รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/1844 6 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
ศธ04258/1845 6 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ศธ04258/1846 6 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราห์ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2554
ศธ 04258/พิเศษ.3.6 6 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหมอลำตามโครงการ \"ศิลปะพื้นบ้านสมานฉันท์ 4 ภาค\"
608/2554 6 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ระนอง
ศธ 04258/1850 3 มิ.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเร่งรัดจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนให้ครบถ้วน
ศธ 04258/1849 3 มิ.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 โรงเรียน ขอเชิญอบรม
ศธ04258/1710 3 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้าค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้โครงงาน
ศธ 04258/1711 3 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ฝึกอบรมครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/1801 3 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้านส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในวันที่6-8 มิถุนายน 2554 รายละเอียดดังแนบ
ศธ 04258/1662 3 มิ.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขตพร้อมเลขาฯสหวิทยาเขต และประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ เชิญประชุมผู้บริหารประธานสหวิทยาเขตพร้อมเลขาฯสหวิทยาเขต และประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ
ศธ 04258/1825 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ศธ 04258/1824 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ข้อเสนอสภานักเรียน ประจำปี 2554
ศธ 04258/1819 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1613 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน) (สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล ขอให้ส่งภายในวันที่ 2 มิ.ย. 54)
595/2554 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1 สพป.ปทุมธานี เขต 1
ศธ 04258/1805 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1807 2 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศธ 04258/1809 1 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าและโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การอบรมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2554
ศธ 04258/1801 1 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์,ละทายวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,ไกรภักดีวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยาและวรคุณอุปถัมภ์ การอบรมหลักสูตรการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)
ศธ 04258/1815 1 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา
ศธ 04258/1769 1 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1798 1 มิ.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครครูศิลปะเข้าร่วมการอบรมครูสอนศิลปะเด็ก ประจำปี 2554
ศธ 04258/1800 31 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร 17 โรงเรียน) จัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนเรียนรู้
ศธ 04258/1770 31 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,โรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนขุขันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2554
เพิ่มเติม 31 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือแผนเพิ่มประสิทธิภาพปี 2554 ปลูกต้นไม้-พูดทางบวกปรับ
ศธ04258/1762 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ศธ04258/1749 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำวัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน รุ่น \"มหามงคล\"
ศธ04258/1723 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์เพื่อจัดโครงการครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์เครือยข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย
ศธ04258/1721 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ
ศธ04258/1722 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ04258/1724 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำหนังสือ\"คุณพระเศวตอดุลเดชพาหนฯช้างคู่พระบารมี\"
ศธ04258/1700 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
ศธ04258/1701 30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอ 5 ธัวาคม 2554
ศธ 04258/1760 29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มตามหลักสูตร
ศธ 04258/1746 29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญร่วมประกวดสื่อต้นแบบ
ศธ 04258/1764 29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษและโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1765 29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1761 27 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ 04258/1757 27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การเปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ \"โลกใสในจอสวย Climate Chage Camp\"
ศธ04258/1713 27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดวาดภาพและเขียนเรื่องสั้นของกระทรวงวัฒนธรรมและการร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนของโครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเยาวชน
ศธ04258/1747 27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม(นานมี) ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ04258/1748 27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน (KFC Seven Shoot)
ศธ 04258/1755 27 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (17 แห่ง) การเตรียมความพร้อมในการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศธ 04258/1687 26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ 04258/1727 26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคมและโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
562/2554 26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1739 26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ศธ 04258/1698 25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/1695 25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม,สิงห์สามัคคีวิทยา,โพนงามวิทยาคาร,ห้องแซงวิทยาคม,ละทายวิทยา,ศรีตระกูลวิทยา,พอกพิทยาคมฯ,สวงษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ปรางค์กู่ การเตรียมรับการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน) รุ่นที่ 3
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com