หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ ๐๔๒๕๘/๓๓๓๘
ด่วนที่สุด
12 ส.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทุกโรงเรียน คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและชุดขับเคลื่อน(Roving Team)ช่วยเหลือ โดยเขตพื้นที่ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและช่วยเหลือขับเคลื่อน(Roving Team) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/3701
ด่วนที่สุด
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค (อีสานตอนล่าง)
ศธ 04258/3699
ปกติ
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
ศธ 04258/3703
ปกติ
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น)
ศธ 04258/3697
ปกติ
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
ศธ 04258/3696
ปกติ
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรมการสอนกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทย
ศธ 04258/3670
ปกติ
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ประธานศูนย์สาระ,เลขานุการศูนย์ 8 สาระ) ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำคลังข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/3679
ด่วนที่สุด
9 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์, โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา, โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม, โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับจังหวัดยโสธร ปี 2556
ศธ 0425883669
ด่วนที่สุด
8 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , กำแพง , สิริเกศน้อมเกล้า , เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3338
ปกติ
8 ส.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพื้นที่และการช่วยเหลือจากชุด Roving Team เพื่อเตรียมรับการประเมินประเภท ข ประมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/3673
ปกติ
8 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,ปรางค์กู่,พอกพิทยาคมฯ,ทุ่งไชยพิทยาฯ,เฉลิมพระเกียรติสมเด็นพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมสัมมนาโรงเรียนนำร่องทักษะงาน ทักษะชีวิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม
ศธ 04258/3621
ปกติ
8 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการค่าปรับปรุงห้องเรียนโครการนำร่องพัฒนาความเป็นเลิศฯ
ศธ 04258/2418
ปกติ
8 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3626
ปกติ
8 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ศธ 04258/3629
ปกติ
7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,โรงเรียนเลิงนกทา ขอแจ้งผลการประกวดหนังสั้น หัวสั้น \"เยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมยโสธร\" จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/3526
ปกติ
7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งปฏิทินดำเนินการประกวดโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3617
ปกติ
7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2556
ศธ 04258/3599
ปกติ
7 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3582
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี่้่ยงวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ศธ 04258/3577
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 45 โรงเรียน อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 รายการค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ศธ 04258/3578
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา\" ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖
ศธ 04258/3581
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Maintenance & Engineering รุ่นที่ 2
ศธ 04258/3580
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/3561
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ใบสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบล
4160/2556
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3566
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,เฉลิมพระเกียรติ,ทุ่งไชยฯ,ปรางค์กู่,พอกพิทยาฯ งบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรุู้ แหล่งจัดประสบการณ์ฯ
ศธ 04258/3565
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/3561
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3532
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3531
ปกติ
6 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3542
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
4153/2556
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสำหรับครูภาษาอังกฤษ โดยสถานสอนภาษาเอยูเอ ครั้งที่ 45
4152/2556
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสัมมนาวิชาการเรื่อง \"ประเทศไทยและนโยบายภาษาต่างประเทศ : ความสำคัญของภาษาผรั่งเศส ในเวทีโลก\"
4151/2556
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
4150/2556
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2556-2557
ศธ 04258/3485
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3466
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2556
ศธ 04258/3465
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3517
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3464
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3463
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3462
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2556
ศธ 04258/3525
ปกติ
5 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ04258/3439
ปกติ
5 ส.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้ตรวจหลักฐานก่อนเสนอเรื่องขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาไปต่างประเทศ
ศธ 04258/3520
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญประชุมอบรมการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา
ศธ 04258/3521
ด่วนที่สุด
5 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า การรับรางวัลการประกวดแข่งขันสาวไหมผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ
ศธ 04258/3515
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน
ศธ 04258/3497
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
-
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/3511
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การเจรจาความร่วมมือเรื่องทุนอบรมภาษาเขมร
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com