศธ 04258/3779
ด่วนมาก
16 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3812
ปกติ
16 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/3806
ปกติ
16 ส.ค. 2556 สพม 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนายการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ศธ 04258/3790
ปกติ
16 ส.ค. 2556 สพม 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทนฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3792
ปกติ
15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่ง นักเรียน
ศธ 04258/3793
ปกติ
15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเชิญชวนลูกเสือและเนตรนารีในสังกัดเข้าร่วมโครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ศธ 04258/3765
ปกติ
15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา
ศธ 04258/3768
ปกติ
15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อ) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/237
ลับ
15 ส.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
ศธ 04258/3764
ปกติ
15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พร้อมหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕ สามารถดาว์โหลดทางระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เพื่อทราบและแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป
ศธ 04258/3702
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงาน \"Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค\" (อีสานตอนล่าง) ต่อ
ศธ 04258/3702
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค (อีสานตอนล่าง
ศธ 04258/3775
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3761
ปกติ
14 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8/2556
ศธ 04258/3763
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญครูโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม ปตท.
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
13 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดอบรม
ศธ 04258/3730
ปกติ
13 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกำแพง ของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com