หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1527
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรารมณ์,ปรางค๋กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และ เลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี 2556 (คร้ังที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ(ตามกรอบ)
ศธ 04258/1481
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2556
ศธ 04258/1480
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1479
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2556
ศธ 04258/1478
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1477
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1476
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2556
ศธ 04258/1504
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3513/2556
ปกติ
4 เม.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสาร
ศธ 04258/1503
ปกติ
4 เม.ย. 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูล/ยโสธรพิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม/ป่าติ้ววิทยา/เมืองกลาง/ตระกูลประเทือง/โพนทันเจริญวิทย์/ห้องแซงวิทยาคม/มหาชนะชัยวิทยาคม/ดงมะไฟพิทยาคม/ห้องแซงวิทยาคม สำรวจความต้องการที่พักในการเข้าอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/1468
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ศธ04258/1468
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ศธ04258/1498
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานชิงทุนการศึกษา
ศธ04258/1498
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานชิงทุนการศึกษา
ศธ04258/1500
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิืคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
พิเศษ
ด่วนที่สุด
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา, สวายพิทยาคม, เบญจประชาสรรค์, ลมศักดิ์วิทยาคม, โนนกระสังวิทยาคม, น้ำคำวิทยาคม, โพนทันเจริญวิทย์ และ โพนงามพิทยาคาร สำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปี 2556
ศธ 04258/1497
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ศธ 04258/1502
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/1501
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
ศธ 04258/1459
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อดังแนบ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1490
ด่วนที่สุด
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 5 ปี 2556 ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
พิเศษ
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา, บัวน้อยวิทยา, สวายพิทยาคม, เบญจประชาสรรค์, ลมศักดิ์วิทยาคม, โนนกระสังวิทยาคม, น้ำคำวิทยาคม, โพนทันเจริญวิทย์, ศรีแก้วประชาสรรค์ และโพนงามพิทยาคาร สำรวจข้อมูลพัฒนาครูโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปี 2556
ศธ 04258/1456
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกท่าน การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/1446
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมา บริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)
ศธ 04258/1474
ปกติ
3 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกำแพง , ป่าติ้ววิทยา จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างฯ
ศธ 04258/1445
ด่วนที่สุด
2 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย(1)บัญชีรายละเอียดผลดารพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน(1เมษายน 2556)
ศธ 04258/1469
ปกติ
2 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา การจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการค่าเช่าบ้าน คร้ังที่ 2
ศธ 04258/1461
ด่วนมาก
2 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1438
ด่วนที่สุด
29 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์“ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)”
ศธ 04258/1443
ปกติ
2 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน(1เมษายน 2556
ศธ 04258/1443
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
ศธ 04258/1442
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลงโทษนักเรียน
ศธ 04258/1383
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1401
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1401
ปกติ
1 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ 04258/1431
ปกติ
29 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
ศธ 04258/1430
ปกติ
29 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
3480/2556
ปกติ
28 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสำรวจความประสงค์โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (เอกสารเพิ่มเติมหนังสือที่ ศธ 04258/1317 ลว 21 มี.ค. 2556
3478/1371
ปกติ
28 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน การตรวจทานลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จุดเน้นฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/1400
ด่วนที่สุด
28 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ,พยุห์วิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,โนนค้อวิทยาคม,กำแพง,ส้มป่อยพิทยาคม,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ห้วยทับทันวิทยาคม,วรคุณอุปถัมภ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยาและโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การออกตรวจติดตามสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
ศธ 04258/0405
ปกติ
27 มี.ค. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมครูพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ04258/1403
ด่วนที่สุด
27 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ\"พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน\"
04258/1362
ปกติ
27 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาค(GPA)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/1390
ปกติ
27 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ
3468/2556
ปกติ
26 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง สรุปผลคะแนน O-NET ม 3 , ม.6 ปี 2555
ศธ 04258/1387
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
ศธ 04258/1388
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมีนาคม 2556
04258/1380
ปกติ
26 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1383
ด่วนที่สุด
26 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, กำแพง, โคกหล่ามวิทยา, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, พอกพิทยาคมฯ โพนงามพิทยาคาร และเมืองกลางประชานุกูล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาบยการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1378
ด่วนที่สุด
26 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การติดตามผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com