รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
14 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียน 36 โรงเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง นำเรียนเอกสาร
ศธ 04258/5806
ปกติ
13 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนตุลาคม 2555
ศธ 04258/5835
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ,โรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการล้างหนี้เงินยืมราชการในการแข่งขันกีฬานักเรียนรการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์ 2555\"
ศธ 04258/5829
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มแผนฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ 36 โรงเรียน แจ้งโอนเงินงบประมาณจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต(1-31ตุลาคม 2555)
ศธ 04258/5823
ปกติ
13 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ศธ 04258/5807
ปกติ
12 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/5695
ปกติ
12 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสอบถาม Online
ศธ 04258/5798
ปกติ
12 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555
พิเศษ
ปกติ
10 พ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัดสพม 28 ผลการสอบNT ม.2 รายบุคคล ทุกโรงเรียน
ที่ศธ 04258/5794
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2555 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/5713
ปกติ
9 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังักัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5726
ปกติ
9 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2829/2555
ปกติ
8 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งแบบกรอกข้อมูลครูภาษาอังกฤษ
2828/2555
ปกติ
8 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งแบบใบสำคัญรับเงินงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2827/2555
ปกติ
8 พ.ย. 2555 ผอ. สพม 28 ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเอกสารประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศาการเตรียมความพร้อมเข้าศุ่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรีงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
04258/5745
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
LT 04258/5725
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2
ศธ 04258/5724
ปกติ
7 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง,สหวิทยาเขตกำแพง การจัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET ปี 2555 และปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5695
ปกติ
6 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม Online
ศธ 04258/5680,5681
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนายการ
ศธ 04258/5692
ด่วนที่สุด
5 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดต้ังปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
ศธ 04258/5688
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนายการโรงเรียนตามรายชื่อ 36 โรงเรียน (โรงเรียนในฝัน) อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2555 กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/5690
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดด้วยงานวิจัยนวัตกรรมฯ จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/5690
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โครงการพัฒนาจังหวัดด้วยงานวิจัยนวัตกรรมฯ จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/5661
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
ศธ 04258/5660
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/5658
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5657
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5656
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ศธ 04258/5671
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28 การเงินฯ ผู้อำนวยการโรงรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศ \"มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ\"
ศธ 04258/5594
ปกติ
5 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ศธ 04258/5653
ด่วนที่สุด
2 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ถึง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้เบิกจ่ายตามคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ สำหรับผู้ได้รับอนุมัติที่ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย(๒) หากคลาดเคลื่อนขอได้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน ในการนี้ ขอให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ศธ 04258/5655
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ศธ 04258/5649
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28 การเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ ๐๔๒๕๘/๕๖๔๑
ด่วนมาก
2 พ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาตามคำสั่งแต่งขับเคลื่อนปรัชญาเสรฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประชุมขับเคลื่อนและประเมินสถานศึาษาพอเพียง สพม. ๒๘
ศธ 04258/5664
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนนักกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 \"สพฐ.เกมส์ 2555\"
ศธ 04258/5646
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขออาคารแฟลตกรมสามัญศึกษาคืน
ศธ04258/5608
ด่วนที่สุด
2 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียศรีสะเกษวิทยาลัย2(ห้วยคล้า) ,คูซอดประชาสรรค์,นำคำวิทยา,บัวน้อยวิทยา,ส้มป่อยพิทยาคม,บึงบูรพ์,สวายพิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,กันทรลัษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,บัวเจริญวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,บุ่งค้าวิทยาคม,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, การส่งสัญญาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญา และส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง กรณีมีลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมไม่ต่อสัญญา หรือลาออก ขอได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบโดยด่วน
ศธ04258/5619
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/5618
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิทินการนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ศธ 04258/5617
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตรัตนวงษา,สหวิทยาเขตพระวิหาร การจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/5631
ด่วน
1 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สรุปจำนวนทีมตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5620
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์2555\" รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2790/2555
ปกติ
1 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แบบบัญชีแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ O-NET ปี 2555
ศธ 04258/5622
ปกติ
1 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนกำแพง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการผูกพันเดิม(ค่าก่อสร้าง)
ศธ 04258/5606
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา , มัธยมบักดองวิทยา ,บุงมะลูวิทยา ,กระแชงวิทยา และโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม))
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com