รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ 2902 1 ส.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/2850 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมรณรงค์ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ
ศธ04258/2843 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ราชาอาณาจักรกัมพูชายื่นคำขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
ศธ04258/2845 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
863/2554 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1 สพป.ยะลา เขต 1
ศธ 04258/2904 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ04258/2911 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,วรคุณอุปถัมภ์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ศรีรัตนวิทยา,จตุรภูมิพิทยาคาร การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศปี2554
ศธ04258/2849 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศเนติบัญฑิตยาสภา เรื่องการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ศธ04258/2846 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรม การค้าขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Commerce)
858/2554 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/2848 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำปี 2554
ศธ04258/2847 1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
04258/2906 31 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ ศธ 04258/2895 29 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสักงกัด โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2830/2554 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย(2830/2554)
2830/2554 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 3 ปี (ปี พ.ศ.2554-2556)
2829/2554 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งด้วย(2829/2554)
2829/2554 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจำแนกรายวิชาที่สอน ปีงบประมาณ 2555-2562
2828/2554 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
2828/2554 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2554 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ 04258/2841 29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 - 3 ทุกโรงเรียน การคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อรับรางวัล lab school award
- 28 ก.ค. 2554 สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สรุปผลการสอบ O-NET /LAS ปี 2553
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผอ.รร.ในสังกัด สพม.๒๘ ประกาศผลการประกวด/แข่งขันโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ 04258/2826 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2554-2555
ศธ04258/2821 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ\"วันนักประดิษฐ์\"ประจำปี 2555
ศธ04258/2824 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ทรัพยากรธรณีสัญญลักษณ์ของจังหวัด
ศธ04258/2823 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ
ศธ04258/2822 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดเรียงความภายใต้แนวคิด\"ศาลยุติธรรมกับนำเสนอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\"
ศธ 04258/2831 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ04258/2820 28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ 04258/2815 27 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2554
ศธ 04258/2799 26 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งเลื่อนกำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระยะที่ 3
ศธ 04258/2796 26 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/2786 25 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์,เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาครู กลุ่มระดับสูง วิชาฟิสิกส์
ศธ 04258/2758 25 ก.ค. 2554 สพม.เขต28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระวิชาบรรณารักษ์ (แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรม)
ศธ04258/2784 25 ก.ค. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการและคำสั่งเลื่อน 5%
ศธ 04258/2776 25 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
ศธ04258/2645 24 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเผยแพร่\"ข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา\"
ศธ 04258/2758 23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
ศธ 04258/2760 23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์งานประชุมงานวิชาการประจำปี 2554(Thailand Conference on Reading 2011)
ศธ 04258/2759 23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2554
ศธ 04258/2756 23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อหนังสือเข้าร่วมโครงการคัดสรรหนังสือ \"ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม\"
ศธ 04258/2761 23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขันแปลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/2757 23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเป็นคณะทำงาน
ศธ 04258/2745 22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ(วิชาสังคมศึกษา)
ศธ04258/2644 22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์
ศธ 04258/2743 22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ(วิชาภาษาอังกฤษ)
816/2554 22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2555
815/2554 22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.กทม.
ศธ04258/2643 22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com