หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/694
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
3295/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3294/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3293/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3 ( เอกสารได้รับแล้ว )
3292/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3291/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3290/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3289/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3288/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3287/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3286/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3285/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3284/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3283/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3282/2556
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
ศธ 04258/0721
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/0688
ปกติ
12 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ขอแจ้งแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน
3279/2556
ปกติ
11 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/0705
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0704
ปกติ
11 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศธ04258/0701
ปกติ
11 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ04258/0663
ปกติ
11 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ศธ04258/0686
ด่วนที่สุด
11 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการปรัชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ศธ 04258/0696
ปกติ
11 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี ,ศรีสะเกษวิทยาลัย , กันทรารมณ์ , ยางชุมน้อยพิทยาคม , พยุห์วิทยา , นครศรีลำดวนวิทยา, น้ำเกลี้ยงวิทยา , เขื่อนช้างวิทยาคาร , โนนค้อวิทยาคม , กำแพง , ส้มป่อยพิทยาคม , คลิกลิ้งพัฒนาทร , ห้วยทับทันวิทยาคม , วรคุณอุปถัมภ์ , ขุขันธ์ , ปรางค์กู่ , กันทรลักษ์วิทยา , กันทรลักษ์วิทยาคม , ศรีรัตนวิทยา , เบญจลักษ์พิทยา และโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
ศธ 04258/0684
ด่วนที่สุด
8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร
ศธ04258/0679
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเพื่อสอนภาษาลาวในสถานศึกษา
ศธ 04258/0673
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (30%)
ศธ 04258/0672
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555
ศธ 04258/641
ปกติ
8 ก.พ. 2556 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2556
ศธ 04258/0858
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ(เพิ่มเติม)
ศธ 04258/0659
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556
ศธ 04258/0660
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย \"คนดีศรีเมืองยศ\" ประจำปี 2556
ศธ04258/0663
ปกติ
8 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครูที่ประสบอัคคีภัย
04258/0496
ปกติ
8 ก.พ. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สถานศึกษารับการประเมิน ปศพพ.ภาคเรียนืที่ 2/55 ประเมินสถานศึกาาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556
3261/2556
ด่วนที่สุด
7 ก.พ. 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม 28 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ศธ 04258/0662
ด่วน
7 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาธุรกิจอาเซียน
ศธ 04258/0670
ด่วนที่สุด
7 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยทำดีถวาย ในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับประเทศ : สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย ก้าวไกลด้วยปัญญาสู่ อาเซียน
ศธ 04258/0655
ด่วนที่สุด
7 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/0555
ปกติ
7 ก.พ. 2556 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ศธ 04258/0554
ปกติ
7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0552
ปกติ
7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/0551
ปกติ
7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/0550
ปกติ
7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ศธ 04258/0617
ปกติ
6 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
ศก 0027/ว2356
ปกติ
6 ก.พ. 2556 จังหวัดศรีสะเกษ (สสจ.ศรีสะเกษ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมบริจาคทูลเก้ลาถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One ในทูลเก้ลากระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศธ 04258/0635
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ พ.ศ.2556
ศธ04258/0619
ปกติ
6 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
ศธ 04258/0613
ปกติ
6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.28
ศธ04258/0630
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษสถานศึกษา
ศธ 04258/0611
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com