รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/5849 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ศธ 04258/5830 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/5836 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย) การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5760 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดไปราชการ
ศธ 04258/5740 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลู แจ้งให้ข้าราชการไปประชุม
ศธ 04258/ว5767 3 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ประธานสหวิทยาเขตพระวิหาร ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สหวิทยาเขตพระวิหาร) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา(แก้ไข) อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5828 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ04258/5834 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ศธ 04258/5737 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/5764 3 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายนอกแนวใหม่
ศธ 04258/5810 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ศธ 04258/5623 3 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 11 สหวิทยาเขต แจ้งให้ข้าราชการไปประชุม
ศธ 04258/5816 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5809 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5808 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5748 3 ส.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม DynEd
ศธ 04258/5807 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา(รอบที่ 2 ) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5805 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5803 3 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา(รอบที่ 1) อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5895 3 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนววยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ศธ04258/5748 2 ส.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ วรคุณอุปถัมภ์ จตุรภูมิพิทยาคาร กำแพง น้ำคำวิทยา สิริเกศน้อมเกล้า ไกรภักดีวิทยาคม พยุห์วิทยา ยางชุมน้อยพิทยาคม เบญจประชาสรรค์ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม DynED
4909/2560 2 ส.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ศธ 04258/ว5761 2 ส.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโณงเรียนประชารัฐ การสำรวจข้อมูลการใช้งานห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา/ ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ
ศธ 04258/5765 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5713 1 ส.ค. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5759 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผุ้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5656 2 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 4) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ 04258/4610,4675,4601,4603 2 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4758 2 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5757 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5750 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5753 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5739 2 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5702 2 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) ปี 2560
ศธ 04258/5751 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5749 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5743 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5744 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา อนุมัติไปรากชาร
ศธ 04258/5745 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5516 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5747 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5706 2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5742 2 ส.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด รายงานผลการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ( ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี )
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com