รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/879 11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยน (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/878 11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/882 11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การพัฒนาครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
ศธ04258/801 11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 10
ศธ 04258/875 11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิเศษ 9 มี.ค. 2554 สพม.28 โรงเรียนดีระดับอำเภอ 11 โรงเรียน แก้ไขรายการประมาณราคา
860/2554 9 มี.ค. 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ศธ 04258/757(2) 9 มี.ค. 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 (ต่อ)
ศธ 04258/757 9 มี.ค. 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ศธ 04258/843 9 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC: ERIC Annual Training ๒๐๑๑
ศธ 04258/842 9 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ : Master Trainer Training
04258/844 9 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ สพฐ.
ศธ 04258/800 8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ศธ 04258/พิเศษ 8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/814 8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมทางไกล(ETV) จำนวน 8 โรงเรียน ขอรายชื่อครูผู้นำวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำศูนย์อบรมทางไกล (ETV)
ศธ 04258/พิเศษ 8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครนักเรียนฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เพิ่มเติม
ศธ 04258/777 8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/822 7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลพนักงานราชการ
ศธ04258/810 7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง
ศธ 04258/813 7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโทรทัศน์ครู (Teacher TV)
ศธ 04258/820 7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/796 7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโีรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2553
ศธ 04258/762 4 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 จำนวน 25 รร. การอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์แนวใหม่โดยใช้สื่อ ICT
721/2554 4 มี.ค. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคค สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ
ศธ 04258/786 4 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การประชุมเสวนา \"เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 4 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโีรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บันทึกข้อมูลแผนการเรียนแยกประเภท
300/2554 4 มี.ค. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ
ศธ 04258/741 4 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโีรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านระเบียบแถวลูกเสือ
04258/747 3 มี.ค. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโีรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2554
ศธ 04258/744 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ ม.สงขลานครินทร์
พิเศษ 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 จำนวน 18 รร. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมโครงการรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย
721/2554 3 มี.ค. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ
ศธ 04258/752.2 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/752.1 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/752 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/753 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
726/2554 3 มี.ค. 2554 สพม.ท เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ 2554 (1 ตุลาคม 2554)
ศธ 04258/668 3 มี.ค. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ขอความร่วมมือในการเสนอปรัวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2555
พิเศษ 3 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 14 โรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล
04258/660 1 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ปีการศึกษา 2553 ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ฯ
ศธ 04258/617 28 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยาและโรงเรียนกันทรารมณ์ การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(วงโปงลาง) เพื่อเทิดพระเกียรติฯ
ศธ 04258/628(ต่อ2) 25 ก.พ. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการเรียนดีประจำตำบล(หน้า 2)
ศธ 04258/628(ต่อ) 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล(ต่อ)
ศธ 04258/628(ต่อ) 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล(ต่อ)
ศธ 04258/628 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
56.13 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554 ส่งใหม่
56.12_P12 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.12 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.11_P11 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกำแพง บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.11 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกำแพง คำสั้ง สพม.28 ที่ 56/2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com