หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2662
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \\\" สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\\\"
ศธ 04258/2659
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังปาฐกถา
ศธ 04258/2658
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2556
ศธ 04258/2630
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และผู้จัดการศูนย์ ERIC ทุกศูนย์
ศธ 04258/2640
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรีนมัธยมศึกษาท่ัวไปของสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศธ 04258/2634
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(โครงการโรงเรียนในฝัน) กำหนดการเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน
ศธ 04258/2633
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(โครงการโรงเรียนในฝัน) การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค 6 จุด
ศธ 04258/2600
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/2556
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
ศธ 04258/2555
ปกติ
17 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการตอบแบบตอบแบบสำรวจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย
ศธ 04258/2501
ปกติ
14 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร(9 โรงเรียน) แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา)
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล 10 มิถุนายน 2556
ศธ 04258/2597
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/2598
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพประจำปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/2583
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ศธ 04258/2585
ด่วนมาก
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมและโรงเรียนสตรีสิริเกศ สำรวจและกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ชุดแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศธ 04258/2584
ด่วนมาก
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนขุขันธ์ สำรวจและกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิง
ศธ 04258/2579
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ศธ 04258/2580
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก \"นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ\"
ศธ04258/2570
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ศธ 04258/2530
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2556
ศธ 04258/2529
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2528
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2527
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2525
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2556
ศธ 04258/2581
ปกติ
13 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อถือปฏิบัติ
พิเศษ
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2556
ศธ 04258/2552
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
ศธ 04258/2545
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำแพง,ขุขันธ์,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ\"
3782/2556
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/สตรีสิริเกศ/ขุขันธ์/กันทรลักษ์วิทยา/กันทรารมณ์/เฉลิมพระเกียรติฯ/กำแพง/ปรางค์กู่/ยางชุมน้อยพิทยาคม/ห้วยทับทันวิทยาคม/ศรีรัตนวิทยา/ศรีตระกูลวิทยา/ยโสธรพิทยาคม/เลิงนกทา/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์/มหาชนะชัยวิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ครูเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu)และโต้วาที ( English Debate )
ศธ 04258/2559
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ประจำปี 2556
ศธ 04258/2560
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน (งบประมาณเหลือจ่าย) กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2557
ปกติ
12 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/2537
ปกติ
11 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2518
ปกติ
11 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ 19 โรงเรียน แจ้งยกเลิกจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ฯ และแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ฯ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๒๑๑
ปกติ
10 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน สรุปสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ 04258/2510
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ครั้งที่1-2 แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ศธ 04258/2373
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพรญาณสังวร,ยโสธรพิทยาสรรค์,ศรีแก้วประชาสรรค์,คำเตยวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,กันทรารมณ์,สวงษ์วิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ศธ 04258/2336
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ\"ครูดีในดวงใจ\"ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
ศธ 04258/2497,2498
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2501
ปกติ
7 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปี 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ04258/2481
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/2464
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการ 2013 SEAMEO-Japan ESD Award ภายใต้หัวข้อ การศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์
ศธ 04258/2480
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย รอบที่ 2
ศธ 04258/2347
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแข่วงขันการพูด \"พาทีสร้างสรรค์\"
ศธ 04258/2345
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน และจัดนิทรรศการภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
พิเศษ
ปกติ
6 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2451
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/2449
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/2442
ด่วนที่สุด
5 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com