หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6356
ปกติ
14 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6/2556
ศธ04258/6353
ด่วนที่สุด
14 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การเสนอชื่อครุเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/6350
ปกติ
13 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด
ศธ04258/6333
ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาเขตพระวิหารทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี2556
ศธ 04258/6172
ปกติ
12 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ศธ 04258/6330
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์2555 ครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิเศษ/2555
ปกติ
12 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/6323
ปกติ
12 ธ.ค. 2555 สพม.28 (ส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) การขอรับทุนกองทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/6322
ปกติ
12 ธ.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการฝึกอบรมครูมวยไทยเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพนระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
ศธ 04258/6226
ปกติ
12 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แก้ไขโควตาและการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/6320
ปกติ
12 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/6321
ด่วนมาก
12 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม 15 โรงเรียน ประกาศและปฏิทินการประเมินการประเมินภายนอกรอบสาม
ศธ 04258/6289
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลรถรับ -ส่งนักเรียน
ศธ 04258/6296
ปกติ
11 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาัอังกฤษ และผู้จัดการศูนย์ ERIC ทุกศูนย์
ศธ 04258/6296
ปกติ
11 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และผู้จัดการศูนย์ ERIC ทุกศูนย์
ศธ 04258/6286
ปกติ
11 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/6266
ปกติ
11 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์แจ้งคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ 04258/6284
ด่วนที่สุด
11 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนนำ้คำวิทยา ,โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอเอกสารหลักฐาน
ศธ 04258/6276
ปกติ
11 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมพัฒนาครูฝึกทักษะการคิดเพื่อพัมนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ศธ04258/728
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/6273
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/6256
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลราชธานี โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ศธ 04258/6267
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (To be number one)
พิเศษ
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/6222
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2555
ศธ 04258/6221
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/6220
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/6219
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/6218
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2555
ศธ 04258/6235
ปกติ
7 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556
ศธ 04258/6240
ปกติ
6 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ศรีสะเกษคัพ ครั้งที่ 8 สนับสนุนงานปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี2556
พิเศษ/2555
ปกติ
6 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
04258/5984
ด่วนที่สุด
6 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/6198
ปกติ
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(สหวิทยาเขตพระวิหารและสหวิทยาเขตรัตนวงษา) การจัดส่งปฏิทินการสอนเสริม O-NET และการสอบ Pre-O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
ศธ 04258/6194
ปกติ
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2556
ศธ 04258/6197
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การเสนอต้ังงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/6193
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดยโสธร) การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกและสมาชิกเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/6012,6013
ด่วนที่สุด
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/6183
ปกติ
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/6187
ด่วน
4 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนรเบญจลักษ์พิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ๋์วิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2556
ศธ 04258/6182
ปกติ
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/6184
ปกติ
4 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555
ศธ04258/6178
ปกติ
4 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดยโสธร) การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555
ศธ 04258/6166
ปกติ
3 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/6171
ปกติ
3 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ ประจำปี 2556
ศธ 04258/6165
ปกติ
3 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/6158
ด่วนที่สุด
3 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/6164
ปกติ
3 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/6162
ปกติ
3 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ศธ 04258/5984
ด่วน
3 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปการส่งข้อมูลการสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com