หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3496
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม,โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การสนับสนนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการ THAI SMART YOUNG CONSUMER LEADERS TO ASEAN 2013 (งวดที่ 1)
ศธ 04258/3550
ปกติ
2 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3482
ปกติ
2 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มาตรการป้องกันปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/3428
ปกติ
1 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3461
ปกติ
1 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้เก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ
ศธ 04258/3460
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน
ศธ 04258/3445
ปกติ
1 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \" เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖ \"
ศธ 04258/3254
ปกติ
1 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/3402
ด่วนมาก
31 ก.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนคำเขื่องแก้วชนูปถัมภ์ และโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประชุมขยาผลการสอนสาระคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ ETV
ศธ 04258/3441
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต การคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสหวิทยาเขต
ศธ04258/3423
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน 20 โรงเรียน อนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2556(ครั้งที่ 3)
ศธ 04258/3354
ปกติ
31 ก.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
ศธ 04258/3400
ปกติ
31 ก.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างของทางราชการ
ศธ 04258/3398
ปกติ
31 ก.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3412
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน
ศธ 04258/3424
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม
ศธ 04258/3408
ปกติ
31 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
30 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูฯผู้ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ(อนุมัติครั้งที่ 3/2556 วันที่ 1 เม.ย.565 และอนุมัติครั้งที่ 7/2556 วันที่ 25 ก.ค.56)
ศธ 04258/3384
ด่วนที่สุด
30 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3378
ปกติ
30 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3375
ด่วนมาก
30 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินการกรณีพบวัตถุต้องสงสัย
ศธ04258/3374
ด่วนมาก
30 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
ศธ 04258/3267
ปกติ
30 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ สพม.28 ที่ศธ 04258/3267
ศธ 04258/3267
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(ต่อ อนุธินคำสั่ง)
ศธ 04258/3267
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ศธ 04258/3372
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3373
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Young iSMART 2013
ศธ 04258/3371
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาสำหรับเด็ก ประจำปี 2556
ศธ 04258/3369
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอนุมัติจัดสรรวงเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศธ 04258/3359
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง \"ตะกั่วในสีทาอาคาร ภัยที่ป้องกันได้\"
ศธ 04258/3274
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้กฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2
ศธ 04258/3275
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/3356
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, กันทรษ์วิทยา, ปรางค์กู่, ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา เร่งรัดการใช้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ศธ 04258/3315
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3316
ปกติ
29 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2556
ศธ.04258/3346
ด่วนที่สุด
28 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งความประสงค์รับครูสอนภาษาจีน
ศธ 04117/ว 4786
ปกติ
26 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล,โรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม,โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ศธ 04258/3340
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวทางเว็บไซต์ ฯ
ศธ 04258/3335
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับจังหวัด(มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ04258/3322
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดอนุมัติการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และผลการประเมินด้านที่ 1,2,3 ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3283
ปกติ
26 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/ว 3319
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดเครื่องบินบังคับ ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3305
ปกติ
25 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย
ศธ 04258/3304
ปกติ
25 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เชิญประชุมสัมมนาเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย
ศธ 04258/3281
ปกติ
25 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,ไผ่งามพิทยาคม,โนนเพ็กวิทยาคม,หนองคูวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภักดีวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,กันทรารมณ์ เชิญประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)
ศธ 04258/3284
ปกติ
24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3242,3243,3244,3245,3246,3247
ปกติ
24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2556
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปี 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com