รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
56.10_p10 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตขุขันธ์ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.10 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตขุขันธ์ คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
ศธ 04258/614 24 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Las) ประจำปีการศึกษา 2553
56.8 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว คำสั่ง สพม.28ที่ 56/2554
56.6_P7 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพระวิหาร บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.7 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตยศสุนทร คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.7_p8 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตยศสุนทร บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.6 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพระวิหาร คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.5_P6 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตปรางค์กู่ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.5 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตปรางค์กู่ คำสั่ง สพม.28 ที 56/2554
56.4_P5 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตขุขันธ์ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม. 28 ที่ 56/2554
56.4 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตขุขันธ์ คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.3_P4 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.3 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.2_p3 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.2 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.1_P2 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตหลักเมือง บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56.1 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตหลักเมือง คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56_P1 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตรัตนวงษา บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมตามคำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
56 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการในสังกัดสหวิทยาเขตรัตนวงษา คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
ศธ 04258/600 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/599 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
ศธ 04258/602 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
04258/601 23 ก.พ. 2554 ผอ.สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ School Mapping
04258/571 23 ก.พ. 2554 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2555 งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ 04258/609 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี 2554
ศธ 04258/พิเศษ 23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2554
ศธ 04258/606 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ศธ 04258/595 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อาจจบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/597 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจนักเรียนที่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ชั้น ม.3 ในรอบปกติได้
ศธ 04258/592 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/583 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย\"นายกรัฐมนตรีพบ CGEO\"
ศธ04258/598 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ค่ายเยาวชนรักชาติ
ศธ04258/581 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ เรื่อง มิติใหม่การรับนักเรียนและการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ04258/580 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/554 22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/540 15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมฯ
ศธ04258/541 15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ศธ04258/537 15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ บัญชีแนบท้ายคำสั่งสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์
ศธ04258/537 15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตยศสุนทร จ.ยโสธร บัญชีแนบท้ายคำสั่งสหวิทยาเขตยศสุนทร
ศธ04258/537 15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตฯ(LAS)
ศธ 04258/526 15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุม
ศธ04258/พิเศษ 14 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ บนเว็บไซต์
ศธ04258/พิเศษ 14 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี 54
ศธ04258/492 11 ก.พ. 2554 สพม.28 โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน แบบรายงานการใช้สารเสพติด
ศธ.04258/492 11 ก.พ. 2554 สพม.28 โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน การรายงายสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
219/2554 10 ก.พ. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์
ศธ.04258/490 10 ก.พ. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553
ศธ.04258/478 10 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการขยายผลการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียนประจำปี 2554
ศธ 04258/471 10 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com