หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
3349/2556
ปกติ
27 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลสอบคัดเลือก ijso และ ieso
ศธ 04258/897
ด่วนที่สุด
27 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชะลอการจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครููผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ 04258/0927
ด่วนมาก
27 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการ Android
ศธ 04258/0927
ด่วนมาก
27 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการ Android
3345/2556
ด่วนที่สุด
27 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการและสถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
ศธ04258/0917
ปกติ
27 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/0912
ปกติ
26 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ศธ 04258/0911
ปกติ
26 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ศธ04258/877
ด่วนที่สุด
26 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/906
ปกติ
26 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ
3339/2556
ด่วนที่สุด
26 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริฯ
ศธ 04258/0900
ปกติ
26 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประเมินห้องเรียนพิเศษ
3337/2556
ปกติ
26 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น
ศธ 04258/0891
ปกติ
22 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
3335/2556
ปกติ
22 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/0878
ปกติ
21 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556
3333/2556
ปกติ
21 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/0863
ปกติ
20 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง(S.S.A.T.C.)
ศธ 04258/0862
ปกติ
20 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด(ต่อ)
ศธ 04258/0862
ปกติ
20 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ศธ 04258/0839
ปกติ
20 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556 (ต่อ)
ศธ 04258/0839
ปกติ
20 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556
3327/2556
ปกติ
20 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
ศธ 04258/0848
ปกติ
19 ก.พ. 2556 สพม.28 กรรมการ ก.ต.ป.น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/0835
ปกติ
19 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ต่อ)
ศธ 04258/0835
ปกติ
19 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258/0847
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ศธ 04258/834
ปกติ
19 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนป่าติ้ววิทยา , กำแพง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 รายการผูกพันเดิม (ค่าก่อสร้าง)
ศธ 04258/0831
ปกติ
19 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/0798
ปกติ
18 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนน้ำคำวิทยา,บัวน้อยวิทยา และลมศักดิ์วิทยาคม งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/803
ด่วนที่สุด
18 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งจัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
ศธ 04258/0784
ปกติ
15 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Calleges
3316/2556
ปกติ
15 ก.พ. 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง หนังสืออนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ ONET รอบพิเศษไป สทศ แนบพร้อมใบสมัครสอบ
ศธ 04258/0791
ปกติ
15 ก.พ. 2556 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ทุกโรง การสมัครสอบ O-NET ม.3, ม.6 รอบพิเศษ
ศธ04258/767
ปกติ
15 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(22 โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2556
ศธ 04258/0769
ปกติ
14 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ ประจำปี 2556
ศธ 04258/0770
ด่วนที่สุด
14 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ศธ 04258/0754
ปกติ
14 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมกราคม 2556 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/0755
ปกติ
14 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนธันวาคม,มกราคม 2556 (เพิ่มเติม)
3307/2556
ปกติ
14 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)
ศธ04258/0760
ปกติ
14 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหอการค้าญี่ปุ่นรุ่นที่ 6 ฯ
ศธ 04258/0738
ปกติ
13 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/0737
ปกติ
13 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/0736
ปกติ
13 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา,เชื่อนช้างวิทยาคาร, คูซอดประชาสรรค์, โนนเพ็กวิทยาคม, บัวเจริญวิทยา, ปรางค์กู่, มัธยมบักดองวิทยา, สิริเกศน้อมเกล้า, ตระกูลประเทืองวิทยาคม, โพนงามพิทยาคาร, เลิงนกทา เชิญร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่7
ศธ 04258/0735
ปกติ
13 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/0745
ด่วนที่สุด
13 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายา่เสพติดในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร
3300/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แบบสรุปการใช้งาน บัตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเว็บไวต์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือที่ ศธ 04258/0636 ลงวันที่ 6 ก.พ. 56
ศธ04258/0732
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เชิญเที่ยวชมงาน\"เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2556
ศธ 04258/0723
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซอง งานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com