หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/2060
ปกติ
17 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประกาศใช้พระราชบัญญติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ 2556
ศธ 04258/2035
ปกติ
17 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2041
ปกติ
17 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตอบข้อหารือการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ศธ 04258/2016
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม) กรณีเกษียณอายุราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2556) ที่มีคุณสมบัติครบ(ณ วันที่ 1 เมษายน 2556) จำนวน 3 ราย โดยกำหนดส่งคำขอและเอกสารประกอบ ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 และคาดว่าจะมีคุณสมบัติครบ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จำนวน 3 ราย ดำเนินการส่งคำขอและเอกสารประกอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่ามีผู้มีคุณสมบัติ แต่ไม่มีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถเสนอขอได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงแจ้งมายังท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และแจ้งข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติครบเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวต่อไป
ที่ ศธ 04258/1992
ปกติ
17 พ.ค 2556 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียน(จังหวัดยโสธร) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ
ศธ 04258/2000
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้าเฝ้าฯ ดังบัญชีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) และติดต่อขอบัตรเลขที่นั่งเข้าเฝ้าฯ ที่กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-23 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ เนื่องจากข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าว ได้เกษียณอายุราชการแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้แจ้งข้าราชการที่เดิมสังกัดโรงเรียนแห่งนี้ ที่มีรายชื่อทราบ และดำเนินการตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ศธ 04258/1991
ปกติ
17 พ.ค 2556 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียน(จังหวัดยโสธร) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ศธ04258/2028
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน(ตามบัญชีที่แนบ) การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
04258/2047
ปกติ
17 พ.ค 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( จังหวัดศรีสะเกษ ) การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู: Effective Testing Development
04258/2029
ปกติ
17 พ.ค 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ ) การจัดส่งข้อมูล GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 และข้อมูลสิ้นปี ปีการศึกษา 2555 ทุกระดับชั้น
ศธ 04258/2030
ปกติ
17 พ.ค 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( จังหวัดยโสธร ) การจัดส่งข้อมูล GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ชั้นม.6 การศึกษา 2555 และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี การศึกษาทุกระดับชั้น
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๒๐๗
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น ๑ ทุกโรงเรียน ประชุมปฏิบัติการชี้แจงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากลและการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบวีดีโอ Conference
ศธ 04258/2036
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๙๖๕
ปกติ
14 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขับเคลื่อน ปศพพ.(Roving Tearm) ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง(Roving Tearm)
ที่ ศธ๐๔๒๕๘/๑๗๔๗
ปกติ
14 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
ศธ04258/2005
ปกติ
14 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการดรงเรีนยทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ความไม่สะดวกการติดต่อราชการ
ศธ 04258/2006
ด่วนที่สุด
14 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมมอบนโบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/1988
ปกติ
14 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ครูเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศธ 04258/1977
ปกติ
14 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์และโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศธ.04258/1974
ด่วนที่สุด
12 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญ) ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ศธ 04258/1945
ด่วนที่สุด
10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโีรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3644/2556
ปกติ
10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/1954
ปกติ
10 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต 28 การสำรวจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษประจำปี 2556
ศธ 04258/1946
ปกติ
10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครููดี ประจำปี พ.ศ.2556
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๙๔๗
ด่วนมาก
9 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมและโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เสนอรายชื่อสถานคึกษา Good Practice
ศธ 04258/1944
ด่วนที่สุด
9 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร 27 โรงเรียน การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน
ศธ 04258/1942
ปกติ
9 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร การจัดสรรงบประมาณ
ศธ 04258/1911
ปกติ
8 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างชั่วคราวเรียกร้องสิทธิ์
ศธ 04258/1915
ด่วนที่สุด
7 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1890 (ต่อ)
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น (ต่อ)
ศธ 04258/1890
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ศธ.04258/1909
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ (ม.3และม.6) ปีการศึกษา 2555
ศธ.04258/1880
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/1861
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/1860
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1859
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1858
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1857
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/1907
ปกติ
7 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามบัญชีจัดสรร 19 โรงเรียน) แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ศธ 04258/1906
ปกติ
3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1823
ปกติ
3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2556 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1905
ด่วนที่สุด
3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ , ลมศักดิ์วิทยาคม , สะเดาใหญ่ประชาสรรค์และผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษษ ปี 2556
ศธ 04258/1904
ด่วนที่สุด
3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 14 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/1848
ด่วนมาก
3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1848
ด่วนมาก
3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1848
ด่วนมาก
3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1849
ด่วนที่สุด
3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2556
ศธ 04258/1892
ปกติ
3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนละทายวิทยา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเตรียมการรับเสด็จฯ
ศธ 04258/1888
ด่วนที่สุด
2 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ศธ04258/1880
ปกติ
2 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com