รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
99/2553 20 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เรียนในสังกัด โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553
98/2553 20 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำRoadmap การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
97/2553 19 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน แบบรายงานตารางที่ 1-2
96/2553 17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จุดเน้นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
95/2553 17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
94/2553 17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553
93/2553 17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2554
92/2553 17 ธ.ค. 2553 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียน Education Hub
91/2553 17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษา แห่งศตวรรษที่ 21
90/2553 16 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
89/2553 13 ธ.ค. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
88/2553 13 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ฯ
87/2553 8 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิัติการ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาฯ
86/2553 3 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน 12 โรงเรียน การจัดทำรายงานสารสนเทศ ตามแบบรายงาน 1-4
85/2553 3 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
83/2553 2 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลโรงเรียนในการเตรียมการประเมินภายนอกรอบสาม
82/2553 30 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ
81/2553 30 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2554
80/2553 30 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดดนตรีลูกทุ่ง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554
79/2553 26 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเลื่อนการดำเนินงาน Symposium ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพครู
78/2553 26 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุม
77/2553 26 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1 ต.ค.2554)
76/2553 24 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการร้องเรียน
75/2553 24 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณ 2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
74/2553 24 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต สพป.ศก.1(เดิม) การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี 2553
73/2553 23 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2554
72/2553 23 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
71/2553 19 พ.ย. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553
70/2553 18 พ.ย. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
69/2553 18 พ.ย. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยใช้ระบบ e-Training รุ่นที่ 3
68/2553 18 พ.ย. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
65/2553 18 พ.ย. 2553 ------- ---------- ทดสอบส่ง file zip
64/2553 11 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมจัดทำข้อมูล และการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษาทุกระดับชั้น
63/2553 10 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษารปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงที่มหาวิทยาลัยพะเยา
62/2553 10 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์นักเรียนครอบครัวประสบอัคคีภัย
61/2553 9 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาอนุญาตให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และดทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมวิชาการ วทร.20
60/2553 8 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด Symposium ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ (เพิ่มเติม)
59/2553 8 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด Symposium ผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพครู
58/2553 8 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
57/2553 8 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุน
56/2553 4 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี 2553
55/2553 3 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียน รายงานผลการตัดสินประกวด/แข่งขันโรงเรียนมาตรฐานสากล
54/2553 3 พ.ย. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งกรรมการแข่งขันประกวดโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาค สพม.28
53/2553 1 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครู
52/2553 22 ต.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้ิอำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กำแพง,เลงนกทา,ยโสธรพิทยาคม การแข่งขันโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
51/2553 19 ต.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน 10 โรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี 2553
50/2553 19 ต.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลประกอบการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
49/2553 18 ต.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
48/2553 18 ต.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2554
46/2553 18 ต.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจูลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com