หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
พิเศษ
ปกติ
22 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0347
ปกติ
22 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
ศธ 04258/328
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ( 30 % )
ศธ 04258/292
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล
3164/2556
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/0322
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ
ศธ 04258/0323
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/0325
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาที่ต้องควบคุม
ศธ 04258/0324
ปกติ
21 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
ศธ 04258/0311
ปกติ
18 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัก้รียนโรงเรียน (ฉก.ชน.สพม.
ศธ04258/0245
ด่วนที่สุด
18 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการช่วยเหลือครูชายแดนใต้
3156/2556
ปกติ
18 ม.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 โรงเรียนทุกโรง คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3
ศธ04258/308
ปกติ
18 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET ( 14 โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/0281
ด่วนที่สุด
17 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากเล่นของหรือวัตถุอันตราย
ศธ 04258/0271
ปกติ
17 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับลูกเสือ 4 ภูมิภาค 5 หลักสูตร
04258/0227
ปกติ
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 4 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/0054
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 4 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/273
ปกติ
17 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555
ศธ 04258/0277
ปกติ
17 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2556-2557
ศธ 04258/0276
ปกติ
17 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0247
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 (เพิ่มเติม) โอนครั้งที่ 3
ศธ 04258/0246
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 (เพิ่มเติม) โอนครั้งที่ 3
ศธ04258/250
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจระยะทาง
ศธ 04258/0233
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก\"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์\"
ศธ04258/0229
ด่วน
16 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ศธ04258/0224
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/0228
ด่วนที่สุด
16 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556
ศธ 04258/232
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
ศธ 04258/238
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม
ศธ 04258/237
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET1 ม.3 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/236
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/0234
ปกติ
16 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2555
ศธ 04258/0209,0210
ปกติ
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการและมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0222
ปกติ
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
3131/2556
ปกติ
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน IESO และ IJSO
ศธ 04258/0215
ปกติ
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555
ศธ04258/0213
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและยโสธร) การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ “สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕”
ศธ 04258/205
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์,บุ่งค้าวิทยาคม,ละทายวิทยา การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)
ศธ 04258/0199
ปกติ
14 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/0192
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2555
ศธ 04258/0121
ปกติ
11 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2548-2549
ศธ04258/0171
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ขอให้ท่านได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนโรงเรียนละ ๑ คน โดยกำหนดจัดประชุมโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ชั้น ๑) จังหวัด ศรีสะเกษ และโรงเรียนในจังหวัดยโสธร วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร โดยสามารถดาว์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ e-office
ศธ04258/0170
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ประนสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)ขอให้ท่านได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ชั้น ๑) จังหวัดศรีสะเกษ โดยสามารถ ดาว์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ e-office
ศธ04258/0162
ปกติ
11 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๓ (๕๓,๐๘๐ บาท) มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) เพิ่มเติม เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเสนอขอพระราชทานได้ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เอกสสาร ลบ x ศธ 04258/0144 ด่วนที่สุด 10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตัวอย่างคำสั่งแก้ไขเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/144 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
3120/2556
ปกติ
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพม.28 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0152
ปกติ
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ,โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และโรงเรียนปรางค์กู่ กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ กลุ่มจังหวัดที่ 11
ศธ 04258/0144
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๓ (๕๓,๐๘๐ บาท) มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) เพิ่มเติม เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเสนอขอพระราชทานได้ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
ศธ 04258/0144
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งให้ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ กระทรวงการคลังกำหนดและคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ในส่วนที่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรา ๕๓) โดยให้ดาว์โหลดบัญชีรายละเอียดแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบ e-office เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นำส่งคำสั่งฯ จำนวน ๑ ชุด ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายละเอียดการเบิกจ่ายต่อไป หากพบความคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบโดยด่วน
ศธ 04258/0127
ปกติ
9 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 (เพิ่มเติม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com