หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/747
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบและรายงานสถานการณ์การใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/741
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ศธ04258/749
ด่วนที่สุด
17 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียน การดำเนินงานการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น
ศธ04258/728
ปกติ
17 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ04258/729
ปกติ
17 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ศธ 04258/722
ปกติ
17 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมประธานสนามสอบ O-NET และตัวแทนศูนย์สอบ O-NET
ศธ 04258/717
ปกติ
16 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม
ศธ 04258/713
ปกติ
16 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
ศธ 04258/697
ปกติ
16 ก.พ. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 \"มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ
ศธ 04258/710
ปกติ
16 ก.พ. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
1633/2555
ด่วนที่สุด
16 ก.พ. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 55 (ชั้นสายสะพาย)
ศธ04258/694
ปกติ
15 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ทุนการศึกษา M 150 เพื่อบุตรผู้ใช้แรงงาน 2555
ศธ 04258/682
ปกติ
15 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอชื่อ \" ครูสังคมศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่น \" ประจำปี 2555
ศธ04258/683
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ศธ04258/622
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดอบรมและร่วมกิจกรรม
ศธ04258/676
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตยฯ
ศธ04258/679
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ศธ04258/678
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ04258/603
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/643
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยา/โพนงามพิทยาคาร/สิงห์สามัคคีวิทยา/ศรีตระกูลวิทยา ขอเลื่อนการนิเทศ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝันร่นที่ 3
1622/2555
ปกติ
14 ก.พ. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ 04258/649
ด่วน
13 ก.พ. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรับนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2555
1620/2555
ปกติ
13 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1 สพป.อ่างทอง,สพป.นครสวรรค์ เขต 3,สพป.นนทบุรี เขต 3,สพป.นครปฐม เขต 2
ศธ 04258/638
ปกติ
13 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบ LAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/637
ปกติ
13 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ04258/602
ปกติ
10 ก.พ. 2555 สพม.28 ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ\"การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 2558 ในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบาย\"
ศธ04258/595
ปกติ
10 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ศธ04258/594
ปกติ
10 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
ศธ04258/593
ปกติ
10 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
1610/2555
ด่วนที่สุด
9 ก.พ. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องราชอิริยาภรณ์ ปี 2552
1609/2555
ด่วนที่สุด
9 ก.พ. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/575,576
ปกติ
9 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/590
ด่วนที่สุด
9 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เลิงนกทา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,วรคุณอุปถัมภ์,พอกพิทยาคมฯ,ศรีรัตนวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ 04258/589
ปกติ
9 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/563
ปกติ
9 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ 04258/574
ปกติ
9 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา
ศธ 04258/459
ปกติ
9 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ศธ 04258/559
ปกติ
9 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการสถานศึกษา พ.ศ.2547
ศธ 04258/527
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อาสาสมัครไทย
ศธ 04258/526
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"กรุงเทพธุรกิจ Young Biz Challenge
ศธ 04258/531
ด่วนที่สุด
8 ก.พ. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานเงินฯ) ผอ.ร.ร. จำนวน 16 ร.ร. ตามบัญชีจัดสรร แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ศธ 04258/426
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/425
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ศธ 04258/427
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/424
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/423
ปกติ
8 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ศธ04258/457
ปกติ
7 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือ
ศธ04258/456
ปกติ
7 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ 04258/513
ด่วนที่สุด
7 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทดลอง วัด วิเคราะห์ ควบคุม ระบบสมองกลทางวิทยาศาสตร์\"
ศธ 04258/440
ปกติ
7 ก.พ. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการยุวชนประกันภัย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com