หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ.04258/1834
ด่วนที่สุด
1 พ.ค 2556 สพม. 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (คณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28) ส่งคำสั่งโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1767
ปกติ
1 พ.ค 2556 สพม.28 ผุู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขออพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ04258/1768
ปกติ
1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการรองรับภาวะวิกฤตด้วยพลังงานไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน
ศธ04258/1766
ปกติ
1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำจำกัดความ\"ผู้แทนพระองค์\"
ศธ04258/1831
ปกติ
1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประดับธงตรงสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี
ศธ 04258/1836
ปกติ
1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศธ 04258/1784
ปกติ
30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ04258/1829
ปกติ
30 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลงานนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/1828
ด่วน
30 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/1846
ปกติ
30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ชี้แจงแนวทางการใช้สัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/1811
ด่วนที่สุด
30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งประชุมสัมมนาการมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
พิเศษ/2556
ปกติ
30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2556 (ให้ส่งผลงานมายังกลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.28 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกต่อไป) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ศธ04258/1758
ปกติ
29 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ศธ 04258/1779
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1781
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1787
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันบั้งไฟ
ศธ 04258/1786
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน พระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศธ 04258/1762
ด่วนที่สุด
26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,คำเตยวิทยา , ทรายมูลวิทยา , น้ำคำวิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม , นาโปร่งประชาสรรค์ , ดงมะไฟวิทยาคม , และผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2556
ศธ04258/1777
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทาน
ศธ 04258/1743
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน... โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ04258/1776
ปกติ
26 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
ศธ04258/1753
ด่วน
25 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศธ 04258/1723
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน 15 โรงเรียน) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552
พิเศษ
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3579/2556
ปกติ
24 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1729
ปกติ
24 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก และประเภทเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/1721
ด่วนที่สุด
24 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน๑. โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ๒. โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ๓. โรงเรียนน้ำคำวิทยา ๔. โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ๕. โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศธ 04258/1718
ปกติ
24 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการ Thai Youth Initiative Against Drugs
ศธ04258/1690
ปกติ
23 เม.ย. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก(word Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
ศธ04258/1709
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ศธ 04258/1713
ปกติ
23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง หนังสือร้องเรียน
ศธ 04285/1700
ปกติ
23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สากล (High performing Schools) ปีที่ 2
ศธ 04258/1701
ปกติ
23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/0696
ปกติ
23 เม.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา,กันทลักษ์วิทยาคม,ภูมิซรอลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน (ศุนย์ ERIC โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา )
3568/2556
ปกติ
23 เม.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนทุกโรง ข้อมูลผลการสอบ ONET ม 3 ม.6 ปี 56
ศธ 04258/1697
ปกติ
23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , กันทรารมณ์ , ขุขันธ์ , ห้วยทับทันวิทยาคม , ส้มป่อยพิทยาคม , คลีกลิ้งพัฒนาทร , ยางชุมน้อยพิทยาคม , โนนค้อวิทยาคม , น้ำเกลี้ยงวิทยา , นครศรีลำดวนวิทยา , พยุห์วิทยา , กำแพง , ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , ปรางค์กู่ , กันทรลักษ์วิทยา , เบญจลักษ์พิทยา , มัธยมบักดองวิทยา , วรคุณอุปถัมภ์ , ศรีรัตนวิทยา , บึงบูรพ์ , ยโสธรพิทยาคม , ค้อวังวิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , มหาชนะชัยวิทยาคม , กุดชุมวิทยาคม , ทรายมูลวิทยา , คำเตยวิทยา , ป้าติ้ววิทยา ,และผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การจัดเตรียมผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ
-
ปกติ
22 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)
ศธ 04258/1683
ด่วนที่สุด
22 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/1682
ด่วนที่สุด
22 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 แห่ง (รายชื่แนบท้าย) การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/1681
ปกติ
19 เม.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งจัดสรรงบประมาณ
ศธ.04258/1638
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2556 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การพัฒนาครูตามโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ.04258/1637
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2556 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (15 โรงเรียน) การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ 04258/1636
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2556 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (19 โรงเรียน ) พัฒนางานการเงินและพัสดุโรงเรียนที่สมควรได้รับการกำกับ ดูแลและช่วยเหลือ
ศธ 04258/1677
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษษ ปี 2556 และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
-
ปกติ
19 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการโครงการ1อำเภอ1ทุน (คณะกรรมการโครงการ1อำเภอ1ทุนได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่ 4 แล้ว และ สพม.28 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28)
ศธ.04258/1626
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ศธ.04258/1660
ปกติ
18 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุม,ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ04258/1640
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีรายการแก้ไขขอได้โปรดแจ้งภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป ในส่วนของคำสั่งจะสำเนาจัดส่งให้ทุกโรงเรียนเพื่อเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 083-7965875
ศธ04258/1605
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com