หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3227
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนขุขันธ์ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
พิเศษ/2556
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอส่งรายละเอียดหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งฯ ตัวแทนโรงเรียนได้ขอไว้ (รายละเอียด ข้อ ๑ หน้า ๗)
พิเศษ/2556
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอส่งรายละเอียดหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งฯ ตัวแทนโรงเรียนได้ขอไว้ (รายละเอียด ข้อ ๑ หน้า ๗)
4018/2556
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3221
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2556
4015/2556
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการแข่งขันภาทีสร้างสรรค์ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/3214
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ปรางค์กู่,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,มหาชนะชัยพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ศธ 04258/3200
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งสถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/3193
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกครูฯผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3194
ปกติ
12 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประเภทงานวิจัย)
ศธ 04258/3179
ปกติ
11 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลุูวิทยา, ภูมิซรอลวิทยา, กระแชงวิทยา, กันทรลักษ์วิทยาคม และประสานมิตรวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(ค่าครุภัณฑ์การศึกษา)
4007/2556
ปกติ
11 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
4006/2556
ปกติ
11 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
4005/2556
ปกติ
11 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3161
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนกำแพง, โรงเรียนขุขันธ์, โรงเรียนกันทรารมณ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖ รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/3160
ปกติ
11 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนประสานมิตรวิทยา อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน
ศธ 04258/3120
ปกติ
10 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา(คณะกรรมการอำนวยการ) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ04258/3156
ปกติ
10 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)
ศธ 04258/3147
ปกติ
10 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศธ 04258/3142
ปกติ
10 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู\"ครั้ง 8 พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3152
ด่วนมาก
10 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธาน ฯ ในงาน \"มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556\"
ศธ 04258/3122
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสหวิทยาเขตรัตนวงษา สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ04258/3141
ปกติ
9 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2557
ศธ 04258/3138
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีแก้ไขรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
ศธ04258/3125
ปกติ
9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ศธ 04258/3136
ปกติ
9 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3133
ปกติ
9 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา\"ฟิชโช ซูโกุเบาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖\"
ศธ 04258/3126
ปกติ
9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลชากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3132
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2556(30 %)
ศธ 04258/2955
ปกติ
9 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (จังหวัดยโสธร) การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/3122
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/3122
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๔๘
ปกติ
8 ก.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ทุกโรงเรียน ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๔๗
ปกติ
8 ก.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ 04258/3122
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/3122
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/3121
ปกติ
8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ศธ 04258/3119
ปกติ
8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3064
ปกติ
8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน
ศธ04258/3110
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3093
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
ศธ 04258/3100
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3088
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3089,3090
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโร งเรียนศรีตระกูลวิทยาและโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3102
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (คณะกรรมการ) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS
ศธ 04258/3084
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3086
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้าราชการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
0428.01/0718
ด่วนมาก
5 ก.ค. 2556 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศักษามัธยมศึกษาจัวหวัดศรีสะเกษ ผูู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28 ในจังหวัดศรีสะเกษ เชิญผู้บริหารเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/3070
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3065
ปกติ
5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพวัยเรียนและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com