หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1443
ปกติ
2 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน(1เมษายน 2556
ศธ 04258/1443
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
ศธ 04258/1442
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลงโทษนักเรียน
ศธ 04258/1383
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1401
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1401
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ 04258/1431
ปกติ
29 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
ศธ 04258/1430
ปกติ
29 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
3480/2556
ปกติ
28 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสำรวจความประสงค์โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (เอกสารเพิ่มเติมหนังสือที่ ศธ 04258/1317 ลว 21 มี.ค. 2556
3478/1371
ปกติ
28 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน การตรวจทานลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จุดเน้นฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/1400
ด่วนที่สุด
28 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ,พยุห์วิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,โนนค้อวิทยาคม,กำแพง,ส้มป่อยพิทยาคม,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ห้วยทับทันวิทยาคม,วรคุณอุปถัมภ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยาและโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การออกตรวจติดตามสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
ศธ 04258/0405
ปกติ
27 มี.ค. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมครูพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ04258/1403
ด่วนที่สุด
27 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ\"พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน\"
04258/1362
ปกติ
27 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาค(GPA)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/1390
ปกติ
27 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ
3468/2556
ปกติ
26 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง สรุปผลคะแนน O-NET ม 3 , ม.6 ปี 2555
ศธ 04258/1387
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
ศธ 04258/1388
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
04258/1380
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1383
ด่วนที่สุด
26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, กำแพง, โคกหล่ามวิทยา, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, พอกพิทยาคมฯ โพนงามพิทยาคาร และเมืองกลางประชานุกูล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาบยการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1378
ด่วนที่สุด
26 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
ศธ 04258/1357
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ศธ 04258/1297
ปกติ
25 มี.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (70%)
ศธ 04258/1345
ปกติ
25 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
04258/1342
ปกติ
25 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศธ04258/1279
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1330
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ 04258/1331
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบนักเรียนเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ04258/1322
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคม,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนละลมวิทยา,โรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระัดับอุดมศึกษา
ศธ04258/1321
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,กระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
3451/2556
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1317
ปกติ
22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1291
ด่วนมาก
21 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ทบทวนการลงข้อมูลจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวสอบข้อมูลปรับเพิ่มวุฒิเพิ่มเติมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ได้ตรวจสอบดำเนินการออกคำสั่งตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ในส่วนการแก้ไขคำสั่งให้ลงข้อมูลตามไฟล์ที่ส่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ก่อน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขคำสั่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่กำหนดการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 56 ต่อไป
ศธ04258/1107
ปกติ
20 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ศธ 04258/1278
ปกติ
20 มี.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ศธ04258/1277
ด่วนที่สุด
20 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนเลิงนกทา ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1283
ปกติ
19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ศธ 04258/1276
ปกติ
19 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าก่อสร้างเรียน ปี 2556 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
3442/2556
ปกติ
19 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (วันที่ 14-18 มีนาคม 2556)
ศธ 04258/1267
ปกติ
19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนทั่วประเทศไทย\"TOA U18 Basketball All Thailand Championship 2013\" รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบการปรับเพิ่มตามวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวสอบข้อมูลปรับเพิ่มวุฒิเพิ่มเติมสหวิทยาเขตขอความอนุเคราะห์ได้ตรวจสอบดำเนินการออกคำสั่งตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ในส่วนการแก้ไขคำสั่งให้ลงข้อมูลตามไฟล์ที่ส่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ก่อน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขคำสั่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่กำหนดการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 56 ต่อไป
ศธ 04258/1262
ปกติ
18 มี.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ศธ04258/1261
ปกติ
18 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน แนวดำเนินการก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1258
ด่วน
18 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ปรางค์กู่,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรารมณ์,ผักไหมวิทยานุกูล,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ศรีรัตนวิทยา,กำแพง การรายงานผลการเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบการปรับเพิ่มตามวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน ตามที่ได้กำหนดตรวจสอบการปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 นั้น ขอส่งรายละเอียด คำชี้แจงการดำเนินการพร้อมตัวอย่างเอกสาร และข้อมูลซึ่งต้องนำมาในวันประชุมมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทราบ ในการนี้ สพม.28 ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบเตรียมไว้ให้ท่านในวันประชุม แล้ว กรณีมีข้อสงสัย ขอได้รวบรวมและนำมาในวันประชุมเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการต่อไป(ขออภัยที่ได้แจ้งล่าช้า เนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการในรายการแก้ไขจำนวนมาก)
ศธ04258/1244
ด่วนมาก
15 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเฉพาะโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3433/2556
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังเอกสารแนบ) การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ฯ
ศธ04258/1189
ปกติ
15 มี.ค. 2556 สพม.28 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน)รุ่นที่ 3
ศธ 04258/1128
ปกติ
14 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี 2556 (ต่อ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com