หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6517
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555
ศธ 04258/6515
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (70 %) ภาคเรียนที่ 2/2555
3051/2555
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนทุกโรงเรียน ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
04258/6508
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/6511
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/6502
ด่วนมาก
25 ธ.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา , โนนเพ็กวิทยาคม ,ไกรภักดีวิทยาคม , ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า , บึงมะลูวิทยา , ทุ่งสิมวิทยาคม , บึงบูรพ์ , เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ , กุดชุมวิทยาคม , ทรายมูลวิทยา ,ค้อวังวิทยาคม , ผักไหมวิทยานุกูล ขอคตวามอนุเคราะห์นำส่งเงินค่าเสื้องานแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \" โปงลางเกมส์ \"
ศธ 04258/6510
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด 32 โรงเรียน จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/6507
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการช้างเผือกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 4
ที่ ศธ 04258/6494
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
ศธ 04258/6500
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (70%)
ศธ 04258/5984
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล) สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/6476
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ต่อ)
ศธ 04258/6476
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258/6475
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
6493
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างรับเงินที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีให้ได้
ศธ 04258/6478
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่ง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และคำสั่งปรับ/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาว์โหลดบัญชีรายละเอียดแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบ e-office เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นำส่งคำสั่งฯ จำนวน ๑ ชุด ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ศธ 04258/6409
ด่วนที่สุด
18 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/6480,6481
ปกติ
24 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักงานสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/6464
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การนำส่งแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (1)
ศธ 04258/6460
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดโครงการ To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556
ศธ 04258/6453
ด่วนที่สุด
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ศธ04258/6447
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งโรงเรียนเป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/6457
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับ ปวส.
ศธ 04258/6455
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30/แห่งชาติญี่ป่น ครั้งที่ 16
3027/2555
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 กลุ่มนิเทศฯ สพม.28 โรงเรียนในสังกัด สพม.28 ทุกโรง ร่างโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ศธ 04258/6462
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ แจ้งปฏิทินนิเทศติดตามสหวิทยาเขตกันทรารมณ์
ศธ 04258/6408
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามที่ได้รับจัดสรร 36 โรงเรียน) แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/ว6407
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไพพิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,โนนกระสังวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/6407
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/6406
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/6405
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555
ศธ 04258/6428
ปกติ
20 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6423
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ศธ 04258/6435
ปกติ
20 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมัธยมโพนค้อ,น้ำคำวิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,บุ่งค้าวิทยาคม แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจ้างครูวิทย์-คณิต
ศธ 04258/6436
ปกติ
20 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา แจ้งโอนงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
ศธ 04258/6411
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด
ศธ 04258/6422
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ศธ 04258/6417
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนละทายวิทยา และโรงเรียนบึงบูรพ์ โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานทุนการศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์
ศธ 04258/6421
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา
ศธ04258/6401
ด่วนที่สุด
19 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมฯ
ศธ04258/6400
ด่วนที่สุด
19 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
ศธ04258/6398
ด่วนที่สุด
19 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนปรางค์กู่ โอนเงินทุนเฉลิมราชกุมารีฯ
ศธ04258/6399
ด่วนที่สุด
19 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,ขุขันธ์,ศรีรัตนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวร,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์ โอนเงินทุนเฉลิมราชกุมารีฯ
ศธ 04258/6412
ด่วนที่สุด
19 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
พิเศษ/2555
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
พิเศษ/2555
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนค่ายวิชาการเตรียมสอบโควตา มข. The act. Summer Camp 56 ร่นที่ 3 ฟรี
ศธ 04258/6401
ปกติ
19 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา เอฟแอนด์เอ็น พัซเซิลไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโอเพ่น ครั้ง 4 และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ.2555
ศธ 04258/6404
ด่วนที่สุด
18 ธ.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2556
ศธ04258/6393
ปกติ
18 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
18 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีถือจ่ายเพิ่มเติมลูกจ้างประจำ กรณีปรับเพิ่มตามวุฒิ ณ 1 มกราคม 2555และแก้ไขคำสั่ง 1 เมษายน 2555 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขอให้โรงเรียนยังมิได้ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง 1เมษายน 2555 ขอได้โปรดส่งสำเนาคำสั่งโดยด่วน เพื่อดำเนินการจัดทำบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป ในการนี้ได้ประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันภายในสัปดาห์(21 ธ.ค.55) นี้
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com